Next Section

Previous Section

 
 FASTA...............1
fasta knutar nånsin giör G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 FASTER..............1
Jngen fästning är så faster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FASTHIER............1
fasthier in der gantzen weldt. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FASTÄN..............1
fastän tanden utj klem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FATH................1
lijksom et fath gelle. B.IX Klagedicht
 
 FATT................7
Så är mitt hierta fatt. II Herdinna säij
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
ästu tokut hur ää fatt, XXVIII Vppå ett Conterfait
och iag deße daa’r fått fatt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Jag fick den intet fatt. B.IX Klagedicht
Som fick en lijten råtta fatt FA.I Det war en gång en unger katt
Dem får du eij hwar tijma fatt. FA.I Det war en gång en unger katt
 
 FATTA...............2
ett heelt annat sinne fatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
 
 FATTAR..............2
Astrild mig wid handen fattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
doch ingen hug iag fattar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FATTAS..............2
lijk’som honom intet fattas, S.V En Suputhz förswar
att ju honom något fattas, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FATTIG..............14
Rätt som en fattig fånge här, XXVI A L’aimable Bergere
En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
at iag är en fattig Kar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
Men huru skal fattig mans flicka sig skiöta och ansa, D.III Ängelska Schique
ingen fattig tigger mehr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
till ta en fattig möö B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag sielf en fattig stackar B.XIII Sidst om en mårgon goo
Till den som fattig är B.XIII Sidst om en mårgon goo
Fattig ungkars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 FATTIGDOM...........1
J fattigdom är han rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 FATTIGH.............1
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FATTIGT.............1
Fattigt folck måst äta löß, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 FAßLIG..............1
säkra drömen faßlig är, F.I Contre La Fortune
 
 FAßNA...............2
wißli ha de faßna fast. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och måste lijkwähl faßna qwar. XXVI A L’aimable Bergere
 
 FAßNAR..............2
Faßnar man i Törne qwar. VII Contre L’amour
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 FECK................7
men betänck hon feck ett Hierta XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
feck min fruktan tämlig lijsa, S.II Kårf-giästbod
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Feck et been i sitt arßhål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
Om hwar ock feck behålla den han har E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 FEELAR..............1
doch iag feelar gräseliga S.II Kårf-giästbod
 
 FEET................1
ty feet är iag och eij B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FEETA...............2
giör feeta soppan tunn, F.VI Contre le Mariage
Det feeta smakar mund, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FEETH...............1
Så miuk är hon och feeth. B.IX Klagedicht
 
 FEHL................2
Och om din Skiönste Kråpp, är utan wank och fehl XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Ty the ha så när fått fehl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FEHLA...............1
Gnida, stryka, tralla, fehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 FEHLAR..............1
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 FEHLAS..............1
Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 FEIN................1
Gniger gniger på gigo fein lustig haha, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 FELDT...............1
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
 
 FELT................1
Min Önskan slår mig felt. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FEMB................2
Det älska femb, ja sex på raa, XXVI A L’aimable Bergere
femb stadzwackter i min Cammar S.II Kårf-giästbod
 
 FEMPTON.............4
fempton gångar fempton ringar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
fempton gångar fempton ringar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
utaf fempton Diamanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
fempton tusend nya dahler, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 FEMTON..............1
sku’ ha femton hwaßa kanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 FESTMAN.............1
hoos sin festman gladelig, S.III Madammoiselle
 
 FETER...............3
Feter som en giödder Sugga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Är altid mager aldrig feter G.IX En blinder häst förutan fötter
feter som en giärdsgårds staka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 FICK................24
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag fick see dem dansa, rasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Aldrig fick iag heller bannor, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fick af mången miuker hand, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men förr än han fick see sig om, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
har giort kårfwen som iag fick S.II Kårf-giästbod
och ähran den fick, D.III Ängelska Schique
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Rett som Acten fick en ända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jag fick den intet fatt. B.IX Klagedicht
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Det Famtag iagh fick det nögde mitt Sinne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
fick iag giffte tankar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
och fick så lust till roo, B.XIII Sidst om en mårgon goo
En fuhler fick wähl iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
Som fick en lijten råtta fatt FA.I Det war en gång en unger katt

Next Section

Top of Section