Next Section

Previous Section

 
 ALDRIGH.............2
Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Wijsboken hon doch aldrigh förglömmer D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ALDT................5
aldt dhet ondt som iagh har giordt XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jbland aldt hwad här på Johlen XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
den ähr allena dhen, men aldt förwandlar sigh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 ALDTIJDH............1
At iag aldtijdh sått och weeta F.III En Krigsmans wijsa
 
 ALFWAR..............1
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
 
 ALL.................80
Som föröker all min plåga, I Mer än wackra min herdinna
Mister all sin lust och frögd, VII Contre L’amour
Tistell, taggar i all hörnen, VII Contre L’amour
Thes roo och oroo blifwa all, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Blij frij i all min daar, XI Jag swor en gång
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och lefwer sorgse utj all min tijdh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och all ting hotar till att plåga meij, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon har min frögd och all min glädie sönderbrutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kommer skåder, Heerdar all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Fahrer wähl gudinnor all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och klagan blifwa all, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
all min hiertans ängzligheeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Och af honom all sin trefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hon med all sin macht eij hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wärlden all ha Troija blidt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den fägring samblat sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den frijheet hiertat hafft XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den tijd mig unnas lefwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och will förwißa dig att all des herdeskara XXIX A la plus aimable Bergere
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
Då herdehoopen all och dantzar friskt omkring, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig med all sin Hiordh stedz huld och hörsam är. XXIX A la plus aimable Bergere
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En alt för liten frögd moth all förstor förlust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
blijr hennes Grönska all, hon sielf blå hwijt och kaller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så obeständigdt ähr all ting här uppå Jorden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Fullkombligheeten siellf, och all Natursens fägring, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
All ting ändras, all ting skifftas F.I Contre La Fortune
All ting ändras, all ting skifftas F.I Contre La Fortune
All min Suckan är omsunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
hwilket, all wår lust förkleenar, F.III En Krigsmans wijsa
då förflyter prackten all, F.III En Krigsmans wijsa
som all sanning hafwa glömbt, F.III En Krigsmans wijsa
och bijlägga all ting wähl. F.III En Krigsmans wijsa
förminska all wår lust, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
mond skiötas med all flijt F.VI Contre le Mariage
i all Land och hwarie bygd. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
der man all sin sorg aftwättar S.V En Suputhz förswar
all sin mootgång, fuller drömma S.V En Suputhz förswar
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
All deras Taal är lapperij bewänt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Lustig är han i all sin åthäfwor D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
kom all den sorg der wankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
All sin wälfärd ha’ i kista, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet hålla, all ting låfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 ALLA................72
Huru då små Foglar alla, V J går blef iag mäd spee
Älska Jngen ähra alla, VII Contre L’amour
Skall Jag i alla mina dagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Lär alla det af mig, min frögd är migh betagen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Dock i hafwen alla spordt, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jagh har älskat dhen, som alla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Nämbner iagh ehr billigdt alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Herdarinnor alla. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Farer wähl i Herdar alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Trogna Herdar alla. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Men den som wißput will med alla wäder fara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Skiönste ibland alla Skiöna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
alla roligt i en ring, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Luppo kring i alla hörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Porten, windbron, alla Bohmar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
alla tijmar ock hwar stund. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru alla henne lydde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina Officerar alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alla togh wijd detta råde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
grijpen till med alla hänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men iag seer eij nån af alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Een för alla, hwar för een XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alla hieltar pläga prijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Naturens underwärck iblan skiönheether alla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag wispa då med alla wäder, XXVI A L’aimable Bergere
Faar wähl små herderinnor alla, XXVI A L’aimable Bergere
Och biuder alla en godh natt. XXVI A L’aimable Bergere
Alla daar och hwarie natt, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer. XXIX A la plus aimable Bergere
Alla alla deße lära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Alla alla deße lära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lyckan som oß alla dårar F.I Contre La Fortune
Fast än alla moth mig strijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will Ehr wähl alla bijda, F.III En Krigsmans wijsa
endast är hon tåf Er alla S.I En sulten swarter mager kar
dijt alla see, men en får taa, S.I En sulten swarter mager kar
blir af alla mycket låfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at han frögdar sig och alla, S.V En Suputhz förswar
men af alla håls och skattas S.V En Suputhz förswar
Då lär alla åth dig skratta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Alla drängar tiena braa B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla Pijgor mödom haa, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla köpmän ha gåt godz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla hofmän wähl till modz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Alla låås dhe ha god fiär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla karlar goda räär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla gränder ha bra lius, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla qwinfolk wacker mus B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla knijfwar en god ägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla bönder reena skägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla kockar koka wähl B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Men Contraint nu alla skrifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Alla drängar tiufwar bli, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Ja de gå här alla trinda B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Hafwa alla hädan fahrit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
hon dryper alla daar. B.IX Klagedicht
i stugan alla daar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
som oß wähl alla bär. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Alla woro på ett byte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alla utur wägen kiöra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
at alla räfwar komma Hit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Alla qwinfolcks gunst iagh winner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
som störst af alla wara syns? G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
den behålls hoos alla qwar E.XVIII Gambla wahnan den är goder
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?

Next Section

Top of Section