Next Section

Previous Section

 
 ALTFÖR..............1
Altför hastigt till at tan E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 ALTID...............9
och altid blij din Schlaf, II Herdinna säij
så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
Sij så måst man altid wara, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Altid rädder, buga, båcka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Är altid mager aldrig feter G.IX En blinder häst förutan fötter
Den mackten har, har altid rätt. E.XV Om du will frias från beswär
altid håls du då för took. E.XVI Will du hetas wara klook
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
 
 ALTIDH..............2
Att altidh iag min fulla frijheet nöth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Är din åminnelße lell altidh deribland, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ALTIJD..............24
Sku lijkwähl altijd laga, V J går blef iag mäd spee
Och altijd giör illa X Farwähl med din plåga
Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull bör man och beständig altijd wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
altijd frij skall lösen wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch altijd utan qwahl och smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Altijd man dem lijka finner, XXVIII Vppå ett Conterfait
Den altijd trogne Celadon, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Än att iag altijd trogen är, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Måst iag altijd illa fahra, F.II Wreda lycka och Oblijda
Ty rägnar altijd då når Guarde uthe är, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
som altijd är god, D.III Ängelska Schique
Ty de ä altijd wååta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Låth illa altijd skarra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Altijd flåsa, aldrig stilla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Altijd deras låckar laga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Altijd grann och nätter wara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Altijd otäck Sohlbränd blifwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Näsan din seer altijd uth E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 ALTIJDH.............35
Mena han är eder altijdh godh. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Altijdh ähr hon gran och Skiön. VI Jag weet En liten Pijga
Der Olyckor altijdh Groo, VII Contre L’amour
Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skall Lyckan altijdh wara mig emoth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som altijdh wänlig är och Gladelynt omfattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag log altijdh när andra ängzligt klaga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Neij hon är sig altijdh lijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Aftorcka, som altijdh olyckans hårdheet sårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wiltu altijdh moth mig strida, F.II Wreda lycka och Oblijda
Ästu altijdh lijka wreder, F.II Wreda lycka och Oblijda
och iag blir altijdh förnögd. F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka stå, F.III En Krigsmans wijsa
och det giör oß altijdh siuk. F.III En Krigsmans wijsa
och förskaffa altijdh qwaal, F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka gåå. F.III En Krigsmans wijsa
Lustig will iag altijdh lefwa, F.III En Krigsmans wijsa
Den maat man altijdh äter F.VI Contre le Mariage
den kan eij altijdh bulla åpp S.I En sulten swarter mager kar
et ogement humeur som altijdh lijka är S.I En sulten swarter mager kar
På den frågan hwarföre det altijdh S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
altijdh kan man eij i Träldom sijttia S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
altijdh kan man eij på flickor Tijtta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
surmulin altijdh hem, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
hon will wähl altijdh leeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Altijdh skryta ibland gåßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ALTIJDT.............1
meena han är Eder altijdt trogen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 ALTING..............1
Alting till sin nyttia wrijda; B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ALTSÅ...............1
Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 AMMA................2
ingen amma hoora ähr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Amma, Hora, är likmyke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 AMMAN...............2
Amman som sitter och söfwer den Lilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
emellan amman så och pigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 AMMORS..............1
Dett är ammors Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 AN..................30
från dig till en an. II Herdinna säij
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och sohlens Glantz med tåhrar skådar an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Der ingen mothgång grijper honom an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
De hata sielf hwar an och qwällia både migh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
emot den mig sätter an. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så kom an om du will wåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at tasta hiertat an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu wäl an nu lär det gälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bringa wärfwet konstigt an. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den mig will gripa an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag älskar endast digh och skiöter ingen an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och se honom an för en apa. D.III Ängelska Schique
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Och eij Elin skådat an. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Och hwar an i Synen Skiähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ga sig för barne morska an FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Mig lättlig kasta af och an G.IV Hwem är som detta gißa kan
så skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
slås och håller tåf hwar an. E.XX Gudh gif frid i wåra dagar

Next Section

Top of Section