Next Section

Previous Section

 
 FÖRÄHRA.............1
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FÖRÄLDRARNA.........1
föräldrarna bå twå SP.V J din panna kan iag sij
 
 FÖRÄN...............2
förän det måst gifwa tapt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förän han sig öfwergeer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRÄNDRA............2
tänk sig alt förändra kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sielf Ödetz stora macht kan eij mitt qwahl förändra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRÄNDRING..........1
taar förändring aldrig ij, F.I Contre La Fortune
 
 FÖRÖDAS.............1
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 FÖRÖFWA.............2
Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hwad hon på mig will föröfwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 FÖRÖKER.............1
Som föröker all min plåga, I Mer än wackra min herdinna
 
 FÖRÖKTE.............1
Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖSAT...............1
förjagat, fösat, drijfwat, II Herdinna säij
 
 FÖSER...............1
Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖTTER..............10
lätta fötter, friska armar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
på mina knä för Cloris fötter, XXVI A L’aimable Bergere
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
På twå fötter gå nu Möß B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Hans Näsa fötter händer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
kalla händer wåta fötter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En blinder häst förutan fötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Leed han af wjd Kongens fötter. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 FÖÖR................3
Dhet hafwet som nu föör, fast himmels hotand bölior XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som föör glädien up i taak, S.V En Suputhz förswar
ingen kärng mehr sqwaller föör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 FÜHR................1
Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 GA..................3
ner han ga gubben ja, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ga sig för barne morska an FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Men hon ga barnemorskan Fan. FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 GAAP................1
Deras hiskeliga gaap B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GAASA...............1
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 GACK................2
gack du min wän D.III Ängelska Schique
gack långt heldre hem och lägg dig ned och sof. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 GAF.................2
effter han digh gaf ett Hierta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Det gaf sig straxt i tal och snack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 GAFZ................1
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GAGN................1
ingen nytta har och gagn; S.II Kårf-giästbod
 
 GAHLEN..............1
ia: blir hon litet gahlen B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 GAHLI...............1
Men omsider går det gahli, VI Jag weet En liten Pijga
 
 GALATHÉE............2
som den skiöna Galathée XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
är min wärja Galathée. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 GALATÉ..............1
Och had’ sin Galaté wijdh Handen, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 GALEN...............3
giör sig galen med maneer, S.V En Suputhz förswar
WJßerlig war iagh då Galen i Pannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
wara galen med de mästa, E.XVI Will du hetas wara klook
 
 GALENSKAP...........1
Den ingen galenskap förblindar ell’ förfalskar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 GALI................1
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GALLANT.............1
men kallan gallant D.III Ängelska Schique
 
 GALNA...............3
mina galna ögon runda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men tänk ibland mitt galna hierta, XXVI A L’aimable Bergere
wijd återresan mig inbillat galna Tingh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 GAMBLA..............9
som oß gambla werlden giömt, F.III En Krigsmans wijsa
Den gambla kiärngen togh. B.IX Klagedicht
Twij deij du gambla haspa, B.IX Klagedicht
Men twij deij ditt gambla skrälle B.IX Klagedicht
Jag tänckt med gambla kampar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
den gambla Mesen grå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Gambla Kierngars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gambla kläder åth sig sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gambla wahnan den är goder E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 GAMBLE..............1
Förr än den gamble döör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 GAMMAL..............11
Det är wäl en gammal Seede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och det är en gammal wijsa: XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
der gammal math uhr luchtar, B.IX Klagedicht
En gammal fuhler fahn B.XIII Sidst om en mårgon goo
En gammal katt som der på såg FA.I Det war en gång en unger katt
är han eij gammal är han ung SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
gammal årkar du eij meer. E.III Liuset täres men det brinner
Ästu gammal war förnögd, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Tar du dig en gammal Man E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 GAMMALL.............2
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
En gammall kiärnge kråpp. B.IX Klagedicht
 
 GAMMAN..............3
Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Elin är min frögd och gamman B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GANTZEN.............1
fasthier in der gantzen weldt. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 GAPA................1
Entlig gapa Jag så länge, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 GAPET...............1
Dett tandelösa gapet B.IX Klagedicht
 
 GARDE...............1
Jnt’ i Corps de Garde går, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 GARDET..............1
i Corps d’ gardet, som iag har S.II Kårf-giästbod
 
 GASA................1
springa, lunka, gasa, flasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 GAT.................1
Gat-skrijkar’ som will ha så det spijsar D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GATA................2
Stå och Sqwaldra i hwar Gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wärjan knäpper slår i gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GATAN...............1
Natten kring på gatan strykia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 GATULÅPP............1
som lefwer man tåf gatulåpp. S.I En sulten swarter mager kar
 
 GAVOTT..............1
så ock Gavott l’amour, D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 GAVOTTER............1
Skiämmer Gavotter och dantzar den kryckian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 GE..................1
Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh

Next Section

Top of Section