Next Section

Previous Section

 
 EIN.................1
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 EINEN...............1
und schnaubt einen dürren dräck. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 EINGERIßEN..........1
Weil der wurm ist eingerißen S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 EJ..................4
Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Thet ej någon Christen Siäl B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 EKELUND.............1
Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ELAK................1
Arg och Elak aldrig from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ELD.................6
hafwa tändt den Eld deri XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Det har lekt med eld en stund, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
När iag skull tända eld der på G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 ELDEN...............3
Har Cupido Elden Länt, I Mer än wackra min herdinna
När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
och kasta elden i min krop. G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 ELDH................1
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ELEMENT.............1
Spisen de ha til sitt Element, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ELENDES.............1
Det Öfriga af min Elendes tijdh, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 ELFWENBEEN..........1
Ebenholtz i Elfwenbeen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ELIEST..............1
eliest lärer du få sij: E.XII Har du någon trogen wän
 
 ELIN................13
Och eij Elin skådat an. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Att iag Elin Om iag kunde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin älskar iag rätt mycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin är min Byxsäkz Klåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin är min rußin struut, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin äst min Såcker dåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin ist mein högstes Guth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin är min frögd och gamman B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin är mitt Sabel skinn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin är mitt alt tillsamman, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Alt i hoop är Elin min. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr än Elin iag förlåter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Elin är min Grijse Steek. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 ELL.................6
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
kan du hwarcken see ell röna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
ell owärdig tunga bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
at du eij får ell skall begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 ELLAN...............2
Ellan det är hans namn; om det blir rätt förwändt, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 ELLER...............25
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Eller hwad som nånsin Sohlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
eller ooket sönderslå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
eller giör nån annan harm, XXVIII Vppå ett Conterfait
Någon bättring eller booth. F.II Wreda lycka och Oblijda
eij fånut eller ringa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
eller kårfkäring wid norreport S.II Kårf-giästbod
eller armod sätter till S.V En Suputhz förswar
eller hafft i sina daar, S.V En Suputhz förswar
anten intet eller wähl att tahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Lumber eller hwadh som nöijet öker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
wore han smärr eller störst D.II En nylustig och begärlig WISA
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
för Mor eller faar D.III Ängelska Schique
Eller gå med Korna wall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Eller elliest skämmer den B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Eller säkert hitta på, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwad ther drifwes eller giöres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jbland hundra eller flera B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Om warg eller Hök oß äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Jag har eij finger eller hand G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 ELLIEST.............6
du går det elliest qwitt; II Herdinna säij
blinder elliest, då måt’ blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
elliest blijr min frijheet kort. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Elliest måste Jag försmächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
Eller elliest skämmer den B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ELL’................14
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hur’ är Jag fatt, ell’ hwad är som nu fehlar migh? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som en den lijf ell’ död begier. XXVI A L’aimable Bergere
Will Cloris blijd ell’ wreder wara, XXVI A L’aimable Bergere
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
Den ingen galenskap förblindar ell’ förfalskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
är iag hwarken ijß ell’ steen, F.III En Krigsmans wijsa
Ell’ dirckar op hans kista, F.V Lustig frisk opp
det iag fåt ell’ får än Erfwa, S.V En Suputhz förswar
med en kan Öhl ell’ Twå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ELPHENBEEN..........1
hwijtar’ än som Elphenbeen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 EMEDAN..............4
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan ingen dig så högdt som iag har kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ty emedan intet här E.XVI Will du hetas wara klook
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är

Next Section

Top of Section