Next Section

Previous Section

 
 FRISKT..............2
Då herdehoopen all och dantzar friskt omkring, XXIX A la plus aimable Bergere
Löpa friskt på skriskor om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FRIT................1
Men tro mig frit du hiertetyfwer E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 FRITT...............22
Troo du fritt min Skiöna flicka, I Mer än wackra min herdinna
ty troo meij fritt, II Herdinna säij
fritt bland folcket gå, V J går blef iag mäd spee
Tro fritt iag giöre; X Farwähl med din plåga
Giör det fritt; X Farwähl med din plåga
ta fritt. X Farwähl med din plåga
Och hiertat öfwergee, som tänckte lefwa fritt. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så lätt mig klaga fritt utj min Nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
boo där fritt föruthan meen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan det skall wara fritt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
att hiertat fritt från kierleek war, XXVI A L’aimable Bergere
Men tro mig fritt den är F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hwad fritt ähr iag högt skattar, F.VI Contre le Mariage
kyßa handen som der fritt S.II Kårf-giästbod
så dantzas här fritt stubbe stätta D.II En nylustig och begärlig WISA
ähr det sandt så troo det fritt. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Tro fritt i ångren Ehr. B.IX Klagedicht
allom står der fritt i nosa G.VIII En aflång book med twänne blar
tro meij fritt behåll man den E.XII Har du någon trogen wän
 
 FROM................3
from och wänlig allan tijd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När Mohr tar på wara from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Arg och Elak aldrig from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FROMHEET............2
Om din fromheet icke will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lääk med fromheet då min smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FROMMA..............2
dock medföra lijten fromma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så frommer som des Mamma fromma, S.I En sulten swarter mager kar
 
 FROMMER.............2
Hon är frommer hon är stilla, XXVIII Vppå ett Conterfait
frommer som des Mamma fromma, S.I En sulten swarter mager kar
 
 FRU.................3
Fru frijheetens goda, X Farwähl med din plåga
öfwer en mycket waker fru XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
den ska tåf er och först bli fru G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 FRUCHT..............1
Det är en frucht utaf den lilla fåre hiorden, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FRUCHTA.............1
Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FRUCHTAR............1
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FRUCHTSAM...........1
at Stockholm fruchtsam är och hafwer fler igen: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 FRUCKTAN............1
hopp och frucktan stog mig när, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FRUCKTA’............1
fruckta’ jag eij giäddans tand. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 FRUKTAN.............1
feck min fruktan tämlig lijsa, S.II Kårf-giästbod
 
 FRUKTAT.............1
som sig för linde fruktat B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FRUN................1
tackar Frun ödmiukelig S.II Kårf-giästbod
 
 FRUTIMMER...........1
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 FRUßIN..............1
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FRYSA...............1
måst’ mången illa klädd doch mit i Solen frysa S.I En sulten swarter mager kar
 
 FRÄCHT..............1
så hollom oß frächt D.III Ängelska Schique
 
 FRÄCK...............1
Mun är aldrig nånsin fräck, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FRÄCKA..............1
fräcka Fröya kör’na bort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FRÄLS...............1
fräls du mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FRÄMST..............1
der som Eenighet och sämmia sittia främst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FRÄÄS...............1
frääs bland hundar på wår gåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FRÅ.................2
uthan straxt få låset frå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwadan hon är kommen frå, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FRÅGA...............6
fråga hwad mig stog till rådz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
fråga hwad hon hafwa will, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som iag mente, till at fråga S.II Kårf-giästbod
fråga iag dem så med flijt, S.II Kårf-giästbod
och fråga hwem war det slok-öra. D.III Ängelska Schique
En fråga mig, om jag och kan SP.III En fråga mig, om jag och kan
 
 FRÅGAN..............3
På den frågan hwarföre det altijdh S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Hwarföre har man då den frågan förestält S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
En gång så månde en, den frågan föreställa, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 FRÅGAR..............1
Frågar om iag är dömder till blifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FRÅN................39
från dig till en an. II Herdinna säij
dig från din sång i qwäll III. O Nechtergaal
Så skyndar du deij från meij nu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag får eij skillias från mitt lijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men från mitt kiära tidtfördrijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Doch är det intet nog, min Ögon från mig röfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Från mig rymmer liufligt löije XIX Ödemark i willa Skougar
flög han från mig öfwer bohlet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
frija mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wänden om dijt J från gått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fräls du mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
att hiertat fritt från kierleek war, XXVI A L’aimable Bergere
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
Är från des herdeskar till dig min flicka sänder, XXIX A la plus aimable Bergere
Wårt sinnes nöijsamheet befrijar Oß från smärta, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Den Ryan som du seer är och från deße landen, XXIX A la plus aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
nyß hemkommen från sin reesa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
då iag wardt från Scholan skutin F.III En Krigsmans wijsa
Han lijfwet från mig tager, F.V Lustig frisk opp
från frijhet utj kärlecks band, S.I En sulten swarter mager kar
gå rätt fahninwall från mig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Från Örbroo så blef Ehr skrifwit S.V En Suputhz förswar
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Går hon från Torget hoppar och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Från Kongsör slett intet höres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwad som sidst från Stochholm skrefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Frijskt från höst till Juhlen lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alt sen han från mohr sin kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Om du will frias från beswär, E.XV Om du will frias från beswär
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är

Next Section

Top of Section