Next Section

Previous Section

 
 FÖRA................4
föra dem åt mund till byß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
iag will ingen suckan föra, F.III En Krigsmans wijsa
Fast de intet ha’ att föra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ränn’ i by och föra Skqwaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖRACHTA............4
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta eij wår math, men smaka deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta detta eij fast det af ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRACHTAR...........1
Ödet förachtar mit sorgbundna tahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FÖRACKT.............1
för wår skiönheet i förackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÖRARGAR............1
Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 FÖRAS...............1
Föras innom theras port, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FÖRBARMA............1
hwem är som sig will förbarma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRBIJDA............1
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRBIUDAS...........1
At Skinnbrackor sku förbiudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FÖRBLIFWA...........3
Ty får iag i roo förblifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Vtan trogen dig förblifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i ensligheet förblifwa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FÖRBLIFWER..........1
Hoos Cloris ewigt Jag förblifwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FÖRBLIJ.............1
Som till sin dödh och graf, din egen will förblij: XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRBLINDA...........1
Om du låter dig förblinda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FÖRBLINDAR..........1
Den ingen galenskap förblindar ell’ förfalskar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRBLÄNDA...........1
När wij blij förblända, X Farwähl med din plåga
 
 FÖRBRÄNDA...........1
Swart sotuga förbrända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FÖRBRÄNDT...........1
at det intet blijr förbrändt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRBUD..............1
Förbud sin Nästas hustru ta E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 FÖRBUDIT............1
see, hoos mig förbudit är XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÖRDE...............1
förde tåf een paltehäst S.II Kårf-giästbod
 
 FÖRDELT.............1
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FÖRDENSKULL.........5
Fördenskull undrens eij, at iag eij dickta kan, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Fördenskull bör man och beständig altijd wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lätt fördenskull du din nåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRDERFWA...........1
Så förwärfwa, så förderfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖRDOLDA............1
Hwem kan fördolda ting uthleeta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 FÖRDRAGA............2
Jagh kan wähl fördraga, X Farwähl med din plåga
Fördraga tåhla tija, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FÖRDRIFWA...........2
Och hwem kan min sorg fördrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
snustobaken kan fördrifwa. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FÖRDRIFWIT..........1
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FÖRDRIJF............6
Sorg ska blij mitt tijdh fördrijf, XIX Ödemark i willa Skougar
Kiärleken war mitt tijdh fördrijf, XXVI A L’aimable Bergere
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och rolig tijdh fördrijf. F.V Lustig frisk opp
bruka wårt tijd-fördrijf D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FÖRDRIJFWER.........1
Söök Ehr en ann’ som tij’n fördrijfwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FÖRDRÄNGDT..........1
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRDT...............2
Som har min Siähl i boijor fördt, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRDUBBLA...........1
Och fördubbla då din frögd; E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 FÖRDÖLLIER..........1
Compasset är förrykt, min stierna sig fördöllier, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRE................1
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 FÖRENT..............1
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FÖRER...............1
at han stedz höijsta rösten förer S.I En sulten swarter mager kar
 
 FÖRES...............1
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FÖRESTÄLLA..........2
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
En gång så månde en, den frågan föreställa, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 FÖRESTÄLT...........1
Hwarföre har man då den frågan förestält S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 FÖRESTÅ.............1
eij wårt hemman förestå, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FÖRETAR.............1
Ehwad iag företar, ehwad iag nånsin täncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖRFALLNA...........1
Min Hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRFALSKA...........3
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem naturen will förfalska, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Kan med sitt hårda sinn Naturens lopp förfalska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FÖRFALSKAR..........1
Den ingen galenskap förblindar ell’ förfalskar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÖRFARA.............2
Fast hon will hårdt moth mig förfara, XXVI A L’aimable Bergere
Så lättligen eij förfara, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FÖRFARIT............1
Jfrån Strengnäs man förfarit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FÖRFLYTER...........1
förflyter prackten all, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FÖRFÄCHTA...........1
Sedan måste hon förfächta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRFÄRAD............1
Den förr för honom war förfärad nog och rädd, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 FÖRFÄRAT............1
Satt förfärat i ett hörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FÖRFÖLGDE...........1
hon förfölgde dem så fort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖRFÖLLIER..........1
Ett ynckligt ingenting, som ödet sielf förföllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRFÖRD.............1
Sen af Hustrun han förförd E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 FÖRGIEFWES..........1
Och måste utan rägn förgiefwes så och wälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 FÖRGIEFZ............1
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 FÖRGIFFTA...........1
Wijsar sig förgiffta wreder, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FÖRGIFWES...........2
Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 FÖRGIÄFZ............1
Jagh menthe men förgiäfz ett Qwarther längre blij E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 FÖRGLÖMMER..........1
Wijsboken hon doch aldrigh förglömmer D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 FÖRGYLT.............1
Fast hans Ok Oß syns förgylt, VII Contre L’amour
 
 FÖRGÄFWES...........1
förgäfwes derför’ fäcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FÖRGÅS..............1
Fullkombligheeten sielf, förgås för din Skiönheet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FÖRHÅRDT............1
När Ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖRIJFRAT...........1
Fast det förijfrat är. F.VI Contre le Mariage
 
 FÖRJAGAR............2
Som förjagar foglar små. V J går blef iag mäd spee
Som förjagar fouglar små. V J går blef iag mäd spee

Next Section

Top of Section