Next Section

Previous Section

 
 EWIG................3
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Det blir hoos dig en ewig trähl, XXVI A L’aimable Bergere
 
 EWIGT...............7
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
Dig ewigt ära men dig älska får iag inte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
och will Cloris ewigt ähra, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jagh låfwa titt att ewigt älska, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos Cloris ewigt Jag förblifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 EXTRACT.............1
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 EY..................8
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
det är ey där med giort D.II En nylustig och begärlig WISA
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
få wij ey då hålla uppå D.II En nylustig och begärlig WISA
Ölet det slår ey uti min Panna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Min hustru och iagh törs ey mera sällia D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då kunde min wördnat ey längre räckia B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 FAAR................4
Faar wähl små herderinnor alla, XXVI A L’aimable Bergere
Än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
der han så wähl eij faar, F.VI Contre le Mariage
för Mor eller faar D.III Ängelska Schique
 
 FAASA...............1
Jagh weet eij nån som för mig faasa, XXVI A L’aimable Bergere
 
 FAAT................3
som mig skänktes på et faat; S.II Kårf-giästbod
at han stußar i ett faat, S.II Kårf-giästbod
utj Kirstins hand, för faat S.III Madammoiselle
 
 FACKLORN’...........1
Facklorn’ woro reda tända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 FADER...............1
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 FADREN..............1
ja Gud gie fadren med, B.IX Klagedicht
 
 FAGER...............4
Ty sa de hon är så fager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som är fager till min plåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
Mången stålt och fagerE.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 FAGERT..............4
som så fagert sig betee, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bättre intet fagert see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 FAGRA...............6
Till des fagra skiöna blomma, VII Contre L’amour
hennes skiön och fagra tycke XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hennes Liufwa fagra Kinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uppå hennes fagra kinn, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 FAGRAST.............1
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 FAHLA...............1
intet Skiähl och kroppen hålla fahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 FAHN................2
Fahn weet hwad fahr min tänkte B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En gammal fuhler fahn B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FAHNAN..............1
fahnan är min bästa syster, F.III En Krigsmans wijsa
 
 FAHNEN..............1
så har fahnen giort din siuka. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FAHNINWALL..........1
gå rätt fahninwall från mig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 FAHR................12
Men ach hwart fahr mit sinne hänn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Fahr wähl, X Farwähl med din plåga
Fahr wähl. X Farwähl med din plåga
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fahr då wähl min Herdhe Staaf, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
fahr wähl Græska och Latin, F.III En Krigsmans wijsa
at iag fahr och mohr har bedt S.III Madammoiselle
Fahn weet hwad fahr min tänkte B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
twå took är mohr och fahr. B.XIII Sidst om en mårgon goo
min Fahr är swart som bara Fan G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 FAHRA...............18
Som är full med fahra, VII Contre L’amour
Så låter iag mitt Öde fahra, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
till at dämpa denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i hwad ängzlan i hwad fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ha’ hon större fahra sidt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldramäst i denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skiönheetens glantz den giord mig ringa fahra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja! Astrildz macht giord’ mig eij fahra, XXVI A L’aimable Bergere
Står der större fahra uth, XXVIII Vppå ett Conterfait
J dödzens fahra, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Måst iag altijd illa fahra, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will intet illa fahra, F.III En Krigsmans wijsa
lär mången ungkarl stå i fahra, S.I En sulten swarter mager kar
annan glädie må wähl fahra S.V En Suputhz förswar
den löper mycken fahra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 FAHRER..............1
Fahrer wähl gudinnor all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 FAHRIT..............1
Hafwa alla hädan fahrit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 FAHRLI..............1
Dett är ett fahrli Vnder, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 FAHRLIGT............1
giorde mig ett fahrligt snee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 FAHSLIGE............1
Och fahslige lågor X Farwähl med din plåga
 
 FALCKEN.............7
När Falcken tar på skalla, V J går blef iag mäd spee
För den leda Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Men tro fast Falcken gråå, V J går blef iag mäd spee
För den leeda Falcken Grå, V J går blef iag mäd spee
Der töör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der tör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der töhr intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee

Next Section

Top of Section