Next Section

Previous Section

 
 FÅFÄNGDT............2
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Haar sig fåfängdt stedz bemött, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 FÅFÄNGH.............1
Men säijer att min suckan är fåfängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 FÅFÄNGT.............3
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Som fåfängt måst sen hoos dig träla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 FÅGELL..............1
En liten Fågell kalla, V J går blef iag mäd spee
 
 FÅGNA...............1
Och leckte med den fågna mus FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FÅHLE...............1
Mångh Vngh och Rasker Fåhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FÅHR................3
med sin ögon skåda fåhr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Så önskar iag och det, som iag doch aldrig fåhr. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Seen fåhr hon ondt af Mohran, B.IX Klagedicht
 
 FÅHRE...............1
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FÅHRET..............1
Men Gud weete hwar hon fåhret, VI Jag weet En liten Pijga
 
 FÅNGA...............3
Till att fånga deße små, V J går blef iag mäd spee
Att han Oß eij fånga må, V J går blef iag mäd spee
och Ehr så till fånga tar. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÅNGAR..............3
som dem snart till fångar fått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
men moot fångar öfwa nåd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty när du fångar slika diur FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FÅNGAS..............1
Den fisken som i nätit fångas, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FÅNGE...............6
Att iag måst din fånge blij I Mer än wackra min herdinna
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
måste trähl och fånge blij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Rätt som en fattig fånge här, XXVI A L’aimable Bergere
Men moth en fånge brukas Nådh. XXVI A L’aimable Bergere
En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÅNGEN..............1
lijf, när fången der om beer? F.I Contre La Fortune
 
 FÅNUT...............1
eij fånut eller ringa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FÅR.................85
Och får Oß i sin snara, VII Contre L’amour
Sen hiertat delt du med dig får, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag får eij döö så hastigdt änn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag får eij skillias från mitt lijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Alt men iag får lefwa, X Farwähl med din plåga
Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Får iagh tahla än ett Ordh; XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dig ewigt ära men dig älska får iag inte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
ach ach hwar får iagh booth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag plågas men får eij bedia om booth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Dagen får eij lysa här, XIX Ödemark i willa Skougar
Doch iag får mig eij beklaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Derföre får Jag intet klaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty får iag i roo förblifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Den får niuta flicka lilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
ja den henne man får sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Så unn att Jag doch för dig andas får, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och det får aldrig flyga mehr, XXVI A L’aimable Bergere
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Vtj din Egendomb får ingen blifwa inne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch iag får eij så förstöta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwar iag will så får Jag taa. XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
iag får aldrig glädias meer, F.I Contre La Fortune
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
fast iag eij alt får som iag will, S.I En sulten swarter mager kar
får iag mången söter puß, S.I En sulten swarter mager kar
Jag ligger giärna när iag får S.I En sulten swarter mager kar
får du tröst, så får du råå. S.I En sulten swarter mager kar
så får du tröst, så får du råå. S.I En sulten swarter mager kar
så at den hennes röst man lijtet höra får S.I En sulten swarter mager kar
En iag eij berömma får S.I En sulten swarter mager kar
dijt alla see, men en får taa, S.I En sulten swarter mager kar
får tu ingen toback mehr. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at tu får 2 gångor taga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
när min mun i wijn får simma, S.V En Suputhz förswar
får han wijnet i sin kropp S.V En Suputhz förswar
får han mehra må han giöra S.V En Suputhz förswar
får man wijnet lijte drypa S.V En Suputhz förswar
det iag fåt ell’ får än Erfwa, S.V En Suputhz förswar
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
för honom tu sielfwer får böta. D.III Ängelska Schique
Qwäder en Psalm om han så får låff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Får han man sällja sitt Wedlaß den styggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Du får oförtient den heder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du får gå i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
För ryggwärk han eij får. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att en får träda tee. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Dem får du eij hwar tijma fatt. FA.I Det war en gång en unger katt
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
får du sij hur han måst skumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Och mera, som du sielf får sij; SP.II Dig will jag önska nu och spå
Dig säija hwad du får för Man. SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
giffter du dig får du horn. SP.V J din panna kan iag sij
Hwad det då blir du säckert får. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hwem detta ur min spåpung får SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Hwem en gång dit goda får E.XIV Jnte wetstu hur det går
hon får giörat när hon will, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
När du får andra hiertan stiäla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Så blunda när som du får sij E.XLII Om du åstundar wara frij
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
den intet frijar får eij korgen. E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
at du eij får ell skall begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Skiällan får wäl annat liu’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section