Next Section

Previous Section

 
 GIÖRAS..............1
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
 
 GIÖRAT..............2
så lät honom giörat, D.III Ängelska Schique
hon får giörat när hon will, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 GIÖRE...............1
Tro fritt iag giöre; X Farwähl med din plåga
 
 GIÖRES..............1
Hwad ther drifwes eller giöres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 GIÖRS...............1
Byte giörs för gäckerij. E.XII Har du någon trogen wän
 
 GIÖÖR...............1
Mina Bußar hwar och een sin sysla giöör, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 GIßA................4
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Jngen vthaf oß kan gißa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwem är som detta gißa kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 GIßAR...............1
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GJORD...............1
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GJORDE..............1
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GJÖREN..............1
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GLAAS...............3
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Skiöna glaas och Jungfruläder E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 GLAA’R..............1
Ästu unger war man glaa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 GLAD................11
Är Glad när han först landet warse blir, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Då fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
wijnet giör en trumpen glad, S.V En Suputhz förswar
i hans hierna, blijr han glad, S.V En Suputhz förswar
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Fast han sig glad beteer. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Är hiärtlig glad, syns mycket säll, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Giör dig lustig, war man glad, E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 GLADE...............4
Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som glade passagers kring hela werlden fari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ju mera andra iag förnögde glade sij, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 GLADELIG............2
bådar dagen gladelig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hoos sin festman gladelig, S.III Madammoiselle
 
 GLADELYNT...........1
Som altijdh wänlig är och Gladelynt omfattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GLADER..............6
Än som nånsin glader wara, VII Contre L’amour
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kan Jag wähl Glader wara, F.V Lustig frisk opp
en så trumpen, glader blij, S.V En Suputhz förswar
 
 GLADH...............2
med intet wara Gladh. F.V Lustig frisk opp
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 GLADLYNDT...........1
tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 GLADLYNT............2
Och slår när det der effter Gladlynt taar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
när hon stijger gladlynt opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GLADT...............3
Att prijsa Kierleken med ett gladt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Förtährer med så gladt behagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Som moth gång med Gladt hierta bär. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 GLAM................1
Hon kallar detta Glam och Grundelösa skiähl, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 GLAMM...............1
Han swara’ oß, på detta glamm: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 GLAMMA..............2
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwarest de blåsa [fl]asa och glamma D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GLAMMAS.............1
Liufligt glammas wedh, fly hårda orden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 GLAMME..............1
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GLANTZ..............8
Och sohlens Glantz med tåhrar skådar an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
effter deras glantz och prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tror läll at din skiönhetz glantz XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönheetens glantz den giord mig ringa fahra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ty blancka Silfretz Glantz och Skiöna gullet röda, XXIX A la plus aimable Bergere
All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 GLAS................1
Som mot dem är skiördt som glas. E.V Dina ögon ä Demanter
 
 GLASENE.............1
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GLASET..............1
iag wähl sielf i glaset fore S.V En Suputhz förswar
 
 GLATT...............1
J prijsa kierleken med ett glatt modt, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 GLA’R...............2
då hon blir wänlig, gla’r och goor. S.I En sulten swarter mager kar
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 GLIMMAR.............2
det glimmar wähl nästan, X Farwähl med din plåga
Ditt Öga är en Sohl som glimmar men doch bränner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 GLIMS...............1
me glims, nå såßom du kan, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 GLITTER.............1
Månan medh sin glitter skara F.I Contre La Fortune
 
 GLUGG...............1
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GLUGGEN.............1
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GLUPSK..............1
Mån Giäddan, som är glupsk och arg, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 GLÄDER..............1
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 GLÄDIAS.............2
Då andra utj frögd, förnöijde glädias få, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
iag får aldrig glädias meer, F.I Contre La Fortune
 
 GLÄDIE..............30
Så blijr din glädie utan tahl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
J glädie och löije, X Farwähl med din plåga
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Hon har min frögd och all min glädie sönderbrutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Med glädie och frögd uppå dina skått, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Som förr hafwa sedt min glädie och frögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hwadh een glädie hwad een fröijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
glädie fröijdh och nöije fått XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Kom iag in der glädie wanka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
När det den Glädie har, at lijknas få wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När hiertat mitt af frögd och glädie loogh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När hiertat mitt af Glädie logh, XXVI A L’aimable Bergere
Fast Glädie bodde i min hogh, XXVI A L’aimable Bergere
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min förra Glädie låth är nu en sorgethon, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwem kan större Glädie haa? XXVIII Vppå ett Conterfait
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
annan glädie må wähl fahra S.V En Suputhz förswar
dricka ska min glädie wara, S.V En Suputhz förswar
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan

Next Section

Top of Section