Next Section

Previous Section

 
 FULLA...............5
Att altidh iag min fulla frijheet nöth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Alt för kierlekz fulla hierta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och har din fulla frijheet änn, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
 
 FULLBLANDAD.........1
Fullblandad är den med Watn och Miölk D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FULLER..............10
at iag fuller der har blifwit S.V En Suputhz förswar
dundrar fuller som en kar; S.V En Suputhz förswar
all sin mootgång, fuller drömma S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med nöije S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med löije, S.V En Suputhz förswar
fuller är iag fult förnögd, S.V En Suputhz förswar
fuller ä iag full med frögd, S.V En Suputhz förswar
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hon älska migh fuller men mera sin hund. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 FULLKOMBLIG.........2
Men Lyckan giör att han fullkomblig liuflig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jngen så fullkomblig skattas B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FULLKOMBLIGDT.......2
tänckt ändtlig giöra ett fullkombligdt Mesterstycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ett något som med skiähl fullkombligdt kallar sigh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FULLKOMBLIGHEETEN...2
Fullkombligheeten sielf, förgås för din Skiönheet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Fullkombligheeten siellf, och all Natursens fägring, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 FULLMACKT...........1
när det uppå en fullmackt skrifs S.I En sulten swarter mager kar
 
 FULLWÄHL............1
Så kunna de fullwähl F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FULT................2
fult med god behaglig maat, S.II Kårf-giästbod
fuller är iag fult förnögd, S.V En Suputhz förswar
 
 FUNCKEN.............1
rätta du dig effter funcken, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FUNDER..............1
Ty du med dina arga funder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 FUNNIT..............2
Den störste nöije sitt utj ditt sälskapp funnit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
 
 FYHR................1
dina ögons fyhr wärck’rij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FYLDER..............1
han ska fägnad fylder blij S.III Madammoiselle
 
 FYRA................3
Så lääs med tåhlamod och deße fyra raar; XXIX A la plus aimable Bergere
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
ty ä wij wänner fyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FYRCK...............1
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FYRK................1
Nån fyrk iagh arma wåp. B.IX Klagedicht
 
 FYRSPRÅNG...........1
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FÄ..................1
Folck och burdus omkull, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FÄCHTA..............1
Kom Oskyldigheet att fächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 FÄCHTAR.............1
Mot sina Grannar fächtar med Åren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FÄCKTAT.............1
förgäfwes derför’ fäcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FÄGNA...............2
Älska, fägna hwad hon gier, XXVIII Vppå ett Conterfait
hwadh kan fägna mer, än som förtrolighet S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FÄGNAD..............1
han ska fägnad fylder blij S.III Madammoiselle
 
 FÄGNAR..............3
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som fägnar hwad det får, som glömmer hwad eij skier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FÄGRE...............1
som än fägre därför syns XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÄGRING.............13
det har din fägring giort, II Herdinna säij
Stockholms flickor lät Ehr fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till sin fägring kunnat lägga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som des fägring eij förlohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den fägring samblat sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ädla Cloris med din fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
För en sminkand fägring man, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hennes utaf fägring rijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fullkombligheeten siellf, och all Natursens fägring, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwars fägring utan mycke anna S.I En sulten swarter mager kar
 
 FÄGRINGZ............1
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 FÄHLAS..............5
Med flaserij fählas, X Farwähl med din plåga
litet Rasa, litet fählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hur du lunsar fählas fram, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Giöra illa hwar du fählas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Fast än han fählas som en Pijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 FÄIJA...............1
Sotgubben som plä Skårstenar fäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FÄLD................1
fäld är jag af dödzens pijlar SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 FÄLDER..............1
Ynka mig nu ty dommen är fälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 FÄLLA...............2
Fienden som mig will fälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FÄLLER..............3
En Bondhöna fäller, V J går blef iag mäd spee
Tyska tåfzhöns han eij fäller, V J går blef iag mäd spee
Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 FÄLS................1
Till att hielpa när du fäls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FÄLT................2
Som iag har tårar fält på detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hwij altijdh rägna plä när Guardet är i fält? S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 FÄLTER..............1
utaf hwilken mången fälter, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÄNGSELL............1
och med fiskbeens fängsell ängslat, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÄNGSLANS...........1
och icke fängslans laag B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FÄNGSLAT............2
at man dem så hade fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
d’andra at dhe deße fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÄNGSLE.............1
deras fängsle war nåt rämnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÄNGSLIGT...........1
såg iag här, med fängsligt mod XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FÄNGZLA.............3
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som will fängzla frijheet min. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som kan fängzla mod ock sinn. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FÄNGZLAD............1
Min Frijheet är fängzlad mit sielfzwåld är brutit XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FÄNGZLAN............4
O! frija bandh, o! sälle fängzlan, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Den liufwesta fängzlan, X Farwähl med din plåga
qwijda qwällning sörie fängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
som mig reen i fängzlan bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring

Next Section

Top of Section