Next Section

Previous Section

 
 FÖRRA...............3
Min förra Glädie låth är nu en sorgethon, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som ochså sedt min förra frögdh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Har nu skrämt mitt förra moo F.I Contre La Fortune
 
 FÖRRE...............2
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRRN...............2
Så osnygg som han war och faslig förrn han dog, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 FÖRRYKT.............1
Compasset är förrykt, min stierna sig fördöllier, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRRÄDERIJ..........1
genom slemt förräderij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRRÄTTAT...........1
Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRRÅDA.............1
låfwa till förråda mig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRSAKA.............1
uthan saklöst mig försaka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRSICHTIGHEET......1
Och försichtigheet gå rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRSICHTIGHEETEN....1
Men försichtigheeten gillar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRSICHTIGT.........1
Gån försichtigt wandren warli XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRSKAFFA...........2
och förskaffa altijdh qwaal, F.III En Krigsmans wijsa
Kan förskaffa dig en ung. E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 FÖRSKONT............2
När som dhet Rijset kyst, så blijr dhet och förskont XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 FÖRSLÅR.............1
En liten macht förslår eij här, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FÖRSLÖSA............1
Annars goda snart förslösa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖRSMÄCHTA..........1
Elliest måste Jag försmächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 FÖRSMÅR.............1
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRSPILLER..........1
hwar med du din tijdh förspiller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FÖRST...............19
Kiärleken syns wähl först, VII Contre L’amour
Den han syntes wara först, VII Contre L’amour
Är Glad när han först landet warse blir, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
seen de slippa först till dig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
först om mårgonstrijmet lyser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Först skall hon eij någon drifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
talar först om accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
betrachtadt noga först, så lärer du få sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij så råka iag först hem: XXVIII Vppå ett Conterfait
först meij eij detta tryter, man, S.I En sulten swarter mager kar
skalck den som tröttnar först D.II En nylustig och begärlig WISA
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hon swara neij giör först din flit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Hwem utaf er först hittar på G.IV Hwem är som detta gißa kan
den ska tåf er och först bli fru G.IV Hwem är som detta gißa kan
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Läs först första Mosis book E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 FÖRSTA..............4
Hans sidsta tijma war hans första glädiestund. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som det intet war det första S.V En Suputhz förswar
första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Läs först första Mosis book E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 FÖRSTONNE...........1
J förstonne bahra, X Farwähl med din plåga
 
 FÖRSTOR.............1
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRSTÅND............4
Att Förstånd och wackra Seder, I Mer än wackra min herdinna
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som är öfwer mit förstånd, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FÖRSTÅR.............3
förstår informera mig, F.III En Krigsmans wijsa
Med denna versen iag förstår S.I En sulten swarter mager kar
när man sigh förstår, kan man mun rijfwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FÖRSTÖRA............4
Och mitt Lijff förstöra. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
alt det onda så förstöra, S.V En Suputhz förswar
 
 FÖRSTÖTA............2
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Doch iag får eij så förstöta, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FÖRSTÖÖR............1
Som sinnet mitt, så platt förstöör, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 FÖRSTÖÖRA...........1
lätt ingen ting förstööra III. O Nechtergaal
 
 FÖRSWAG.............1
effter machten är förswag, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRSWAGA............1
Seen det så sargat är och ymkelig förswaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 FÖRSWAGADE..........1
för wår förswagade maga. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FÖRSWAR.............2
Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
En Suputhz förswar S.V En Suputhz förswar
 
 FÖRSWARA............9
måste J och det förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
will iag sielf förswara mig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som mig wäl förswara kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at man söker sig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag måst sielf förswara mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru wij förswaraXXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De som skulle mig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När den borta är, sigh eij förswara kan S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
för dhet du hördt och sagdt, men eij förswara kan. E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 FÖRSWÄR.............1
Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FÖRSÖCKT............1
det iag försöckt, ty troo man meij, S.I En sulten swarter mager kar
 
 FÖRTIENA............1
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
 
 FÖRTIENT............2
Af Drabanten sig förtient, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Det har dig gådt som du förtient FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FÖRTREET............9
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Derföre skall iag och olyckan till förtreet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
af förtreet tillsamman sucka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som mig tycks än med förtreet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Doch är den mindre än mitt qwahl och min förtreet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men smakar här Ståndachtigheetz förtreet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Då när du oförtient tillskynda mig förtreet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty dhe eij giöra än, begråta min förtreet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Lärer förtreet F.IV Vpmuntringh till förnöijelße

Next Section

Top of Section