Next Section

Previous Section

 
 FLYTT...............1
wåra Knecktar hädan flytt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FLYTTER.............1
Den offta flytter mår eij wähl, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FLYTTIA.............3
Diuren måste hädan flyttia, XIX Ödemark i willa Skougar
deß dhe åter till oß flyttia, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Eij will han dädan flyttia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FLÄCKAR.............1
Ring uti Örat och fläckar på Kind D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FLÄMTAR.............1
Hans lätta bröst det flämtar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FLÄRD...............1
Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 FLÄSKE..............1
ty druncknar iag i fläske B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FLÄTA...............1
runstykz kringla, halfeds fläta, S.III Madammoiselle
 
 FLÅSA...............1
Altijd flåsa, aldrig stilla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLÅTT...............1
Vtj bäck och flått sig söhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLÅTTET.............1
Åfwanpå som flåttet swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLÖG................2
flög han från mig öfwer bohlet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lorten flög rätt som en qwast, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FLÖGH...............1
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FLÖTH...............1
Så att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FNASKA..............1
Jag fnaska wähl men i min maga, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FOGDEN..............1
Fogden länsman några flere B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FOGEL...............2
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FOGELL..............3
du Lilla fogell snäll III. O Nechtergaal
Du Fogell som på qwisten sitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FOGELN..............1
Med fogeln, som då äfwen dit FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 FOGEL’N.............1
war fogel’n reen uthflugen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FOGLAR..............6
Huru då små Foglar alla, V J går blef iag mäd spee
Som förjagar foglar små. V J går blef iag mäd spee
J Skyn små Foglar jaga, V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Foglar små. V J går blef iag mäd spee
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som dheße foglar små dhe sönge dhenne gångh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FOGLEN..............3
foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast foglen utj Buhren, F.VI Contre le Mariage
Men foglen swara då med hast: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 FOGLENS.............1
Skiär foglens wingar strax så kort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FOHR................1
Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FOHRE...............1
effter dhe så fohre illa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FOLCK...............3
Rätt som en Biörn men wil härma Folck D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Folck och fä burdus omkull, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Fattigt folck måst äta löß, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 FOLCKET.............2
Få fritt bland folcket gå, V J går blef iag mäd spee
Jbland folcket sådan blij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FONTANGEN...........2
Hur skulle iag bära Fontangen D.III Ängelska Schique
Jungfrun som bär den höga Fontangen, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FOOT................1
Med din foot föruthan möda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FOOTKNYHLS..........1
footknyhls långa wärieband, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 FORCE...............1
Hans Skiächta ingen Force, hans Pijhl har ingen Macht, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 FORE................1
iag wähl sielf i glaset fore S.V En Suputhz förswar
 
 FORT................8
Min frijheet är nu fort, II Herdinna säij
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
hon förfölgde dem så fort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
sedan qwarn-dantzen fort D.II En nylustig och begärlig WISA
och giör illa immer fort, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Blir det krig så måst wij fort B.VII Blir det krig så måst wij fort
den arma pijgan fort, B.IX Klagedicht
 
 FORTUNE.............1
Contre La Fortune F.I Contre La Fortune
 
 FOT.................1
Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 FOTA................1
wördeligh till fota falla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 FOTEBLA.............1
ända nehr till fotebla, S.V En Suputhz förswar
 
 FOTSIJD.............1
Fotsijd Peruk en rynklagder Jäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FOUGLAR.............8
J Fouglar små som siunga i Skougen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små som hållen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J Fouglar Små som siunga i Skougen IV J Fouglar små som siunga i Skougen
J fouglar små begynnen nu på, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Och der de Fouglar små, V J går blef iag mäd spee
Som förjagar fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß fouglar små. V J går blef iag mäd spee
Jaga bort Oß Fouglar små. V J går blef iag mäd spee
 
 FOUGLARNA...........1
Fouglarna få här eij sittia, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 FOUGLEN.............1
Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FRAM................13
Det skall som säijes fram, men icke återgå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
Komma fram ödmiukelig XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
enwijst entlig komma fram XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
skiut den uth båd fram och baak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Att modigheeten sielf hon bagzas wed gå fram, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
hon kommer snart fram D.III Ängelska Schique
Hur du lunsar fählas fram, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Bära fram bå’ stek och Flundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Krusad Pudrad the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och Långskieggut the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FRAMFOOS............1
Framfoos Näswijs må iag heta, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FRAMME..............1
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FRAMPT..............1
frampt du på honom eij wakar. D.III Ängelska Schique
 
 FRAMT...............1
framt döden eij för snart S.V En Suputhz förswar
 
 FRAMTRÄDA...........1
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FRAMWISA............1
Knif och påken straxt framwisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FRAMÅTH.............1
Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit

Next Section

Top of Section