Next Section

Previous Section

 
 EMELLAN.............2
emellan amman så och pigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
d’är samma som emellan koon och qwigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 EMOOT...............4
Som ett skepp emoot een klippa F.I Contre La Fortune
Emoot den som eij töör bijda, F.I Contre La Fortune
emoot dem som slå emoot F.I Contre La Fortune
emoot dem som slå emoot F.I Contre La Fortune
 
 EMOT................6
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
emot den mig sätter an. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot hennes skiönheetz macht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot Fiend’ bruka wrede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
emot fiendz’ runda skääl, F.III En Krigsmans wijsa
Jngen meer jag emot bryter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 EMOTH...............11
Skall Lyckan altijdh wara mig emoth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Näär han sig stedz emoth mig widrig teer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Kierleken är mig emoth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hwar får iag förswar emoth olyckans hooth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Omöijligheet mig ståår emoth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwarför’ ästu migh emoth, F.II Wreda lycka och Oblijda
Emoth lyckans widrigheet, F.II Wreda lycka och Oblijda
uthaf en wett eij en emoth säija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 EN..................486
från dig till en an. II Herdinna säij
See hwad en frögd kierleken geer. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
En liten Fågell kalla, V J går blef iag mäd spee
Ja iag hette man en kryckia, V J går blef iag mäd spee
En Bondhöna fäller, V J går blef iag mäd spee
Jag weet En liten Pijga, VI Jag weet En liten Pijga
Tienar för en ringa Löhn, VI Jag weet En liten Pijga
En liuflig giäst att wara, VII Contre L’amour
En dehl der af att kalla mitt, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Det är en frögd i sorgen döö, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som mig en willig oro giör. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
En Manna, X Farwähl med din plåga
Och giöra en Enda, X Farwähl med din plåga
Jag swor en gång, XI Jag swor en gång
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ett obeskrifligt qwahl, och en oändlig trängtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En syndare som dömbder är till döö, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ach ach! en fånge, som i mörckret fängzlig sitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vppå min Graf alt med en Sorgsin han, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En ängzlig plåga är, som mig hårdt sätter ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Der weet att älska den som hwar och en begierar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det är en frijheet som mig mycket högre qwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men när åter den tager en ända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Förläng då mitt lijf en tijma och bijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och blijr Sielf en kiärlekz brandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
En ähreskrifft XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
öfwer en mycket waker fru XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
måhla af en himmelsk Engell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sidst en affton moth min tanka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
alla roligt i en ring, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
en Magnet som iern smälter XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
war han sielf en kärlecks brand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
På sin hals had’ hon en kädia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
det är red’n en annars bijt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
en trälinna som och Trälen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hon är gifft och har en man; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag satt kaller som en steen; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
wärre än en Tysker topp: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
älska det en ann’ har kiär; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när en mächtig den antaster XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hielp, tar troheet min en ända; XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som en modig kiärlekz hielte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aller kom där en igen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon hwar och en behager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at hon har en prächtig panna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at wijsa hwar ock en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lijk som pärlor på en trå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har ock ondt att få en maka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwijter som en Marmorsteen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
war han sielf en älskogz brand, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tänk man hwad en skönhetz skatt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
will, men unna hwar och en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ach! är det mig eij en skymf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det är wäl en gammal Seede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt Öga är en Sohl som glimmar men doch bränner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Mitt hwijlorum är nu en sörie-Sängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
Snart hoos en skiön, snart hoos en leder, XXVI A L’aimable Bergere
Holt näpplig doch en tijma ordh, XXVI A L’aimable Bergere
Rätt som en fattig fånge här, XXVI A L’aimable Bergere
Som en den lijf ell’ död begier. XXVI A L’aimable Bergere
En liten macht förslår eij här, XXVI A L’aimable Bergere
Som mig en Engell sänder till, XXVI A L’aimable Bergere
Jag hoppas att en stadig wyrdna, XXVI A L’aimable Bergere
Men moth en fånge brukas Nådh. XXVI A L’aimable Bergere
Det blir hoos dig en ewig trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Söök Ehr en ann’ som tij’n fördrijfwer, XXVI A L’aimable Bergere
Och biuder alla en godh natt. XXVI A L’aimable Bergere
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min förra Glädie låth är nu en sorgethon, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
För en wacker skapnadz skugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
För en sminkand fägring man, XXVIII Vppå ett Conterfait
Den en liten gunst hon wißer XXVIII Vppå ett Conterfait
Som en Klöös Katt Ond och leeder, XXVIII Vppå ett Conterfait
En fremmand’ herdes Man, doch från bekante länder, XXIX A la plus aimable Bergere
En Butter bonde-dräng som intet krusa kan, XXIX A la plus aimable Bergere
Ett troget hiertelag en ärlig wänligheet, XXIX A la plus aimable Bergere
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Det är en frucht utaf den lilla fåre hiorden, XXIX A la plus aimable Bergere
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
En ringa afwel af min lilla fåre hiord, XXIX A la plus aimable Bergere
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
Så hördes der en ynklig lååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En wän som mera wärd än som min wänskap är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så stämmer öfwer den iag sielf en sårgSång ann. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag är ach ach en man den himmelen hårdt qwälier, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En moothgångz sammellplatz, ett lyckans tijdfördrif, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En som behöfwer alt, men har doch ingen ting. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Det är wähl en ringa gåfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at iag är en fattig Kar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och det är en gammal wijsa: XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
i hwar ring en dyrbar skatt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
gifwa dem en hiertlig kyß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
en ny-modig snuusfull näsa, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
den en långer bondfoot tränger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag märker hwad en ähra XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Ach! det wor’ för mig en harmer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En moot En, men tusend plågor F.I Contre La Fortune
En moot En, men tusend plågor F.I Contre La Fortune
Bladet lär sig en gång wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
En Krigsmans wijsa F.III En Krigsmans wijsa
bladet kan sig en gång wända, F.III En Krigsmans wijsa
iag blir doch en stadig man, F.III En Krigsmans wijsa
en kårt lust, för et långt hopp, F.III En Krigsmans wijsa
för en tijmas nutne frögder, F.III En Krigsmans wijsa
när iag war en sådan grijn. F.III En Krigsmans wijsa
iag är en Soldat i dag. F.III En Krigsmans wijsa
och war en rolig Man F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Sådan en Man F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
En flugefoot F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Thet är en ringa konst F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
bedröfwa när en ann, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty den en annars frögd F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
En Swahla i sitt boo F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty den är rätt en smöria, F.V Lustig frisk opp
En Tiuf det intet taar, F.V Lustig frisk opp
En Tiuf eij något tahr. F.V Lustig frisk opp
Will aldrig blij en trähl, F.VI Contre le Mariage
En kedia fast hon skijner, F.VI Contre le Mariage
stedz i en brädd at doppa F.VI Contre le Mariage
men här och där en dråppa F.VI Contre le Mariage
En sulten swarter mager kar S.I En sulten swarter mager kar
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
en wacker flicka med godt skick, S.I En sulten swarter mager kar
när det uppå en fullmackt skrifs S.I En sulten swarter mager kar
Du äst en man som reesa ska S.I En sulten swarter mager kar
lijk som en halfdöd åkarhäst, S.I En sulten swarter mager kar
En rosenröder mund och krijte hwijta tänder S.I En sulten swarter mager kar
en frisk och lijflig hyy, rätt silkes leena händer, S.I En sulten swarter mager kar
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
en marmor hwijter hals, et alabaster bröst S.I En sulten swarter mager kar
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar
Så hwijter som en drifwa snöö S.I En sulten swarter mager kar
så nätter som en fästemöö, S.I En sulten swarter mager kar
så röder som en rosen blomma, S.I En sulten swarter mager kar
så lätter som en lijten fiär, S.I En sulten swarter mager kar
så smaler som en såcker dåcka, S.I En sulten swarter mager kar
En wacker flicka med behag S.I En sulten swarter mager kar
En iag eij berömma får S.I En sulten swarter mager kar
en dam som har en snöhwijt panna S.I En sulten swarter mager kar
en dam som har en snöhwijt panna S.I En sulten swarter mager kar
en hiertans lijten wacker flicka S.I En sulten swarter mager kar
som har en swanehwijter bricka S.I En sulten swarter mager kar
dijt alla see, men en får taa, S.I En sulten swarter mager kar
en kåstlig färg man intet finner S.I En sulten swarter mager kar
ha giordt en och en i sänder S.II Kårf-giästbod
ha giordt en och en i sänder S.II Kårf-giästbod
som stedz snattrar som en kaija S.III Madammoiselle
Är du och en petit maistre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
i en summa till at skrifwa: S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
En Suputhz förswar S.V En Suputhz förswar
sam der kring lijksom en fisk S.V En Suputhz förswar
wijnet giör en trumpen glad, S.V En Suputhz förswar
den som nyckter är en krympa S.V En Suputhz förswar
dundrar fuller som en kar; S.V En Suputhz förswar
den som förr en Jsklimp hade S.V En Suputhz förswar
sitter nyckter, som en fleep, S.V En Suputhz förswar
som en högbeent tupper yfwes S.V En Suputhz förswar
till deß han en kyß har fått, S.V En Suputhz förswar
en så trumpen, glader blij, S.V En Suputhz förswar
för en rijk och lycklig man S.V En Suputhz förswar
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
uthaf en wett eij en emoth säija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
uthaf en wett eij en emoth säija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
den sigh önskar ont, han älskar eij en ann. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
En ny D.II En nylustig och begärlig WISA
springa omkring uthi en ring D.II En nylustig och begärlig WISA
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
rätt som det hwar och en lijkar. D.II En nylustig och begärlig WISA
wij hafwe en Juhl man om åhre D.II En nylustig och begärlig WISA
En sediger Jungfru som hörer Gudz ord om Sabbaten, D.III Ängelska Schique
lijk som en hora D.III Ängelska Schique
och att en Madam D.III Ängelska Schique
och se honom an för en apa. D.III Ängelska Schique
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
att hwar och en krummer sig lijk som en betzlader katta; D.III Ängelska Schique
Fotsijd Peruk en rynklagder Jäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bonden som har en Stake i Handen D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Rätt som en Biörn men wil härma Folck D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Håller wid Bron en grufwelig Låt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kålande hwijt som en Morian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Qwäder en Psalm om han så får låff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Giff mig en Halför iag hafwer siungit trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Säljer en hoop med Fikanterij D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
En slokoter Hatt en krokoter Näsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
En slokoter Hatt en krokoter Näsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Kröker och böger sig lijk som en Katt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fast en Famn länger än som din Arm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wist ä du en din leeda krycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Så att det är rätt en skam B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som en hwalp plä du där ählas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jfrån högden med en örn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men uhr rumpan på en biörn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Denne boken till en skänck. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En Patron som mig har låfwat B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som en hund med biörnar bijtas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Skreek och skeet som en rädd biörn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
lorten flög rätt som en qwast, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Lijk en slarfwog tiggar råck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
som föll genom en glugg och slog ihjäl sig. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Än en Wexel i Paris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At en sådan storm ther warit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Rett som Acten fick en ända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hos oß finns en Prophetissa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
alla knijfwar en god ägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
Och för en unger Pijga, B.IX Klagedicht
En gammall kiärnge kråpp. B.IX Klagedicht
en oläst matskåpz dörr B.IX Klagedicht
Håhlögder som en skuta B.IX Klagedicht
långhalsut som en Geeth, B.IX Klagedicht
En knyhl lijksom en tratter, B.IX Klagedicht
En knyhl lijksom en tratter, B.IX Klagedicht
Är lijk en warge kuhla, B.IX Klagedicht
Så miuk som på en skrijka, B.IX Klagedicht
Rätt som en lokeranka, B.IX Klagedicht
Kund Jag’na en gång slippa, B.IX Klagedicht
Jag war wist och en stålla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ä’ki det en wacker Karl[?] B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijk-som en Brandstaakz ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En hiertans wacker kaar. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Som spånråck i en wråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
med en kan Öhl ell’ Twå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En Bränwijns slurk der på. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
lijksom en Båtzmans krogh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
lijk som en spijke sill, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijk som en kroko dill. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ä kalla som en ijs, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att en får träda tee. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom en åkarhäst, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Når han en stund ha rakla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom en Koppardrake B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
en så oduglig drängh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
med en Citron i Näfwen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
en Bröllopz dag för meij, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Det har lekt med eld en stund, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Lener som en docka lijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Feter som en giödder Sugga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Nätt och liten som en Mygga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr skall Suggan blij en Simpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Bruncke berg blij förr en båter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Sidst om en mårgon goo B.XIII Sidst om en mårgon goo
Taar iag en som är ung B.XIII Sidst om en mårgon goo
då ligger som en klabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
En gammal fuhler fahn B.XIII Sidst om en mårgon goo
och blöta som en skijt, B.XIII Sidst om en mårgon goo
sielf slaskot som en groda, B.XIII Sidst om en mårgon goo
En Jungfrus Jungfru-Skantz B.XIII Sidst om en mårgon goo
En lijten om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
en stoor törs iag och eij B.XIII Sidst om en mårgon goo
En wacker om iag må B.XIII Sidst om en mårgon goo
det hwar och en begär. B.XIII Sidst om en mårgon goo
En fuhler fick wähl iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
doch bette iag en stund B.XIII Sidst om en mårgon goo
En mager törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
till ta en fattig möö B.XIII Sidst om en mårgon goo
iag sielf en fattig stackar B.XIII Sidst om en mårgon goo
så kunnom wij en hyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
En kloker törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
En tokot om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
det unnar iag en ahn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Annars som en warg upfräta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Löpa med en stackot kåppa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Sidst en skamlig ända taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som en gåås på wattnet flyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wara Skabbog, Siung’ en wijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Tiok i rumpan som en Qwarn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Siunga så en tysker Psalm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig klä sig som en ann, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som en stiärt utaf en Skata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som en stiärt utaf en Skata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det war en gång en unger katt FA.I Det war en gång en unger katt
Det war en gång en unger katt FA.I Det war en gång en unger katt
Som fick en lijten råtta fatt FA.I Det war en gång en unger katt
En gammal katt som der på såg FA.I Det war en gång en unger katt
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Att hwar och en sin plåga har. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Ett lamb stod wid en Å, och drack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Du, som en pil i luften far, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
En fisk, som då där bred’wid samm, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Är bättre änn en Hök och warg? FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Träffligh saak[:] en sömmenåhl. G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
Took, det är en alminacka! G.III Litet rödt, men der omkring
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
ty det är man en liten ring. G.IV Hwem är som detta gißa kan
En aflång book med twänne blar G.VIII En aflång book med twänne blar
ty det är en tobacks dosa. G.VIII En aflång book med twänne blar
En blinder häst förutan fötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Fast än han fählas som en Pijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
Men sätt en Kiäpp uti hans rumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
En Skrifft föruthan bläck, en book föruthan Papper G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Du ska’ en wacker hustru få: SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så hwiter som en bakungs raka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så feter som en giärdsgårds staka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så qwick och wig lik’som en ko, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så renlig som en smutzig So, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så släter, som en lurfwig tacka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så räter, som en kulrig backa, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Så wänlig, som en arger tiur, SP.II Dig will jag önska nu och spå
En fråga mig, om jag och kan SP.III En fråga mig, om jag och kan
Hwad du en gång för man skall få SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
och bin det sen en torsdagz natt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
kring halsen på en swarter katt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Som en gång din mann skall blifwa? SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Tag en skål med kallgiord luth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Sätt den på en runder skifwa, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Klåckan Tålf, en nyårs natt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Ta’ med deij en swarter katt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Stick den med en nål i swålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Vppå en Trägårdzmestare E.II Vppå en Trägårdzmestare
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Som en Drake dag och natt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Han ha’ fådt en farlig siuka. E.VIII Den som ligger på sin skatt
Som en hund den uti bann’, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Det war en stor Disput eij långsen mellan twå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Hwem en gång dit goda får E.XIV Jnte wetstu hur det går
Om älska är en dygd som det och säckert är E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
En Camrat Jag hafwa will E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
Som en katta på en Muus. E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Som en katta på en Muus. E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Du äst en liten hiertetyf E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Du en gång sielf tyfstulen blifwer. E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Dit öga är en byxsäcksklåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Som Fot och benelös rätt som en sloker hänger. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
En sa, iag beer er, säij mig då E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Då swara en som stog på lur E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
en Tandlöös kiäring som aldrig teeg. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
En Roddarepijgas Grafweskrifft E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
En diefwull ut med kranen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Tar du dig en kiäring för Pengar, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
En Walmars råck och axeltafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
En Jungfru hand och yxeskafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
En nyer skoo och’n lortig grop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Han, efter tycket mitt, som hwar och en wäl wet, E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
det en stäns wäl optecknat fins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
West du hwad en Ungkarl will E.L West du hwad en Ungkarl will
Måste Herren wed en plog E.L West du hwad en Ungkarl will
Som en bonde gå och plöija E.L West du hwad en Ungkarl will
En gång så månde en, den frågan föreställa, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
En gång så månde en, den frågan föreställa, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Tar du dig en gammal Man E.LV Tar du dig en gammal Man
Kan förskaffa dig en ung. E.LV Tar du dig en gammal Man
En snål Sugga på wår gål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos

Next Section

Top of Section