Next Section

Previous Section

 
 FRANCESSE...........1
Mena sigh der med lefwa ala francesse D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 FRANSÖSKA...........1
är wacker att höra och kunna fransöska parlera D.III Ängelska Schique
 
 FRANSÖSKT...........1
fransöskt skägg och kinnröks boo, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 FRANTZEN............1
båd’ honom och gyllende Frantzen. D.III Ängelska Schique
 
 FRANTZSOSER.........1
att bota frantzsoser D.III Ängelska Schique
 
 FRANÇOIS............1
Med stor esprit de tala François, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FREDH...............2
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som eij will hålla fredh. B.IX Klagedicht
 
 FREDRIK.............1
Jurgen Fredrik hans Jurgen i hållen Ehr bra, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 FREE................1
Så, iag måst, will iag ha free XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FREMMA..............1
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FREMMAND............1
Leeka fremmand, laga Rätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FREMMANDE...........1
lijds af fremmande nation XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FREMMAND’...........2
blijr fremmand’ och stedz obekant; XXVI A L’aimable Bergere
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FRESTAR’............1
Wet doch hwad Pehr Frestar’ giör, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FRIA................1
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 FRIAS...............1
Om du will frias från beswär, E.XV Om du will frias från beswär
 
 FRID................1
Gudh gif frid i wåra dagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 FRIDDE..............1
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FRIDZ...............1
den som till fridz F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FRIJ................16
Som war wahn at lefwa frij. I Mer än wackra min herdinna
Blij frij i all min daar, XI Jag swor en gång
Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
den som acktar frij at lefwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
altijd frij skall lösen wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty de wille wara frij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jagh älskar frij att lefwa, F.VI Contre le Mariage
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Om du åstundar wara frij E.XLII Om du åstundar wara frij
Par skiöna ögon blir du Frij. E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 FRIJA...............11
O! frija bandh, o! sälle fängzlan, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
frija mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
frija hiertat ifrån den XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock des frija kiärlekz handell, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wackra Phillis frija mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och frija mig ifrån min dödh. XXVI A L’aimable Bergere
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
nu tänker man till Ehr att frija; D.III Ängelska Schique
men när han will frija så giör hon som henne behagar, D.III Ängelska Schique
När Jagh Gick sta och frija B.IX Klagedicht
ha ha frija, B.IX Klagedicht
 
 FRIJAR..............1
den intet frijar får eij korgen. E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 FRIJARE.............1
frijare-sätt, D.III Ängelska Schique
 
 FRIJD...............5
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och sättia mig här att sörria i frijd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hoos stilla stintor höll iag frijd, XXVI A L’aimable Bergere
Om du sielf will hafwa frijd, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Blir det frijd kan wäl och skie B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 FRIJHEET............16
Min frijheet är nu fort, II Herdinna säij
Min Frijheet är sin koos mitt hierta utj bann, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Min frijheet och mitt hopp de gifwa tapft. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Det är en frijheet som mig mycket högre qwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min Frijheet är fängzlad mit sielfzwåld är brutit XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Frijheet Commendant där blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som will fängzla frijheet min. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Frijheet säger bäst lär wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den frijheet hiertat hafft XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
elliest blijr min frijheet kort. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om J hafwen Frijheet kiär XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att altidh iag min fulla frijheet nöth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och har din fulla frijheet änn, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ett Band wår frijheet kränker, F.VI Contre le Mariage
Som nu har fått frijheet till B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FRIJHEETEN..........1
Men frijheeten åga, X Farwähl med din plåga
 
 FRIJHEETENS.........2
Fru frijheetens goda, X Farwähl med din plåga
och wandra förnöylig på Frijheetens baan. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 FRIJHEETZ...........1
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FRIJHET.............5
i frijhet me’n iag kan, F.VI Contre le Mariage
och eij min frijhet gifwa F.VI Contre le Mariage
ty frijhet frögd förähr, F.VI Contre le Mariage
från frijhet utj kärlecks band, S.I En sulten swarter mager kar
min frijhet undergifwa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FRIJHETEN...........1
frijheten iag omfattar F.VI Contre le Mariage
 
 FRIJHETS............1
Och min frijhets döhr upskutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FRIJSKA.............1
Vnckarrar Frijska drängar, B.IX Klagedicht
 
 FRIJSKT.............1
Frijskt från höst till Juhlen lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FRISK...............5
Frisk men du kan, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Lustig frisk opp F.V Lustig frisk opp
Lustig frisk Opp, F.V Lustig frisk opp
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
utj watnet qwick och frisk, S.V En Suputhz förswar
 
 FRISKA..............2
lätta fötter, friska armar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FRISKAR.............2
friskar hiärna, och giör liufft. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
friskar hiertat och giör lust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci

Next Section

Top of Section