Next Section

Previous Section

 
 FÖRJAGAS............1
Du måste förjagas uhr werlden sin koos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 FÖRJAGAT............1
förjagat, fösat, drijfwat, II Herdinna säij
 
 FÖRKALNA............1
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRKLARA............2
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRKLARAR...........1
Derför iag mig och förklarar B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 FÖRKLEENAR..........1
hwilket, all wår lust förkleenar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FÖRKORTA............2
Hans frögd förkorta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRKORTAR...........1
Förnöter tiden wäl, förkortar eij ditt lijf. E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 FÖRKRÅßA............1
utj mit förkråßa hierta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÖRKUNNAR...........1
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRLIEFDAS..........1
Boo J de förliefdas hierta, VII Contre L’amour
 
 FÖRLIEFDER..........1
Än förliefder fiollot sittia, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FÖRLIEFDES..........1
Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FÖRLIEFT............1
Min tunga kund’ förlieft och ängzligdt tahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 FÖRLIJKA............1
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRLIJKAS...........1
nu så lär iag wähl förlijkas S.II Kårf-giästbod
 
 FÖRLIUDA............1
på det see’n eij må förliuda S.III Madammoiselle
 
 FÖRLIUDAS...........1
Ther ifrån så wil förliudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FÖRLOHRA............1
som des fägring eij förlohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRLORA.............1
och ber mig förlora, D.III Ängelska Schique
 
 FÖRLORAR............1
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 FÖRLOßA.............1
Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRLOßAT............1
Jag har intet hopp mer att blifwa förloßat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FÖRLUST.............2
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRLUSTA............1
När som dee förlusta sig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FÖRLÄNG.............1
Förläng då mitt lijf en tijma och bijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 FÖRLÅF..............1
Om iag tör säijat meij förlåf E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 FÖRLÅTA.............3
Hon reser, hon rees och will mig förlåta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Då då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Skall iag mig nu sielf förlåta F.III En Krigsmans wijsa
 
 FÖRLÅTER............1
Förr än Elin iag förlåter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 FÖRMEHRAR...........1
sina kraffter wäl förmehrar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRMEHRAS...........1
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 FÖRMERAR............1
Och förmerar detta qwahl. I Mer än wackra min herdinna
 
 FÖRMINSKA...........1
förminska all wår lust, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FÖRMODA.............3
det will iag förmoda, X Farwähl med din plåga
Jag will hoppas och förmoda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
hwem är som will förmoda B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FÖRMON..............1
kan få förmon när hon will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRMÄTENHEET........1
Men bordt förmätenheet, iag är det icke wärd, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 FÖRMÄTIT............1
Förmätit giort och läggia på, XI Jag swor en gång
 
 FÖRMÅ...............3
Hwad wij till hindra eij förmå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Dhe förmå dig Nalle täma, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
hielpa till när wij förmå B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FÖRMÅR..............2
Jag förmår eij mehra lijda F.I Contre La Fortune
Att han förmår eij flyga bort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FÖRMÅTT.............1
Har iag då eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRMÅÅR.............1
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
 
 FÖRMÖGEN............1
som är eij förmögen D.III Ängelska Schique
 
 FÖRNUFFT............2
Och låtit längtan Rå, som wårt förnufft bedrar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Snus-tobak det geer förnufft S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FÖRNÖGD.............10
Aldrig är den förnögd, VII Contre L’amour
då man alldrig är förnögd XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och den ostadig är blir aldrig rätt förnögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Så skall hon aldrig mehr få giöra mig förnögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och iag blir altijdh förnögd. F.III En Krigsmans wijsa
fuller är iag fult förnögd, S.V En Suputhz förswar
och lefwa medh lijtet småfiollug förnögd. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ästu gammal war förnögd, E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 FÖRNÖGDE............3
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
Ju mera andra iag förnögde glade sij, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRNÖGDER...........1
man är sällan der förnögder, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FÖRNÖGDH............2
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 FÖRNÖGSAMT..........1
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FÖRNÖIJA............2
Ty måste iag mig och som lyckan will förnöija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Förnöija allas sin och gie den siuka krafft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRNÖIJD............2
Den lyckan alldrigh undt på Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Lef förnöijd, tag snus-tobak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FÖRNÖIJDE...........1
Då andra utj frögd, förnöijde glädias få, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÖRNÖIJDER..........1
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FÖRNÖIJELßE.........1
Vpmuntringh till förnöijelße F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FÖRNÖIJER...........1
förnöijer du din saak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FÖRNÖTA.............3
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sij så! sij så måste man lustigt Juhltijden förnöta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FÖRNÖTER............1
Förnöter tiden wäl, förkortar eij ditt lijf. E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 FÖRNÖYLIG...........1
och wandra förnöylig på Frijheetens baan. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 FÖRORDNA............1
der till wähl förordna ähre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FÖRR................45
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som förr hafwa sedt min glädie och frögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Doo wist förr, än han blef född. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
förr än dhe mit hierta see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som had’ hierta förr af ståhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
förr will iag eij mehra fallska, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älska förr men utan plåga, XXVI A L’aimable Bergere
Som Astrill iag förr har tillbracht, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt hierta som förr wißput warit, XXVI A L’aimable Bergere
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hon är och äfwen af den förr omtalde handen, XXIX A la plus aimable Bergere
Men förr än han fick see sig om, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
som sig förr tilldragit har S.III Madammoiselle
den som förr en Jsklimp hade S.V En Suputhz förswar
Förr än dee din biörne päls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den förr för honom war förfärad nog och rädd, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Som ther förr ha hollit håff; B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwar wid the sig förr ha went, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Skriker, skräfwar nu som förr. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
kom mång till bytes förr, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Förr än den gamble döör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Kunnat förr besinna mig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr än denne kierlekz Siukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Oxen wingar fåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Suggan blij en Simpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Stockholm lära gå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Bruncke berg blij förr en båter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr än Elin iag förlåter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr änn den Tredie kommer te’. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Förr änn som speglen kommer tee. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
fast det då sämmre är, än det förr rosat war; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
förr än som han gier sig fan E.LV Tar du dig en gammal Man
Ästu ogifft sen som förr E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section