Next Section

Previous Section

 
 FÖRTREETH...........1
mercker du eij min förtreeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 FÖRTRET.............8
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sucktar med ett stort förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
bort af onsko och förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
Beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sku hålla himblens hand och lindra mitt förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Skall Jag nu rätt i förtret, F.II Wreda lycka och Oblijda
Kom förtret och kom olyckor F.III En Krigsmans wijsa
Wänligh moth war man, och ingen till förtret S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FÖRTRETA............5
Men det mig kan mäst förtreta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men med sin enwijsheet migh till min död förtreta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
Om du törs förtreta meij; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hosta harkla hwar förtreta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖRTRETAR...........1
Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 FÖRTRETER...........1
App’titen sig förtreter F.VI Contre le Mariage
 
 FÖRTRETLIG..........1
Förtretlig birrug wara B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FÖRTRIJA............1
Jagh gißar grant nog det Belide lär förtrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRTRO..............1
åth honom förtro, D.III Ängelska Schique
 
 FÖRTRODD............1
Blijr förtrodd i denne fästning, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRTROLIGHET........1
hwadh kan fägna mer, än som förtrolighet S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FÖRTRYCKER..........1
När Ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRTRYCKIA..........1
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 FÖRTRYTER...........1
Att det dig nå förtryter X Farwähl med din plåga
 
 FÖRTRÖSTAN..........2
Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRTWIFLAN..........1
min förtwiflan hennes moo F.I Contre La Fortune
 
 FÖRTWINGAR..........2
På flychten förtwingar, V J går blef iag mäd spee
J det mäst’ han kan förtwingar, V J går blef iag mäd spee
 
 FÖRTÄHR.............1
Som tröstlöös utaf sorg mig ängzlefult förtähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRTÄHRER...........1
Förtährer med så gladt behagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FÖRTÄLLIA...........1
Doch hwad behöfwes här mitt lijdande förtällia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRTÄLLJA...........1
mehr än det iag kan förtällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRTÄNCKA...........1
ingen mig förtäncka lär XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÖRTÄR..............1
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRTÄRA.............4
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
som förtära Siähl och Kropp, F.III En Krigsmans wijsa
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Draf, och egen träck förtära, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖRTÄRD.............2
Fast Jag blir deraf förtärd, I Mer än wackra min herdinna
Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 FÖRTÖFWA............1
Hon reser iag måst allena förtöfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 FÖRUNDRA............2
at hon måste sig förundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det man mäst förundra lär, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 FÖRUNDRAN...........1
som dem stor förundran gedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRUNDRAR...........2
ingen kloker sig förundrar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Att grannen sig förundrar, B.IX Klagedicht
 
 FÖRUNNER............1
Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRUT...............1
dig lära det förut at see SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 FÖRUTAN.............12
Att ingen älskoug kan förutan plåga wara, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwad godt kan lyckan dig förutan nöije gifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
wid mit bord förutan slammer S.II Kårf-giästbod
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
Thes hon sprang bort förutan krus FA.I Det war en gång en unger katt
En blinder häst förutan fötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 FÖRUTHAN............11
boo där fritt föruthan meen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Suck och qwahl föruthan tröst F.I Contre La Fortune
Med din foot föruthan möda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 FÖRWANDLAR..........2
den ähr allena dhen, men aldt förwandlar sigh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och kärlek förwandlar, D.III Ängelska Schique
 
 FÖRWANDLAS..........1
som eij förwandlas will, och öfwergifwa migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRWANDLAT..........3
Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det förwandlat uthi skarn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FÖRWERFWA...........1
hwad här tills iag förwerfwa fått S.I En sulten swarter mager kar
 
 FÖRWILLA............2
Är wärlden förwilla, X Farwähl med din plåga
som dig offta plä förwilla, S.II Kårf-giästbod
 
 FÖRWILLAN...........1
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRWIßA.............1
Och will förwißa dig att all des herdeskara XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRWÄNDA............1
Kan hastigt förwända, X Farwähl med din plåga
 
 FÖRWÄNDT............1
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 FÖRWÄRFWA...........3
hwad iag någn’sin har förwärfwa, S.V En Suputhz förswar
hwad iag förwärfwa kan B.XIII Sidst om en mårgon goo
förwärfwa, så förderfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖR’N...............1
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FÖRÄHR..............2
Är det som iag dig nu i Ödmiukheet förähr, XXIX A la plus aimable Bergere
ty frijhet frögd förähr, F.VI Contre le Mariage

Next Section

Top of Section