Next Section

Previous Section

 
 GLÄDIEFULLA.........1
ia min glädiefulla kropp S.V En Suputhz förswar
 
 GLÄDIEN.............3
då boor glädien hoos mig inne, S.V En Suputhz förswar
hoppar utaf glädien opp. S.V En Suputhz förswar
som föör glädien up i taak, S.V En Suputhz förswar
 
 GLÄDIENS............1
mit i glädiens egit huus, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 GLÄDIESTUND.........1
Hans sidsta tijma war hans första glädiestund. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 GLÄDT...............1
Ehr har iag Glädt med liufwa lekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 GLÖDH...............1
och eij brinna i deß glödh, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GLÖM................1
Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 GLÖMBD..............1
Och ändå wäl blifwit glömbd. E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 GLÖMBT..............1
som all sanning hafwa glömbt, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GLÖMD...............1
Du aldrig nånsin af mig glömd. VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 GLÖMDER.............1
Det är döö och Glömder blifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 GLÖMMA..............7
at ändtlig öfwergie, den iag doch eij kan glömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
gee’n man dricka, lär han glömma S.V En Suputhz förswar
Twå där till will iag eij glömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Thet the nu wel lära glömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Lijtet Skiehla aldrig glömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GLÖMMER.............3
Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den tijdh man wän och owän glömmer, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
 
 GLÖMSKANS...........1
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GNABB...............1
hur’ du Wänne-gnabb skal wäija, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 GNIDA...............1
Gnida, stryka, tralla, fehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GNIGER..............2
Gniger gniger på gigo fein lustig haha, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Gniger gniger på gigo fein lustig haha, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 GNISTA..............2
Nån Lefnadz gnista qwaar. III. O Nechtergaal
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 GO..................1
Så biuder det go natt, II Herdinna säij
 
 GOA.................2
biudz hon, will hon taa till goa, S.III Madammoiselle
Han taar och wähl till goa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GOD.................12
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
fult med god behaglig maat, S.II Kårf-giästbod
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
lyffta på hatt och biuda god natt D.II En nylustig och begärlig WISA
som altijd är god, D.III Ängelska Schique
dricker godt ööl och äter god Maat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Så ropar wärden god Wänner och Män D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Alla låås dhe ha god fiär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla knijfwar en god ägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
När de hwarannan biu’ god natt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 GODA................14
Fru frijheetens goda, X Farwähl med din plåga
Det lilla Goda som dem himlen sänder till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så måst min Sorgetohn du och till goda taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om din Nåd och goda Gunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
som högsta goda är. F.VI Contre le Mariage
har slätta nätter goda daar S.I En sulten swarter mager kar
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Detta länder mig till goda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
alla karlar goda räär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Annars goda snart förslösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwem en gång dit goda får E.XIV Jnte wetstu hur det går
Du äter giärna goda mål E.XXVI Du äter giärna goda mål
goda dagar kan du få, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
bättre mista goda nätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 GODER...............1
Gambla wahnan den är goder E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 GODH................4
Mena han är eder altijdh godh. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty han är Ehr doch aldrig godh. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Och biuder alla en godh natt. XXVI A L’aimable Bergere
lefwer med intet i godh roo. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 GODHEET.............3
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GODT................17
Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas må, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Du ända på alt på ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jagh doch med godt Samwet swär, F.II Wreda lycka och Oblijda
Men den ifrån godt hopp F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jag lefwer i godt hopp, F.V Lustig frisk opp
en wacker flicka med godt skick, S.I En sulten swarter mager kar
der wij godt wijn kunne få D.II En nylustig och begärlig WISA
Sälljer falskt Godz och swär det är godt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
dricker godt ööl och äter god Maat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hans öde war så godt, som få det ha på jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Dricka lagom äta godt E.XIX Dricka lagom äta godt
Moor din hon har godt att seija E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Men jag som intet godt fådt niuta, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 GODZ................2
Sälljer falskt Godz och swär det är godt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
alla köpmän ha gåt godz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 GODZET..............1
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 GOD’................2
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
 
 GOHL................1
Min frögde tupp han gohl. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GOLFWET.............1
då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
 
 GOO.................6
Goo dagh. X Farwähl med din plåga
goo herrar lät mig höra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
han kommer när han kommer goo S.I En sulten swarter mager kar
Ty han håller sig för goo B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Sidst om en mårgon goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch har mång’ Enkia goo B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section