Next Section

Previous Section

 
 DÅCH................1
Skall det dåch tänckia på dig i sin dödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DÅCKA...............5
så smaler som en såcker dåcka, S.I En sulten swarter mager kar
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Elin äst min Såcker dåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Tro meij min hiertans såcker dåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 DÅCKOR..............1
Giöra dåckor klutar giömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DÅNA................1
at han nyckter dåna will, S.V En Suputhz förswar
 
 DÅRA................1
Eij kunde nån mit hårda sinne dåra, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 DÅRAR...............2
Ty den Kiärlekz Jöken dårar, VII Contre L’amour
lyckan som oß alla dårar F.I Contre La Fortune
 
 DÅRAT...............1
Din liufligheet den har mig dårat, XXVI A L’aimable Bergere
 
 DÖ..................1
At få så som Pompe . E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 DÖD.................9
Som en den lijf ell’ död begier. XXVI A L’aimable Bergere
Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men med sin enwijsheet migh till min död förtreta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
som denna Jungfruus död så högelig beklaga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
som blef död i Lägret för Thorn E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 DÖDA................3
Den kierlekens Pihl oförskylt döda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
annat än som döda stenar F.III En Krigsmans wijsa
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DÖDAS...............5
att dhen äntlig dödas måst XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
effter Herden dödas skall XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
dödas seen med lod och kruth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att jembwäl och min uprichtigheet dödas. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
För mig bland de dödas skara, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 DÖDE................1
döde skriffter, lögne drakar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 DÖDEN...............9
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
in i döden till min graf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty döden budin will eij heller längre töfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Löna med döden deras Trähl. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
så framt döden eij för snart S.V En Suputhz förswar
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 DÖDER...............3
qwekna till, wart åter döder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DÖDH................22
Skall det dåch tänckia på dig i sin dödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Till dig o bleka dödh. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jngen må min dödh beskrijfwa, XIX Ödemark i willa Skougar
Och Jag blijr dödh ock kall. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och frija mig ifrån min dödh. XXVI A L’aimable Bergere
För den som till sin dödh dig troheet swurit har, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som till sin dödh och graf, din egen will förblij: XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och med deß Qwittrandhe Sylvanders dödh begrete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Neij, ach kom o liufwa dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Ty dee frögdas i sin dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh F.VI Contre le Mariage
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 DÖDLIGH.............1
Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 DÖDT................1
Och ha så när af Kiärleek dödt, XXVI A L’aimable Bergere
 
 DÖDZ................1
Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 DÖDZENS.............2
J dödzens fahra, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
fäld är jag af dödzens pijlar SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 DÖFWER..............1
dhen som för migh döfwer är XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 DÖHR................1
Och min frijhets döhr upskutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DÖLLIER.............1
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DÖMBDER.............1
En syndare som dömbder är till döö, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DÖMDER..............1
Frågar om iag är dömder till blifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 DÖMMA...............1
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DÖMMER..............1
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DÖMS................1
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 DÖR.................3
dör Jagh gierna nögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och när han ifrån dig dör E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 DÖRAR...............1
öfwer dörar utj skänckar, S.V En Suputhz förswar
 
 DÖREN...............1
Mitt uti Dören begynner han qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 DÖRN................1
snart på bohle, snart wed dörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 DÖRR................2
Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
en oläst matskåpz dörr B.IX Klagedicht
 
 DÖRRA...............1
De klappa då på Cammar dörra; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 DÖRREN..............1
mit på dörren haa man lämbnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 DÖÖ.................16
Jag får eij döö så hastigdt änn, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Det är en frögd i sorgen döö, VIII Så skyndar du deij från meij nu
En syndare som dömbder är till döö, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
heller döö än lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Det är döö och Glömder blifwa, XIX Ödemark i willa Skougar
eij af qwäfwian skulle döö, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag mister all min frögd och får doch intet döö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Olyckligh blef iagh född, olyckligh måst iagh döö. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
lätt mig döö och blij i roo. F.I Contre La Fortune
lustig will iag äntlig döö, F.III En Krigsmans wijsa
lustig, lustig, måst iag döö. F.III En Krigsmans wijsa
sielf döö utaf hunger, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Din Barn och iag aff hungers nödh döö D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Snart döö är mycket bättre, B.IX Klagedicht
när wij af hunger döö. B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section