Next Section

Previous Section

 
 GECK................1
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 GEDT................1
som dem stor förundran gedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GEE.................10
hwad för råd dhe kunna gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mig på nåd och onåd gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
effter lusten min till gee, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
kund’ iag sådan gåfwa gee XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
wijß din dosa, gee dig air S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at dhe sku gee noga ackt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Sku det eij gee ap’tit. B.IX Klagedicht
at det tröst gee Ap’tit? B.XIII Sidst om en mårgon goo
Gie bort Siählen, gee bort ähran, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GEENWÄG.............1
är nån geenwäg wist lär de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GEER................10
See hwad en frögd kierleken geer. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Gudh Oß endast hiertat geer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Klippings hanskar iag Er geer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
skelm som geer mehr än han har, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
för min gåfwa iag Ehr geer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Som sig aldrig nånsin geer. F.II Wreda lycka och Oblijda
geer osmak, ledsamheet, F.VI Contre le Mariage
med paar finger geer iag lofw, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Snus-tobak det geer förnufft S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
När han där till order geer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GEETH...............1
långhalsut som en Geeth, B.IX Klagedicht
 
 GEE’N...............2
pläg’n wähl och gee’n man dricka S.V En Suputhz förswar
gee’n man dricka, lär han glömma S.V En Suputhz förswar
 
 GELDT...............1
snus-tobak gildt itzo geldt S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GELLE...............1
lijksom et fath gelle. B.IX Klagedicht
 
 GEMENLIG............1
Att hon gemenlig städer, B.IX Klagedicht
 
 GENAST..............6
togo genast tienst hoos dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Kan Jagh Oklööst genast fåå, XXVIII Vppå ett Conterfait
ty dhe måst’ nu genast wijka, S.II Kårf-giästbod
Att genast willa rygga, B.IX Klagedicht
Jag swara genast därtil Ja, SP.III En fråga mig, om jag och kan
 
 GENERAL.............1
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GENOM...............7
genom mutor, annat mehr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
genom slemt förräderij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhet ofullkombligdt war will wijsa genom digh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag skall genom eelden gå. F.III En Krigsmans wijsa
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
sin werld han genom går, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GER.................1
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GERNA...............4
skådar lyckan gerna på. F.I Contre La Fortune
Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GETAN...............1
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GEWÄHR..............3
bläncka alle slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad där fans för slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
rädder, Bußar i gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GICK................8
Gick sedan Leedsen derifrån. XXVI A L’aimable Bergere
Giästbudin och gick dijt, iag skynda mig och bort, XXIX A la plus aimable Bergere
Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
när iag uth i mårgons gick, S.II Kårf-giästbod
der som hon gick, D.III Ängelska Schique
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
När Jagh Gick sta och frija B.IX Klagedicht
 
 GICQUEN.............1
siunges effter Engelska Gicquen. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GICQUER.............1
seen dantza wij Engliske Gicquer, D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GIE.................5
Förnöija allas sin och gie den siuka krafft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Pigor börja nu gie di B.V Swar uppå de Nya Tidningar
ja Gud gie fadren med, B.IX Klagedicht
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Gie bort Siählen, gee bort ähran, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GIEER...............1
Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 GIELL...............1
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 GIER................11
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som tränchtan gier men ingen båthnad haar. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som plågar hwar det är och ingen båthnad gier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Älska, fägna hwad hon gier, XXVIII Vppå ett Conterfait
iag mig henne egin gier, F.III En Krigsmans wijsa
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Men gier du intet i min hand som är utsträckt SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
den nå’ gier, han will nå ha. E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
förr än som han gier sig fan E.LV Tar du dig en gammal Man
Som gier sig ut för det han intet är. E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 GIERNA..............7
Som iag eij sku gierna willa, I Mer än wackra min herdinna
Ty de Oß så gierna höra, V J går blef iag mäd spee
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så dör Jagh gierna nögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
den hon så gierna dijr. B.IX Klagedicht
Att iag dett helt gierna seer, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GIF.................6
gif Eij honom der till låf, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
gif honom sen’ korgen, D.III Ängelska Schique
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
gif honom god’ ord, så länge det intet kan skada D.III Ängelska Schique
Kom gif mig pängar iag skall spå SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Gudh gif frid i wåra dagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar

Next Section

Top of Section