Next Section

Previous Section

 
 FALKEN..............1
Lätt då man Falken grå, V J går blef iag mäd spee
 
 FALL................2
den mig bringa will på fall. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FALLA...............1
wördeligh till fota falla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 FALLEN..............1
Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 FALLER..............6
Sij iag faller för dig neder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När himlens steela dropp som sölf på Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
då han tijtt der faller neer, F.I Contre La Fortune
Fast iag faller för dig neder, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 FALLOR..............1
lijk många fallor har, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FALLSKA.............1
förr will iag eij mehra fallska, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FALSK...............1
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 FALSKA..............4
Hur’ lilla Astrill falska, XI Jag swor en gång
Men altijdh lefwa frij, doch Astrils räncker falska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
See huru Jag med påfund falska, XXVI A L’aimable Bergere
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 FALSKT..............1
Sälljer falskt Godz och swär det är godt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 FAMBN...............2
Och samka mothgång i min trogna fambn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Min hambn din wackra fambn, min tilförsicht dit sinn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FAMBNTAG............1
Ett fambntag ängzlan gifwer, F.VI Contre le Mariage
 
 FAMN................2
Fast en Famn länger än som din Arm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
utj nå’n blöter famn, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FAMTAG..............1
Det Famtag iagh fick det nögde mitt Sinne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 FAN.................3
Men hon ga barnemorskan Fan. FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
min Fahr är swart som bara Fan G.IV Hwem är som detta gißa kan
förr än som han gier sig fan E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 FANDERS.............2
men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, D.III Ängelska Schique
Sidst hon spelte fanders knepp B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FANEN...............1
i Båten bara fanen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 FANNERS.............1
men hwar till fanners ska du dra? S.I En sulten swarter mager kar
 
 FANS................2
Och sökia säker hambn der säkerheet eij fans, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hwad där fans för slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FANT................2
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Der han ett liufligdt läger fant. XXVI A L’aimable Bergere
 
 FANTASIE............1
Doch om min Fantasie nån gång mit sinne läncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FANTISERA...........1
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FAR.................25
Far wähl när han dig biur far wähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl när han dig biur far wähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När du mig biur far wähl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Den mycket rees far mycket illa, XXVI A L’aimable Bergere
far då dermed wähl min skiöna herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kiärngen än med skwaller far, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Du, som en pil i luften far, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
gåssen lijkasom hans Far. E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Är lika riker, hwart han far. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 FARA................5
Dig önska stedz att fara wähl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men den som wißput will med alla wäder fara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwar man wistas uti fara. B.VII Blir det krig så måst wij fort
Många fara effter Gulle E.IX Många fara effter Gulle
 
 FARER...............1
Farer wähl i Herdar alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 FARI................1
Som glade passagers kring hela werlden fari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 FARKOST.............2
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FARKÅST.............2
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 FARLI...............1
wakten Ehr, ehr wäg är farli XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FARLIG..............1
Han ha’ fådt en farlig siuka. E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 FARN................2
Du på Farn, hon på Morn SP.V J din panna kan iag sij
Eij plågar hustrun Man, eij pina barnen Farn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 FART................1
stäcker drickens liufwa fart, S.V En Suputhz förswar
 
 FARWÄHL.............2
Farwähl men tro eij att din trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Farwähl med din plåga, X Farwähl med din plåga
 
 FASA................1
De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 FASAR...............1
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FASELIGH............1
Jblandh och så mitt håår uthryckia faseligh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FASLIG..............1
Så osnygg som han war och faslig förrn han dog, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 FASLIGH.............1
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FASLIGT.............2
Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mångel-Kiärng et fasligt stycke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 FASNA...............1
thes dhe fasna wed’n Magnet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 FAST................99
Fast Jag blir deraf förtärd, I Mer än wackra min herdinna
Men tro fast Falcken gråå, V J går blef iag mäd spee
Wij, fast wij äre små, V J går blef iag mäd spee
Fast hans Ok Oß syns förgylt, VII Contre L’amour
Jag will fast heller boo, VII Contre L’amour
Fast du mig lemnar utj twångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Fast betzle på hästen, X Farwähl med din plåga
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast harmen i det sinn sig nu lär lijstigt smyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som redan fast mer än halfdöder är, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Fast du dig än undan drager, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
fast och troget som eij drifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wißli ha de faßna fast. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fast hon där Schütz herre blitt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast Glädie bodde i min hogh, XXVI A L’aimable Bergere
Fast hon will hårdt moth mig förfara, XXVI A L’aimable Bergere
Som ängzlar sinne mitt och tärer fast min kropp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
tijden din fast bättre nyttia, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och fast mera hugna deij, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast min flicka lijf löös är, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta detta eij fast det af ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast iag nu lefwer oförnögd, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast Ödett will mitt hopp kullstöta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet hafwet som nu föör, fast himmels hotand bölior XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
ängzlan qwäfwer fast mitt bröst: F.I Contre La Fortune
Fast iag faller för dig neder, F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast iag måste mycket lijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast än alla moth mig strijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
Fast Än han har, F.V Lustig frisk opp
En kedia fast hon skijner, F.VI Contre le Mariage
Fast det är Silkes Band, F.VI Contre le Mariage
Fast det förijfrat är. F.VI Contre le Mariage
Fast foglen utj Buhren, F.VI Contre le Mariage
fast iag eij alt får som iag will, S.I En sulten swarter mager kar
ty fast iag mycket giärna bijda S.I En sulten swarter mager kar
Fast man tåf honom intet hörer S.I En sulten swarter mager kar
fast han så mycket intet pratar, S.I En sulten swarter mager kar
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
fast iag det rät giärna giohle, S.I En sulten swarter mager kar
och fast mindre är det största S.V En Suputhz förswar
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
fast bättre begynna på leka D.II En nylustig och begärlig WISA
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
fast det är bekant, D.III Ängelska Schique
Det wore fast bättre att laga, D.III Ängelska Schique
Fast han är färdig til höger och wänster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Fast om han wore halffdödh aff hunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fast en Famn länger än som din Arm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Du som fast du hårdt om hulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den älskar honom sen fast mer än dunebädd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
fast dhe reedo lijk som marar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
fast han skaffar bonden födan, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Fast mer än brenwijns kohsa, B.IX Klagedicht
Jag will Fast hällre swälta B.IX Klagedicht
kan hållas tien fast, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Knapnålar fast sig båcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fast han sig glad beteer. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fast iag eij klaga töör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fast han sku bättre pryda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
fast iag eij kiersta heter, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Fast de intet ha’ att föra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Änn Höken då, som tar oß fast; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
fast han min ofärd för sig seer. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Fast än han fählas som en Pijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
Fast än han spanmåhl lästtahls äter G.IX En blinder häst förutan fötter
ta katten andra dagen fast. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
fast han skijter på min graaf SP.X SpåGubbens grafweskrifft
och fast mindre än få sij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Lucretia är fast högt berömd E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
tro mig, fast Jag eij är Präst, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
fast det då sämmre är, än det förr rosat war; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende

Next Section

Top of Section