Next Section

Previous Section

 
 ALLAN...............1
from och wänlig allan tijd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ALLAS...............5
Män doch allas wän lijkwähl. VII Contre L’amour
frögda allas sinnen thär, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
allas skiönheet utj ban, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Förnöija allas sin och gie den siuka krafft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ALLDRIG.............5
Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
då man alldrig är förnögd XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Det hinner alldrig dijt, som det sig tänckt at ämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Alldrig kunna hålla Mun, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alldrig hwijla intet såfwa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ALLDRIGH............6
Will du alldrigh digh omwända, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den lyckan alldrigh undt på Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 ALLDT...............2
Alldt dhetta prydes af een äppellrunder haka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ALLE................1
bläncka alle slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ALLEN...............2
Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Kan skee allen behålla, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ALLENA..............13
Haar du wähl hierta mig lembna allena, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
allena du har meij behaga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hon reser iag måst allena förtöfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Du will allena Rå om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Är himblen då på mig allena wreder worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då han allena är och när hans wän är bortta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
den ähr allena dhen, men aldt förwandlar sigh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som mången önskat sig, men iag allena nått. S.I En sulten swarter mager kar
att han oß flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
allena iag upäter B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ALLENAST............1
Om du med mildheet nu undfår allenast mig, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 ALLER...............1
aller kom där en igen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ALLES...............1
Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ALLESTÄDZ...........1
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ALLE’N..............2
som will alle’n bewara B.XIII Sidst om en mårgon goo
hon will alle’n regera, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ALLIHOOP............1
Doch har för allihoop han eij den ringsta mödan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 ALLMACHT............1
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ALLMÄN..............1
Snus-tobak een allmän gåfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 ALLOM...............2
Men allom som digh see går lika såßom migh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
allom står der fritt i nosa G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 ALLT................2
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 ALLTIJD.............1
att han dig eij alltijd kan skiöta D.III Ängelska Schique
 
 ALLTIJDH............1
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ALL’................1
för all’ smeder mäster man. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ALMINACKA...........1
Took, det är en alminacka! G.III Litet rödt, men der omkring
 
 ALMOS...............1
och i pungen Almos hion, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 ALT.................85
Alt men hiertat årkar picka, I Mer än wackra min herdinna
Öfwer alt i werden war. I Mer än wackra min herdinna
Alt till sin graf II Herdinna säij
Alt men iag får lefwa, X Farwähl med din plåga
Alt kierlekz twång, XI Jag swor en gång
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hon är rätt swår och alt för tung för migh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som Öfwer alt Lysinde håller kiär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vppå min Graf alt med en Sorgsin han, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Du ända på alt på ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
och moot kärleck alt för håhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tänk sig alt förändra kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty där har sig alt i sänder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt för usell må iag kallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Är skiönt, så at alt hwad, som skiönt är Gläder sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag wiste alt så kånsteligen laga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Alt hwad som himblen hafwa will, XXVI A L’aimable Bergere
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Alt för kierlekz fulla hierta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Alt de nöije iag will åga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will, XXIX A la plus aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dig och alt nöije mitt, dig och din liufligheet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En som behöfwer alt, men har doch ingen ting. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
öfwer alt cham’rera råckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
alt för öfwerdådigt willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Neij alt me’n iag mig kan röra F.III En Krigsmans wijsa
ty Ehr lust är alt för kort, F.III En Krigsmans wijsa
har nog när honom alt tryter; F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Alt dett mitt är, F.V Lustig frisk opp
Alt dett mitt är, F.V Lustig frisk opp
Han håller alt sitt qwar, F.V Lustig frisk opp
Som alt wårt nöije qwähl, F.VI Contre le Mariage
fast iag eij alt får som iag will, S.I En sulten swarter mager kar
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
ty alt hans taal skeer apropos S.I En sulten swarter mager kar
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
af alt gåt är eij din lijke S.V En Suputhz förswar
af alt gått som iorden bär S.V En Suputhz förswar
tröst’ då wijn alt detta giöra S.V En Suputhz förswar
alt det onda så förstöra, S.V En Suputhz förswar
alt ska ösas i min kropp S.V En Suputhz förswar
alt i hoop ska drickas opp. S.V En Suputhz förswar
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Mabelle min Liebste, mitt . och sådant alt mehra D.III Ängelska Schique
hwad detta alt war D.III Ängelska Schique
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
utan det går alt brede wid D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Detta alt är mycke nytt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Deth måste iag alt Lija B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Elin är mitt alt tillsamman, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Alt i hoop är Elin min. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
alt ogräs som der är B.XIII Sidst om en mårgon goo
för alt i werlden fästa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Alt sen han från mohr sin kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De see alt hwad i werlden är; G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Hwilkas alt för waßa kanter E.V Dina ögon ä Demanter
Alt hwad dig een ungkarl låfwar E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
utaf alt det som jorden bär. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section