Next Section

Previous Section

 
 FICKLA..............1
Så länge narras fickla, B.IX Klagedicht
 
 FIENDEN.............4
Fienden som mig will fälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Moth fienden man wrede Öfwar, XXVI A L’aimable Bergere
Sig moth fienden törs wåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
uthaf fienden eij nekas F.I Contre La Fortune
 
 FIENDS..............1
at där syns i Fiends läger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FIENDZ’.............1
emot fiendz’ runda skääl, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FIEND’..............2
Hwad för anslag Fiend’ tager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot Fiend’ bruka wrede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FIER................1
gå och sprett, och giör tig fier. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FIERDE..............1
den fierde sa han war tåf dina ögon bränder, S.I En sulten swarter mager kar
 
 FIJKA...............2
dädan och tillbaka fijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Heela daan på wattnet fijka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FIJKER..............1
stedz effter mer fijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FIJN................1
Ty hon är rätt miuk och fijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 FIJSA...............2
Vppå bohle sitt’ och fijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Äta såfwa, fijsa, siunga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FIJSEN..............1
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
 
 FIJß................1
Så länge lijke fijß. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FIKANTERIJ..........1
Säljer en hoop med Fikanterij D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FINGE...............2
at iag såledz finge kiänna S.V En Suputhz förswar
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
 
 FINGER..............7
på hwar hanskes miuka finger XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
med paar finger geer iag lofw, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Hans finger långa tänder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Swarta finger lär han få. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Jag har eij finger eller hand G.IV Hwem är som detta gißa kan
Om Holmströms krockuga Finger E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
så at min finger som der in E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 FINGRAR.............1
Så bred’na uth och lät din fingrar derpå springa, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 FINGREN.............2
Skubba sig och fingren wrijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och i kimröök fingren miöhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FINNA...............6
Aldrig nånsin ska du finna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Neij nöije kan iag eij hoos någon flicka finna, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 FINNAS..............1
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 FINNER..............6
hwad är iag hoos digh finner? II Herdinna säij
See skönste huru man doch offta nöije finner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag der mera nöije finner XXVIII Vppå ett Conterfait
Altijd man dem lijka finner, XXVIII Vppå ett Conterfait
som nöije der finner, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
en kåstlig färg man intet finner S.I En sulten swarter mager kar
 
 FINNES..............2
Och de rämnor som här finnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ty huru mången finnes inte där E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 FINNS...............1
Hos oß finns en Prophetissa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FINS................19
Som blan på träna fins, som sand på hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Då troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Fins på din hårdheet aldrig någon booth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
at eij smink uppå dem fins. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
fins, som eij sku’ gärna willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ett sällsamt Kreatur fins under denna sten. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Fins knapt någon ährlig mera, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
fins som icke narrij är E.XVI Will du hetas wara klook
det en stäns wäl optecknat fins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Men intet fins der minnes ja, E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 FIOHL...............1
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
 
 FIOLER..............1
Bort fioler pappers nötter, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FIOLLA..............2
Och Jag, iag arma fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha fiolla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FIOLLOT.............1
Än förliefder fiollot sittia, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 FISK................3
sam der kring lijksom en fisk S.V En Suputhz förswar
Fisk och kiött på tårget kiöpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En fisk, som då där bred’wid samm, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 FISKARE.............1
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 FISKBEENS...........2
och med fiskbeens fängsell ängslat, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ock med fiskbeens fängzle ängzlat. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FISKEN..............3
Den fisken som i nätit fångas, XXVI A L’aimable Bergere
fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men fisken, den är lyckelig, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 FIÄDER..............3
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
at hon sku med sin fiäder kropp FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Det sa’: Wäl dig som fiäder har! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 FIÄHL...............1
Öfwer Biörkös grymma fiähl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FIÄHR...............1
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FIÄR................3
så lätter som en lijten fiär, S.I En sulten swarter mager kar
Alla låås dhe ha god fiär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 FLAM................1
Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 FLAMMOR.............1
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FLASA...............2
springa, lunka, gasa, flasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Gaasa, Rasa och flasa man lustigdt om kringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth

Next Section

Top of Section