Next Section

Previous Section

 
 DÄRFÖR..............7
Därför will J intet sända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför tyckes nödigt wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will man kundskap hämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag nu utsända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som än fägre därför syns XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag sammankalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
därför sättias punctern opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DÄRFÖRE.............1
Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 DÄRPÅ...............1
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 DÄRTIL..............1
Jag swara genast därtil Ja, SP.III En fråga mig, om jag och kan
 
 DÄRTILL.............1
Om du dristar dig därtill. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DÄTTA...............1
Ty dätta skref med’ Kiäpp, en fattig Secretaire. G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 DÅ..................176
när iag dijt stiger neder, I Mer än wackra min herdinna
hyser sig hoos meij? II Herdinna säij
Ähr dett ditt, II Herdinna säij
Af kierleken blinde slätt ingen seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Huru små Foglar alla, V J går blef iag mäd spee
Lätt man Falken grå, V J går blef iag mäd spee
Jag swär Jag månd’ swäria, XI Jag swor en gång
troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem undrar derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Kan tåhla mod och böön hoos dig intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall Jag ohörder till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Har du nu beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag har andra hwila, ingen roo, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att iag om nåd och skonsmåhl beder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men tro hans sorg förmehras och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han kan tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Har iag säker war, mig listeligen bracht, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om icke iag med flijt, sökt undfly din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad tyst är spöries , iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ähr älska sådan last XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
man alldrig är förnögd XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Fahr wähl min Herdhe Staaf, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Så är Jag endast på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
måst den wijser är det wettigt då betänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Då måst den wijser är det wettigt betänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Far wähl för altijdh lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och hwart skall iag min suckan nu sända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Lätt mina trogna tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
Kan min Böön eij hålla tig qwar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förläng mitt lijf en tijma och bijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Wäll an iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Har himlen sådan gåfwor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Tänck på min hiertans Flicka XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
hur’ måst’ deße wara XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
älskog tohr’ iag eij öfwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blinder elliest, måt’ blunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Bort Troheet uhr mit hierta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Gån trogne suckar sachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
J måste uppenbara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lätt mig spöria Camerater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lääk med fromheet min smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och war min egen herre , XXVI A L’aimable Bergere
Jag wispa med alla wäder, XXVI A L’aimable Bergere
Mig bland flickor lustig giordt. XXVI A L’aimable Bergere
Har skiöhnheet mit hierta sårat, XXVI A L’aimable Bergere
Men Nu den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har iag eij förmått, lå blij, mitt sinne kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
herdehoopen all och dantzar friskt omkring, XXIX A la plus aimable Bergere
lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
Älenn! hwar blef hans wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
ända sigh hans liufwa löije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sidst när iag döör och man giömmer XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Så är äntlig nu den wrede tijd för händer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Är himblen på mig allena wreder worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
andra utj frögd, förnöijde glädias få, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
foglen frögdar sig och qwittrar liufft i Lunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
då då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då måste Jag allena gå och gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
han allena är och när hans wän är bortta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
när du oförtient tillskynda mig förtreet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hwad seer mitt Öga när det eij mer kan see, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så far dermed wähl min skiöna herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och menthe iagh att, een tåhligh ödmiukheet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
O dödh som alldrigh döör giör med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wähl an så måst iagh emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ty skulle J få see XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
hwad will iag mehr begära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
blijr grååt mitt tijdfördrijf? F.I Contre La Fortune
Sij hwem du manar uth, F.I Contre La Fortune
han tijtt der faller neer, F.I Contre La Fortune
Är aldrig på ditt hooth, F.II Wreda lycka och Oblijda
ty du mäst frögdar digh, F.II Wreda lycka och Oblijda
förflyter prackten all, F.III En Krigsmans wijsa
iag wardt från Scholan skutin F.III En Krigsmans wijsa
Gråth hwem will F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hon blir wänlig, gla’r och goor. S.I En sulten swarter mager kar
boor glädien hoos mig inne, S.V En Suputhz förswar
slås ängslan uhr mit sinne, S.V En Suputhz förswar
qwäder som aldrig qwad. S.V En Suputhz förswar
tröst’ wijn alt detta giöra S.V En Suputhz förswar
hwarför’ klagas iag ahn S.V En Suputhz förswar
Hwarföre har man den frågan förestält S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Ty rägnar altijd når Guarde uthe är, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Källar Poiken sin tiänst eij sumblar, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
När du blijr gammall blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
och straxt der uppå fattig fogel måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
Jungfruna hem wij ledsaga D.II En nylustig och begärlig WISA
få wij ey hålla uppå D.II En nylustig och begärlig WISA
han ser mig ann, D.III Ängelska Schique
skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
men will han händerna slicka D.III Ängelska Schique
men när han will pocka på alfwar, gif honom korgen D.III Ängelska Schique
Låtz du seen du wille saker D.III Ängelska Schique
men skullet så wara, så wijsa’n ända till fanders, D.III Ängelska Schique
Jag tyckte iag hörde i fiohl, iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
men will han krusa och skrapa, D.III Ängelska Schique
så säg att ingen må höra’t D.III Ängelska Schique
Råkar honom någon at möta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Kälckstakan och Tälgknijfwen weet han stöta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
såsom ett swijn raglar han heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
At digh skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
lär alla åth dig skratta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jngen dig wärdig skatta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och blijr din ludna låck B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Si blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Det bjud aldrig til, då går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Det bjud då aldrig til, går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Och för noveller drefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
hoos Mathis då hoos Måns, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
då hoos Mathis hoos Måns, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
Jag war wist eij klook. B.IX Klagedicht
bannas hon och dundrar, B.IX Klagedicht
måst iag opp och krusa B.IX Klagedicht
håls der under näsan B.IX Klagedicht
Jagh eij lijtet plågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
WJßerlig war iagh Galen i Pannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
kunde min wördnat ey längre räckia B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
rymbde iag uhr hamn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
ligger som en klabber, B.XIII Sidst om en mårgon goo
och kommer hon under B.XIII Sidst om en mårgon goo
måst’ du straxt så knipa dem FA.I Det war en gång en unger katt
Han gåsen rätt hiärtli ba FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Med fogeln, som äfwen dit FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Men foglen swara med hast: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Änn Höken , som tar oß fast; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
En fisk, som där bred’wid samm, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
De tände sig sielfwa op G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Hwad är det? Man kan wäl röna, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Hwad är det? det är ett skepp. G.IX En blinder häst förutan fötter
De klappa på Cammar dörra; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
önskar han eij wara till; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Ty han wäl wet, att de will’ SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Hwad det blir du säckert får. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Blunda; kan du nå’n sij, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
så skiön som Kinckenjees, går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Och fördubbla din frögd; E.IV Ästu unger war man glaa’r
Ju bättre bör den brukas . E.IV Ästu unger war man glaa’r
Knapt troor iag at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Änn du; ty det går dig slätt; E.XV Om du will frias från beswär
laga at du äst took, E.XVI Will du hetas wara klook
så kommer du i roope, E.XVI Will du hetas wara klook
altid håls du för took. E.XVI Will du hetas wara klook
En sa, iag beer er, säij mig E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
swara en som stog på lur E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Som Adam han såf men wakna seen och kiende, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
första hwijhlan hans och blef hans sidsta roo. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
drög eij för länge, ty händer wißerliga E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Han will för utan kruus E.L West du hwad en Ungkarl will
fast det sämmre är, än det förr rosat war; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
du för din stinna pung E.LV Tar du dig en gammal Man
får man höra gråt för skratt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section