Next Section

Previous Section

 
 FÄNGZLAT............3
Effter man dem hade fängzlat XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÄNGZLE.............3
ock med fiskbeens fängzle ängzlat. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ett Fängzle Fängzle blifwer F.VI Contre le Mariage
Ett Fängzle Fängzle blifwer F.VI Contre le Mariage
 
 FÄNGZLIG............1
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 FÄNGZLIGT...........1
såge wij med fängzligt mod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÄNTA...............1
så snart som tu blifwer hans fänta. D.III Ängelska Schique
 
 FÄRDE...............1
Något nytt är på färde; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 FÄRDIG..............1
Fast han är färdig til höger och wänster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FÄRG................4
henne med den färg som prålar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
en kåstlig färg man intet finner S.I En sulten swarter mager kar
Hwad färg hans Ögon hafwa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
min Mohr har nästan samma färg G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 FÄRGAN..............1
med den färgan man plä tekna XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FÄSTA...............2
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
för alt i werlden fästa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FÄSTE...............1
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FÄSTEMÖÖ............1
så nätter som en fästemöö, S.I En sulten swarter mager kar
 
 FÄSTMAN.............1
giöra fästman sin så säll, S.III Madammoiselle
 
 FÄSTNING............3
Jngen fästning är så faster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Blijr förtrodd i denne fästning, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
denne fästning ock seen säija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÄÄ.................1
J ären rätt ett willsinnat Fää D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 FÅ..................59
fritt bland folcket gå, V J går blef iag mäd spee
Städz önska aldrig , dens mesta nöije är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När mine Ögon eij blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Skall aldrig nånsin iag haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skall annat eij min hand än ach ach wee skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ändtlig hafwa will det han doch eij kan ; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fouglarna här eij sittia, XIX Ödemark i willa Skougar
lääs twå raer så J weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
effter dhe eij skådas , XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at de där storma på. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
kan förmon när hon will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om hon skulle begiära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har ock ondt att en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
kun wij ett gott accord XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthan straxt låset frå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När det den Glädie har, at lijknas wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
betrachtadt noga först, så lärer du sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af glädie till att ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min Kierleek och mit Lijf sku ett lijka sluuth XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När wij en skopa miölk Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Det annat hon eij skall röna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då andra utj frögd, förnöijde glädias , XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Wij i sinnet doch lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall hon aldrig mehr giöra mig förnögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ty då skulle J see XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina hanskar lära ; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina hanskar för Ehr; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
mina plågor eij ända F.I Contre La Fortune
wij wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
war wählkommen ska’an höra, S.III Madammoiselle
låt gå mähn det går j snart läkedom för ehr siuka: D.II En nylustig och begärlig WISA
der wij godt wijn kunne D.II En nylustig och begärlig WISA
wij ey då hålla uppå D.II En nylustig och begärlig WISA
Kanske wi wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans öde war så godt, som det ha på jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
den diupsta man kan . B.IX Klagedicht
Och så min föda . B.IX Klagedicht
Lät hon migh en gång kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Swarta finger lär han . B.XII Een fiskare-Broos wijsa
doch torde iag horn B.XIII Sidst om en mårgon goo
när iag kan bättre , B.XIII Sidst om en mårgon goo
Barnen eij mycket ärfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och skinklabben stundom: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Een Sugga låg och sku Grijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Du ska’ en wacker hustru : SP.II Dig will jag önska nu och spå
Spå, Hwad hon skulle för Man? SP.III En fråga mig, om jag och kan
Hwad du en gång för man skall SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Hwad med din hustru du lär SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
at hennes kalfwar sku koor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes grißar sku Soor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at hennes kattor sku Fåår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at du ska säckert en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
eliest lärer du sij: E.XII Har du någon trogen wän
och fast mindre än sij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
goda dagar kan du , E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
Han har wäl tio tålff, de och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
hur’ du eij nånsin skall neij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
Men tro mig säkert, wi Krig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
At så som Pompe dö. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 FÅDT................6
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som eij ren fådt barn och Linda, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Han ha’ fådt en farlig siuka. E.VIII Den som ligger på sin skatt
Derför har du någe fådt E.XIV Jnte wetstu hur det går
Pengar, för det du fådt ta’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
Men jag som intet godt fådt niuta, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 FÅFENG..............1
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FÅFÄNG..............1
Olust, sorg och fåfäng pust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci

Next Section

Top of Section