Next Section

Previous Section

 
 FLASERIJ............1
Med flaserij fählas, X Farwähl med din plåga
 
 FLAT................1
Och giohl så unga katten flat FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FLATER..............2
at eij nån af Ehr är flater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Må iag bekänna blef iag flater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 FLATERAR............1
att han oß flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
 
 FLEEP...............1
sitter nyckter, som en fleep, S.V En Suputhz förswar
 
 FLEER...............1
Han är karl för deij och fleer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 FLER................1
at Stockholm fruchtsam är och hafwer fler igen: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 FLERA...............2
För de skåßor, skråmor flera, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jbland hundra eller flera B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 FLERE...............5
Andra flere som iag älska XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
flere Kuhlors smitter smatter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Med flere ord kan iag mitt hwerf nu eij förklara, XXIX A la plus aimable Bergere
med sit fölgie och än flere S.III Madammoiselle
Fogden länsman några flere B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FLICKA..............24
Troo du fritt min Skiöna flicka, I Mer än wackra min herdinna
Den får niuta flicka lilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Tänck då på min hiertans Flicka XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Weet där hoos min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Tusend har iag seen min flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uth till dig min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast min flicka lijf löös är, XXVIII Vppå ett Conterfait
Som ty wärr hoos hwarie flicka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Neij min Flicka giör eij så, XXVIII Vppå ett Conterfait
Är från des herdeskar till dig min flicka sänder, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
en wacker flicka med godt skick, S.I En sulten swarter mager kar
En wacker flicka med behag S.I En sulten swarter mager kar
en hiertans lijten wacker flicka S.I En sulten swarter mager kar
Ty för din skull hiertans flicka S.III Madammoiselle
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
när det skal behaga den flicka, som han will begära, D.III Ängelska Schique
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 FLICKAN.............2
Ach! Den hiertans flickan lilla, XXVIII Vppå ett Conterfait
Flickan giör som hennes Moder E.XVIII Gambla wahnan den är goder
 
 FLICKOR.............9
Opp opp Nympher bästa flickor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Stockholms flickor lät Ehr fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så lekte Jag med Flickor små, XXVI A L’aimable Bergere
Mig då bland flickor lustig giordt. XXVI A L’aimable Bergere
altijdh kan man eij på flickor Tijtta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar D.III Ängelska Schique
 
 FLICKORNA...........1
Flickorna låta sig smeeka. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FLICKORS............1
Dett är flickors proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLIJT...............5
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jngen flijt och omsorg spara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mond skiötas med all flijt F.VI Contre le Mariage
fråga iag dem så med flijt, S.II Kårf-giästbod
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FLIJTIGT............1
Jag skrifwer flijtigt lefwer braa S.I En sulten swarter mager kar
 
 FLIKA...............1
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FLINTEHÅRDE.........1
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FLINTOR.............1
håll edra saker så kjäcka så styfwa som flintor; D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 FLISA...............1
Och så kiöra, skratta flisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLIT................1
Hon swara neij giör först din flit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 FLITIGT.............1
Sällan hon knöplar flitigt hon siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FLODER..............1
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FLODH...............1
Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FLOODH..............2
Flyta till Ehr skiähra floodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Smälter blifwer lijk er floodh. XIX Ödemark i willa Skougar
 
 FLORA...............1
Det sång när Flora tog på låta, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FLUGEFOOT...........1
En flugefoot F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FLUGOR..............1
Tusen tusend flugor föda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLUNDRA.............1
Bära fram bå’ stek och Flundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLY.................3
Liufligt glammas wedh, fly hårda orden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Tiggiare-stafwen fly om du är kloker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 FLYCHTEN............1
flychten förtwingar, V J går blef iag mäd spee
 
 FLYCHTIGHEET........2
Men swåra wardt min flychtigheet [nu] hämbnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Min flychtigheet fåår äntlig roo, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FLYG................1
Flyg bort besöök min wackra wän, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 FLYGA...............4
Och det får aldrig flyga mehr, XXVI A L’aimable Bergere
Som Flyga kan och flyga gitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Som Flyga kan och flyga gitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Att han förmår eij flyga bort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FLYGAND.............1
kom hijt i kräkiand diur, och flygand foglar små XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FLYGER..............3
Kräker kryper flyger gåår XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 FLYR................1
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FLYTA...............3
Flyta till Ehr skiähra floodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Lätt flyta, lätt dem föllias åth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Som en gåås på wattnet flyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FLYTER..............1
Till mig flyter sorg och pust, XIX Ödemark i willa Skougar

Next Section

Top of Section