Next Section

Previous Section

 
 GIFF................1
Giff mig en Halför iag hafwer siungit trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GIFFT...............3
hon är gifft och har en man; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 GIFFTA..............2
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Will du giffta dig ditt took, E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 GIFFTE..............1
så fick iag giffte tankar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 GIFFTER.............3
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
giffter du dig får du horn. SP.V J din panna kan iag sij
Giffter du dig, giör du wäl E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 GIFFTERMÅL..........1
Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 GIFS................1
för hwilken mig seen pengar gifs, S.I En sulten swarter mager kar
 
 GIFWA...............18
Och gifwa mig med gunst mitt hierta mig igen, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Min frijheet och mitt hopp de gifwa tapft. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ty hwadh fröijdh kan dhet digh gifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
dem kan man det prijset gifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förän det måst gifwa tapt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will, XXIX A la plus aimable Bergere
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch kan iag icke dig det sidsta afskiedh gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
gifwa dem en hiertlig kyß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och eij min frijhet gifwa F.VI Contre le Mariage
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
eij at gifwa på dig wackt S.II Kårf-giästbod
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 GIFWE...............1
Den högsta gifwe digh, så mycken frögd och lycka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 GIFWER..............2
På nåd och Onåd iag mig gifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Ett fambntag ängzlan gifwer, F.VI Contre le Mariage
 
 GIFWIT..............3
gifwit digh att du med dhem XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
så dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
Detta har mig orsak gifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GIFZ................1
är med det honom gifz, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 GIGA................1
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 GIGO................1
Gniger gniger på gigo fein lustig haha, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 GILDT...............1
snus-tobak gildt itzo geldt S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GILLAR..............1
Men försichtigheeten gillar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GINGE...............2
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 GIOHL...............3
aldrig wist’ iag hwad iag giohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Som andra giohle giohl iag med, XXVI A L’aimable Bergere
Och giohl så unga katten flat FA.I Det war en gång en unger katt
 
 GIOHLE..............4
hwad iag skulle, iag eij giohle, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Som andra giohle giohl iag med, XXVI A L’aimable Bergere
iag weeth intet hwad iag giohle, F.III En Krigsmans wijsa
fast iag det rät giärna giohle, S.I En sulten swarter mager kar
 
 GIOL................1
Som du giol din plumpa koo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GIOL’S..............1
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 GIORD...............6
När han giord des wackra hand XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sielf näsan din är giord effter Skiönheetens Lagh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Skiönheetens glantz den giord mig ringa fahra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GIORDE..............8
giorde effter skiönheetz lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
giorde mig ett fahrligt snee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag giorde hwad Jag sielfwer wille, XXVI A L’aimable Bergere
Det giorde som hwar wille haa, XXVI A L’aimable Bergere
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. F.VI Contre le Mariage
Som du giorde här om dagen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
han märkt henne kläder och giorde så mä. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Som pijnte som plågde som giorde migh Nöd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 GIORDES.............1
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 GIORDT..............16
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
aldt dhet ondt som iagh har giordt XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
när Naturen giordt des hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Mig då bland flickor lustig giordt. XXVI A L’aimable Bergere
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt, XXIX A la plus aimable Bergere
Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
dem siön har till steenar giordt, F.III En Krigsmans wijsa
sådan Stadzwackt hade giordt S.II Kårf-giästbod
höljt och giordt den läckre maat, S.II Kårf-giästbod
ha giordt en och en i sänder S.II Kårf-giästbod
dett testament hon giordt. B.IX Klagedicht
Giordt blir aldrig ogiordt mehr, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Den tusend sängiar giordt, må sielf een sängh wähl hafwa. E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 GIORD’..............1
Ja! Astrildz macht giord’ mig eij fahra, XXVI A L’aimable Bergere
 
 GIORT...............10
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
det har din fägring giort, II Herdinna säij
Förmätit giort och läggia på, XI Jag swor en gång
har giort kårfwen som iag fick S.II Kårf-giästbod
et Callas för henne giort, S.III Madammoiselle
så har fahnen giort din siuka. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
det är ey där med giort D.II En nylustig och begärlig WISA
Som han giort den leeda token, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
uthaf lyckan som du giort B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer

Next Section

Top of Section