Next Section

Previous Section

 
 FRÅNWARU............2
Din frånwaru tar din herde af daga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Att icke frånwaru sku nöta bandet upp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FRÖGD...............44
See hwad en frögd kierleken geer. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Mister all sin lust och frögd, VII Contre L’amour
Det är en frögd i sorgen döö, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hans frögd och lemnar Sorgen qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag önskar att din frögd och lust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Lär alla det af mig, min frögd är migh betagen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hon har min frögd och all min glädie sönderbrutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Med glädie och frögd uppå dina skått, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Han döör eij utan frögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Som förr hafwa sedt min glädie och frögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Min frögd sig slutit har XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
nögsamt frögd-samt skyndar sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När hiertat mitt af frögd och glädie loogh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hans frögd förkorta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då andra utj frögd, förnöijde glädias få, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slätt ingen frögd och lust skall i mitt sinne boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den högsta gifwe digh, så mycken frögd och lycka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så stor som sorgen min så wari stedz din frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Ty den en annars frögd F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Den frögd som olust skäncker, F.VI Contre le Mariage
ty frijhet frögd förähr, F.VI Contre le Mariage
fuller ä iag full med frögd, S.V En Suputhz förswar
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
när som iag tänckte at älska war frögd B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Elin är min frögd och gamman B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Och fördubbla då din frögd; E.IV Ästu unger war man glaa’r
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 FRÖGDA..............4
frögda allas sinnen thär, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
Ja, iag kan mig reedan frögda XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
At du dig wäl frögda må. E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 FRÖGDAR.............5
Då foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ty du då mäst frögdar digh, F.II Wreda lycka och Oblijda
som så hiertlig frögdar meij? S.V En Suputhz förswar
wijnet frögdar menn’skians hierta, S.V En Suputhz förswar
at han frögdar sig och alla, S.V En Suputhz förswar
 
 FRÖGDAS.............1
Ty dee frögdas i sin dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 FRÖGDE..............1
Min frögde tupp han gohl. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FRÖGDEN.............1
Den frögden måst man Jäfwa, F.VI Contre le Mariage
 
 FRÖGDER.............1
för en tijmas nutne frögder, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FRÖGDESTUNDER.......1
Ty han mig låfwade, så många frögdestunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FRÖGDH..............8
Han tändes upp med frögdh, VII Contre L’amour
Hwadh ähr lefwa uthan frögdh, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Den högste kröne dig med hugnad, Lust och frögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som ochså sedt min förra frögdh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
effter sorgen kommer frögdh, F.III En Krigsmans wijsa
han lefwer städz i frögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FRÖGDSAMT...........1
J stället för ett frögdsamt nöije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 FRÖIJD..............2
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FRÖIJDH.............3
ty hwadh fröijdh kan dhet digh gifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hwadh een glädie hwad een fröijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
glädie fröijdh och nöije fått XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 FRÖYA...............1
fräcka Fröya kör’na bort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FUCHTAR.............1
hon stedz uhr halßen fuchtar, B.IX Klagedicht
 
 FUHLA...............3
Kan uthöda rofdiur fuhla, V J går blef iag mäd spee
halsgropen magra fuhla B.IX Klagedicht
ha ha fuhla, B.IX Klagedicht
 
 FUHLER..............2
En gammal fuhler fahn B.XIII Sidst om en mårgon goo
En fuhler fick wähl iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FUL.................1
Din man skall bli så ful, som sielfwa Rubbert Knecht. SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 FULKOMBLIG..........1
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FULL................15
Blifwer Skiepan äntlig full. VI Jag weet En liten Pijga
Som är full med fahra, VII Contre L’amour
Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Än een lefnadh full med ängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
mit Collegium är full skiäcktor, F.III En Krigsmans wijsa
blijr han full, at wijnet spritter S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag full med pust, S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med nöije S.V En Suputhz förswar
fuller är iag full med löije, S.V En Suputhz förswar
fuller ä iag full med frögd, S.V En Suputhz förswar
Som iag tror, wist war du full B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ther med ramla Lafwen full B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka

Next Section

Top of Section