Next Section

Previous Section

 
 ENA.................2
den ena saa han hölt mäst utaf dina händer S.I En sulten swarter mager kar
den ena ha, den andra ska, ta tiur. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 ENCOMIUM............1
Encomium viresque pulveris tabaci S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 ENDA................17
Enda Orsaak af min pijna, I Mer än wackra min herdinna
Att Philis blijr min enda Siähl IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och giöra en Enda, X Farwähl med din plåga
Att det stedz war din enda trogna trähl, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min enda roo är gråth. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag har mist mit Enda nöije, XIX Ödemark i willa Skougar
Så är hon doch min enda Skiähl, XXVI A L’aimable Bergere
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
Till den som städß är min Enda wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ty hon med sin enda tand S.III Madammoiselle
dricka är min enda roo, S.V En Suputhz förswar
 
 ENDAST..............13
Som endast will ählas, X Farwähl med din plåga
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Så är Jag endast då på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Endast hwad Jag hafwa will, XIX Ödemark i willa Skougar
Endast din när wist har warit mig Kier, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Gudh Oß endast hiertat geer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jag älskar endast digh och skiöter ingen an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men mig han endast här will plåga uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Är Jagh endast född till lijda F.I Contre La Fortune
endast är hon tåf Er alla S.I En sulten swarter mager kar
 
 ENDASTE.............1
Hon hette Gudinna min endaste tröst. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 ENFALDIG............1
Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ENGELANDH...........1
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 ENGELL..............2
måhla af en himmelsk Engell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Som mig en Engell sänder till, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ENGELSKA............1
siunges effter Engelska Gicquen. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 ENGLISKE............1
seen dantza wij Engliske Gicquer, D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 ENKIA...............1
doch har mång’ Enkia goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ENS.................5
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Den trösten att det är behållit i ens minne, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ENSAM...............1
Ledsamt är det ensam wara; E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 ENSLIGDT............1
Jag will här effter ensligdt boo, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ENSLIGHEET..........3
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
i ensligheet förblifwa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ENTELIG.............1
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ENTLIG..............3
Entlig tog iag på at qweckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
enwijst entlig komma fram XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Entlig gapa Jag så länge, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 ENWETT..............1
Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ENWIJS..............1
Den enwijs är plä titt sin egen ofärd wålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ENWIJSHEET..........1
Men med sin enwijsheet migh till min död förtreta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ENWIJST.............1
enwijst entlig komma fram XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 ENWIST..............1
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ER..................17
Smälter blifwer lijk er floodh. XIX Ödemark i willa Skougar
Lätt Er behaga, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Klippings hanskar iag Er geer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwar med iag mig för Er teer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
skulle hon Er wähl behaga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwar demant Er blef beskärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och för Er skull, Lijsa lilla, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at Er hanske går eij tåf... XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
endast är hon tåf Er alla S.I En sulten swarter mager kar
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Hwem utaf er först hittar på G.IV Hwem är som detta gißa kan
den ska tåf er och först bli fru G.IV Hwem är som detta gißa kan
En sa, iag beer er, säij mig då E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 ERA.................1
utan Era hwijta händer S.II Kårf-giästbod
 
 ERFAHRIJ............1
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ERFARI..............1
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ERFARIT.............1
Det har med skadan sin erfarit, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ERFWA...............1
det iag fåt ell’ får än Erfwa, S.V En Suputhz förswar
 
 ERKIENNA............1
Den iag erkienna kan, doch eij beskrifwa wet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ERLIGHEET...........1
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ESPRIT..............1
Med stor esprit de tala François, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ESTIMERAR...........1
som man estimerar här? F.III En Krigsmans wijsa
 
 ET..................37
Du må wäl et hierta åga, I Mer än wackra min herdinna
Måst iag et ymkligdt afskeedh taa, VIII Så skyndar du deij från meij nu
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ty iag har et wärk för hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag will med et suddogt Kohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at et ionlag, präst och ring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
höllo här et bröllops ting; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
et paar hwijta snöberg skiöna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
annat än et skiört Cristall, F.III En Krigsmans wijsa
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig blij et swijn. F.III En Krigsmans wijsa
at blifwa stedz wid et, F.VI Contre le Mariage
et ogement humeur som altijdh lijka är S.I En sulten swarter mager kar
en marmor hwijter hals, et alabaster bröst S.I En sulten swarter mager kar
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
så snabber som et hastigt währ S.I En sulten swarter mager kar
hon surrar kring rätt som et hiuhl S.I En sulten swarter mager kar
et wackert Creatur rätt täckt, S.I En sulten swarter mager kar
består utj et kåhlswart hår, S.I En sulten swarter mager kar
som mig skänktes på et faat; S.II Kårf-giästbod
et Callas för henne giort, S.III Madammoiselle
lärer swara med et Ja, Ja, S.III Madammoiselle
tagit mig et kämpa ruus, S.V En Suputhz förswar
wijnet är et rosenbaad S.V En Suputhz förswar
sitter stilla som et wååp, S.V En Suputhz förswar
och orörlig som et skååp; S.V En Suputhz förswar
Mångel-Kiärng et fasligt stycke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
lijksom et fath gelle. B.IX Klagedicht
et ödes hem upplöija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Mycket swart, et undlig ting G.III Litet rödt, men der omkring
skrif der med på et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Feck et been i sitt arßhål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger

Next Section

Top of Section