Next Section

Previous Section

 
 FÅRE................2
Det är en frucht utaf den lilla fåre hiorden, XXIX A la plus aimable Bergere
En ringa afwel af min lilla fåre hiord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÅT.................2
länge ha Ehr dräng fåt stådt der S.II Kårf-giästbod
det iag fåt ell’ får än Erfwa, S.V En Suputhz förswar
 
 FÅTT................19
glädie fröijdh och nöije fått XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Och så snart J kundskap fått XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som dem snart till fångar fått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Haa fått höra mången stund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwad här tills iag förwerfwa fått S.I En sulten swarter mager kar
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar
till deß han en kyß har fått, S.V En Suputhz förswar
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
När hon om qwäll’n nog Handsööl har fått D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Som nu har fått frijheet till B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du har oförskylt fått låf B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty the ha så när fått fehl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
och iag deße daa’r fått fatt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Har fått för långan tråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
har iag eij än fått see, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
hwar har fått sitt proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Den som ingen ting fått åga E.VII Den som ingen ting fått åga
i Werlden föda fått E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 FÅÅ.................6
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Kan Jagh Oklööst genast fåå, XXVIII Vppå ett Conterfait
Så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
på dhet hon skall skratta fåå F.I Contre La Fortune
Den Styggste hon kan fåå. B.IX Klagedicht
Förr skall Oxen wingar fåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 FÅÅR................2
Min flychtigheet fåår äntlig roo, XXVI A L’aimable Bergere
at hennes kattor sku få Fåår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 FÅÅS................1
at eij bättre kunde fåås, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÖDA................4
Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
Och så min föda få. B.IX Klagedicht
Tusen tusend flugor föda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
i Werlden föda fått E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 FÖDAN...............4
fast han skaffar bonden födan, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
för födan Carressera B.IX Klagedicht
Födan sin på hafwet sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 FÖDD................4
Så är Jag endast då på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doo wist förr, än han blef född. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Är Jagh endast född till lijda F.I Contre La Fortune
 
 FÖDDER..............1
Wist är Jag födder på Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FÖDT................1
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÖLG................2
Doch fölg Jag beer kiärlekens Rådh, XXVI A L’aimable Bergere
Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 FÖLGDE..............1
Ty de fölgde eij tilbaka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖLGDT..............1
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÖLGIE..............1
med sit fölgie och än flere S.III Madammoiselle
 
 FÖLGS...............1
see och älska fölgs här åth; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÖLGZ...............1
see ock älska fölgz här åth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÖLJER..............1
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 FÖLL................2
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 FÖLLIA..............2
Föllia dem som älska åth. VII Contre L’amour
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FÖLLIANDE...........1
fölliande will iag på Grifften min hafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FÖLLIAS.............2
Lätt flyta, lätt dem föllias åth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Men där de föllias trägit åth, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FÖLLIE..............2
Som är mitt föllie när min Jord i bete går, XXIX A la plus aimable Bergere
will Herr Swågr föllie giöra S.III Madammoiselle
 
 FÖLLIER.............6
Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
föllier ofehlbahrt, på älska grååth och låth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
uppå drycker föllier Krycker, F.III En Krigsmans wijsa
föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FÖNSTER.............4
Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Schol-Gåssen står för Portar och Fönster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jnga fönster nederfäller B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ståppa lakan ligg i fönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FÖNSTRET............2
Gåssen som stånder widh Fönstret och siunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Att du upp i fönstret klef, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FÖR.................239
Ska iag wördnad för tig bära, I Mer än wackra min herdinna
Dig för andra städze ähra, I Mer än wackra min herdinna
För den leda Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
För den leeda Falcken Grå, V J går blef iag mäd spee
Reddas ingen ting för busen, V J går blef iag mäd spee
Tienar för en ringa Löhn, VI Jag weet En liten Pijga
Will iag för min regla hålla, VII Contre L’amour
Wij nödgas låta för sig gåå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon är för mig rätt intet liufwelig, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon är rätt swår och alt för tung för migh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon är rätt swår och alt för tung för migh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
för sin wreda wän oblijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Skiönheet Skoopz för kiärlekz smärta, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och för samma smärta. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
dhen som för migh döfwer är XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som skyller mig för det iag intet ändra kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty för kiärleekz söta plågor, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
ty iag har et wärk för hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
och moot kärleck alt för håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måst’ för hennes oppsyn bäfwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
will man sig för kärleck achta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
för wår skiönheet i förackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
för all’ smeder mäster man. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
salta hijßlig för mig kåsten, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
kom för lagen aldrig inn; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hållen intet för beswär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som för wast för hiertat är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som för wast för hiertat är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad för anslag Fiend’ tager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad för prächtigheet där lyste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad där fans för slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Will man sig för kiärlek wakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lillian räknar sig för ähra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad för råd dhe kunna gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Een för alla, hwar för een XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Een för alla, hwar för een XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt för usell må iag kallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sij iag faller för dig neder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och hwem dig seer den måst för machten din nedfalla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Fullkombligheeten sielf, förgås för din Skiönheet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag suckar, men för öhron som eij höra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så unn att Jag doch för dig andas får, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Han måste för migh hattlös ståå, XXVI A L’aimable Bergere
Jagh weet eij nån som för mig faasa, XXVI A L’aimable Bergere
på mina knä för Cloris fötter, XXVI A L’aimable Bergere
Han swigtar eij för nåt beswär, XXVI A L’aimable Bergere
För den som till sin dödh dig troheet swurit har, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwareffter Kosan för tillställa mig hwar wär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur liufft och kiert för mig ditt söta sälskap war, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt hierta ska för dig ett trogit Ethna wara, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag för ängzligheet mig måtte rådlöös sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Alt för kierlekz fulla hierta, XXVIII Vppå ett Conterfait
För en wacker skapnadz skugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
För en sminkand fägring man, XXVIII Vppå ett Conterfait
För de skåßor, skråmor flera, XXVIII Vppå ett Conterfait
Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig, XXIX A la plus aimable Bergere
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
J stället för ett frögdsamt nöije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Hwad wördnad iag för henne bähr, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
för ingen Smärta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så är då äntlig nu den wrede tijd för händer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att Olycka iagh i grafwen för med migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
För mången är ett Quahl, för mången är ett Nöije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwar med iag mig för Er teer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och för Er skull, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och för mina hanskar buga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
för min gåfwa iag Ehr geer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina hanskar få för Ehr; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
alt för öfwerdådigt willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Ach! det wor’ för mig en harmer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
moot ett Hierta är för swårt, F.I Contre La Fortune
sielf ett olycks blix för migh F.I Contre La Fortune
Fast iag faller för dig neder, F.II Wreda lycka och Oblijda
För mig bland de dödas skara, F.II Wreda lycka och Oblijda
Du för migh moth lyckans Skiächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
för den guden mång’ nedfullit, F.III En Krigsmans wijsa
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
för en tijmas nutne frögder, F.III En Krigsmans wijsa
ty Ehr lust är alt för kort, F.III En Krigsmans wijsa
Den är för snåhl F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
för dyrt betahlar han, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
iag sörrier eij för mårron daan, S.I En sulten swarter mager kar
för Stora nampnet Carolus S.I En sulten swarter mager kar
för hwilken mig seen pengar gifs, S.I En sulten swarter mager kar
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
för hennes wackra ögon blå S.I En sulten swarter mager kar
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
men för din ögon stedz hwem du dem kastar på S.I En sulten swarter mager kar
för den angenehme gåfwan S.II Kårf-giästbod
för än iag ha hitta på S.II Kårf-giästbod
låås för lädersäcken satt, S.II Kårf-giästbod
tack min Syster för Ehr gåfwa, S.II Kårf-giästbod
et Callas för henne giort, S.III Madammoiselle
Ty för din skull hiertans flicka S.III Madammoiselle
och för din skull är det skedt S.III Madammoiselle
lär eij stort för mig op äta, S.III Madammoiselle
utj Kirstins hand, för faat S.III Madammoiselle
för deß art och stora dygd S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
så framt döden eij för snart S.V En Suputhz förswar
uth för bergen strömma neer, S.V En Suputhz förswar
för en rijk och lycklig man S.V En Suputhz förswar
Hwadh för Swänsk är det som, den eij dricka tåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
låt gå mähn det går j snart läkedom få för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
för wår förswagade maga. D.II En nylustig och begärlig WISA
så länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
för honom tu sielfwer får böta. D.III Ängelska Schique
han är tig för sluger D.III Ängelska Schique
men håll du för öra, D.III Ängelska Schique
och se honom an för en apa. D.III Ängelska Schique
för Mor eller faar D.III Ängelska Schique
UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Schol-Gåssen står för Portar och Fönster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Klagar han doch för Jungfrun sin Nöd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Wijsa hwad du äst för diur B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han är karl för deij och fleer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty han håller sig för goo B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Den förr för honom war förfärad nog och rädd, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Och då för noveller drefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
West du hwad min wähn för nytt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
För det han i sängen stridt; B.VII Blir det krig så måst wij fort
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Och för en unger Pijga, B.IX Klagedicht
för födan Carressera B.IX Klagedicht
För skulle man dig piska, B.IX Klagedicht
Ta ingen kierng för Pengar, B.IX Klagedicht
Har fått för långan tråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
För ryggwärk han eij får. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
För det iag Gubben togh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När Opp för kyrckio brinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
en Bröllopz dag för meij, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Hwem som seer för stint i Sohlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
För skall gråsten blij till limpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
hon är för qwick och snabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
när det för offta skeer. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Det är för stort beswär B.XIII Sidst om en mårgon goo
som sig för linde fruktat B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag är för delicater B.XIII Sidst om en mårgon goo
för alt i werlden fästa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Ga sig för barne morska an FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Kom samma gång, för slik ap’tit, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Det är ju lika för wår kropp, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
fast han min ofärd för sig seer. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
at ingen smed som släggan för G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwad det för diur nu wara må G.IV Hwem är som detta gißa kan
doch täncker eij för widt omkring G.IV Hwem är som detta gißa kan
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
Betalning ha’, för det att han, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Spå, Hwad hon skulle få för Man? SP.III En fråga mig, om jag och kan
Hwad du en gång för man skall få SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Dig säija hwad du får för Man. SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Hwilkas alt för waßa kanter E.V Dina ögon ä Demanter
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Troo mig det är maat för Måns. E.VII Den som ingen ting fått åga
Byte giörs för gäckerij. E.XII Har du någon trogen wän
och det hålles dock för raart. E.XIII Herregunst och Aprilwäder
ästu för dig sielfwer klook E.XVI Will du hetas wara klook
altid håls du då för took. E.XVI Will du hetas wara klook
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
för dhet du hördt och sagdt, men eij förswara kan. E.XVII Tagh digh till wara wähl
det är maat för hiertat mitt. E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Hwad för åtskillnad wara må E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
drög eij för länge, ty då händer wißerliga E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
för Kärleks grymma tyranij E.XLII Om du åstundar wara frij
Tar du dig en kiäring för Pengar, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Doch har för allihoop han eij den ringsta mödan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Han will då för utan kruus E.L West du hwad en Ungkarl will
Skier det wijst för pängar skull E.LV Tar du dig en gammal Man
Då du för din stinna pung E.LV Tar du dig en gammal Man
Pengar, för det du fådt ta’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
För det han hade bydt sin ko i wärre nöt. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Som gier sig ut för det han intet är. E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
Hwar mumlar talar nu för sig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Då får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
som blef död i Lägret för Thorn E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section