Next Section

Previous Section

 
 GITTER..............2
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som Flyga kan och flyga gitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 GIUT................1
giut o Himmel uth mitt bloo F.I Contre La Fortune
 
 GIÄDDAN.............1
Mån Giäddan, som är glupsk och arg, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 GIÄDDANS............1
Så fruckta’ jag eij giäddans tand. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 GIÄRDSGÅRDS.........1
Så feter som en giärdsgårds staka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 GIÄRNA..............5
Jag ligger giärna när iag får S.I En sulten swarter mager kar
ty fast iag mycket giärna bijda S.I En sulten swarter mager kar
fast iag det rät giärna giohle, S.I En sulten swarter mager kar
Ja, af Swinen giärna lära B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Du äter giärna goda mål E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 GIÄST...............2
En liuflig giäst att wara, VII Contre L’amour
När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
 
 GIÄSTBOD............1
Kårf-giästbod: S.II Kårf-giästbod
 
 GIÄSTBUDIN..........1
Giästbudin och gick dijt, iag skynda mig och bort, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 GIÄSTNING...........1
icke heller någon giästning XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GIÄSTRENS...........1
Doch hon bäddar Giästrens Sängar, VI Jag weet En liten Pijga
 
 GIÖDDER.............1
Feter som en giödder Sugga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GIÖMBD..............1
Men sen giömbd iag’n i min Peruqwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 GIÖMMA..............3
uthi mitt inre giömma III. O Nechtergaal
giömma guld i Sölfwer sängar, F.III En Krigsmans wijsa
Giöra dåckor klutar giömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GIÖMMER.............2
Sidst när iag döör och då man giömmer XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hon giömmer sina pengar B.IX Klagedicht
 
 GIÖMT...............1
som oß gambla werlden giömt, F.III En Krigsmans wijsa
 
 GIÖR................49
Som mig en willig oro giör. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och altijd giör illa X Farwähl med din plåga
Giör det fritt; X Farwähl med din plåga
Han giör nu spee, XI Jag swor en gång
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men Lyckan giör att han fullkomblig liuflig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att du giör naturen harm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som mitt hierta giör beswär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ty det giör hwar modig man. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
trås at hon oß giör nåt meen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
eller giör nån annan harm, XXVIII Vppå ett Conterfait
Neij min Flicka giör eij så, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han giör mitt hwilorum, rätt till ett plågetorgh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och det giör oß altijdh siuk. F.III En Krigsmans wijsa
giör feeta soppan tunn, F.VI Contre le Mariage
han giör bra lycka utj miugg. S.I En sulten swarter mager kar
och din maga giör beswär, S.II Kårf-giästbod
friskar hiärna, och giör liufft. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
gå och sprett, och giör tig fier. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
friskar hiertat och giör lust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
wijnet giör en trumpen glad, S.V En Suputhz förswar
giör eij något kärleekz greep S.V En Suputhz förswar
giör han underliga språng, S.V En Suputhz förswar
giör sig galen med maneer, S.V En Suputhz förswar
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
men när han will frija så giör hon som henne behagar, D.III Ängelska Schique
och giör illa immer fort, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wet doch hwad Pehr Frestar’ giör, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
åkren han giör minsta mödan B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
som Såge qwarnen giör, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Giör sin tälg-knijfz tiocka grööth. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
men det giör ondt i magen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Hon swara neij giör först din flit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Men lell så giör iag stora ting G.IV Hwem är som detta gißa kan
doch giör iag lell så starcka band G.IV Hwem är som detta gißa kan
så fasta knutar nånsin giör G.IV Hwem är som detta gißa kan
Som älskar dig, som hund giör haren, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
Giör dig sielf och andra gådt. E.XIV Jnte wetstu hur det går
Flickan giör som hennes Moder E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Men aldra hälst giör du beskied E.XXVI Du äter giärna goda mål
Giffter du dig, giör du wäl E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
blijr du ogifft giör du bätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Giör dig lustig, war man glad, E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 GIÖRA...............31
Mächtig blef att giöra illa, I Mer än wackra min herdinna
Som kan inttet giöra lycka, V J går blef iag mäd spee
Och ingen skada giöra, V J går blef iag mäd spee
Och giöra en Enda, X Farwähl med din plåga
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
skall iagh digh till wilies giöra XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
det du täncker giöra smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad J råå mig till at giöra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tänckt ändtlig giöra ett fullkombligdt Mesterstycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men wille Astrild giöra illa, XXVI A L’aimable Bergere
Men wiltu något mig ännu till willies giöra, XXIX A la plus aimable Bergere
Så skall hon aldrig mehr få giöra mig förnögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty dhe eij giöra än, begråta min förtreet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
någon pijga ha hielpt giöra S.II Kårf-giästbod
giöra fästman sin så säll, S.III Madammoiselle
will Herr Swågr föllie giöra S.III Madammoiselle
får han mehra må han giöra S.V En Suputhz förswar
tröst’ då wijn alt detta giöra S.V En Suputhz förswar
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
Giöra buller och så slammer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Giöra illa hwar du fählas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den lär giöra dig den ähra B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hwad som nu Mannfolcken giöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Giöra dåckor klutar giömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wara näßwijs giöra illa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Giöra Swagöhls kannan tohm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare

Next Section

Top of Section