Next Section

Previous Section

 
 DÖÖR................8
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Han döör eij utan frögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Sidst när iag döör och då man giömmer XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Förr än den gamble döör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 DÜRREN..............1
und schnaubt einen dürren dräck. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 EBENHOLTZ...........1
Ebenholtz i Elfwenbeen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ECHO................1
Min klagande Jämmer sielf Echo så sårar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 EDEN................1
Att bryta Eden som iag så, XI Jag swor en gång
 
 EDER................15
meena han är Eder altijdt trogen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Mena han är eder altijdh godh. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Skiöttarna mäst på Eder lura, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kyßa Eder bara hand, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
utj Eder Physica, F.III En Krigsmans wijsa
bort med Eder lärda sång, F.III En Krigsmans wijsa
wärdlig will iag Eder låfwa, S.II Kårf-giästbod
till at äta Eder skåhl S.II Kårf-giästbod
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 EDERT...............1
achta det som Edert är. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 EDLA................2
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
edla safft, du söta wätska S.V En Suputhz förswar
 
 EDRA................3
utan Edra hwijta näfwar S.II Kårf-giästbod
håll edra saker så kjäcka så styfwa som flintor; D.II En nylustig och begärlig WISA
Lätt honom spändera på händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
 
 EE..................1
Vtaf min swåra Ee, XI Jag swor en gång
 
 EEKANS..............1
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 EEKAR...............2
Eekar och linder i blomstrande dälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
J gröna trään och stålta Eekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 EELD................2
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
utaf kerleeks liufwa eeld, S.V En Suputhz förswar
 
 EELDEN..............1
iag skall genom eelden gå. F.III En Krigsmans wijsa
 
 EEN.................45
Een sedig Siähl har iagh i minne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Än een lefnadh full med ängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Tar mitt Lijf een ända. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwar och een, tänck, skylldigh ähr, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwadh een glädie hwad een fröijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hwadh een glädie hwad een fröijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Een för alla, hwar för een XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Een för alla, hwar för een XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alldt dhetta prydes af een äppellrunder haka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och menthe iagh då att, een tåhligh ödmiukheet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Som ett skepp emoot een klippa F.I Contre La Fortune
förde tåf een paltehäst S.II Kårf-giästbod
Snus-tobak een allmän gåfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Mina Bußar hwar och een sin sysla giöör, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
een Menuet, går ock så nätt D.II En nylustig och begärlig WISA
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Een Sugga låg och sku få Grijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
Nu kan migh hwar och een ett qwarther stäckre sij. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
Den tusend sängiar giordt, må sielf een sängh wähl hafwa. E.II Vppå en Trägårdzmestare
Alt hwad dig een ungkarl låfwar E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
Een åkareMärr till Siös E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
een hora uppå land E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
som een hästlort wid wår knut. E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 EENIGHET............1
der som Eenighet och sämmia sittia främst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 EFFTER..............42
När man effter Rosen taar, VII Contre L’amour
Hwad båtar längta effter det som intet händer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och slår när det der effter Gladlynt taar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och effter sig det skiöna låford Lijkwähl lembna, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Effter du migh eij will hööra, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
effter Herden dödas skall XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Så böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
effter han digh gaf ett Hierta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
effter deras glantz och prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
effter dhe så fohre illa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
effter dhe eij skådas få, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
effter denne sorge påsten XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Effter de undraga sig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Effter du slår kull mitt hopp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Effter man dem hade fängzlat XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
giorde effter skiönheetz lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
effter machten är förswag, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
effter wij eij orka mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sielf näsan din är giord effter Skiönheetens Lagh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag will här effter ensligdt boo, XXVI A L’aimable Bergere
Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Derföre effter du wår bygdelefnad älskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
effter lusten min till gee, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
effter sorgen kommer frögdh, F.III En Krigsmans wijsa
stedz effter mer fijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
men sällan effter önskan går S.I En sulten swarter mager kar
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
hwar med effter uthfäst låfwen S.II Kårf-giästbod
rätta du dig effter funcken, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
effter kyßar, effter pappar, S.V En Suputhz förswar
effter kyßar, effter pappar, S.V En Suputhz förswar
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
siunges effter Engelska Gicquen. D.II En nylustig och begärlig WISA
Gubben effter Pigans tar, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Effter sluntar see sig om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Se sig effter wijsan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwar effter katter gå på lur FA.I Det war en gång en unger katt
Många fara effter Gulle E.IX Många fara effter Gulle

Next Section

Top of Section