Next Section

Previous Section

 
 DUBBELL.............1
Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DUBBELSINNIGT.......1
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DUBBELT.............2
Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DUC.................1
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 DUK.................1
Tal’ om duk- och handukz mönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DULL................4
Liebstes mägdchen bistu dull, VI Jag weet En liten Pijga
will och dull, X Farwähl med din plåga
War i qwäll eij kiärlecks dull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Derför war du eij så dull E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 DUM.................1
Slå på kutsken som är dum: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DUNDER..............4
medh ditt blix och dunder kruut F.I Contre La Fortune
kom med Ehre dunder stycker, F.III En Krigsmans wijsa
Rätt som ett åskie dunder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha dunder, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DUNDRA..............3
Pas på lunta, skiut och dundra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utan dundra, dricka, swärma, S.V En Suputhz förswar
Wara dristig, swärja, dundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DUNDRAR.............4
lagen at han bland oß dundrar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
dundrar fuller som en kar; S.V En Suputhz förswar
då bannas hon och dundrar, B.IX Klagedicht
ha ha dundrar, B.IX Klagedicht
 
 DUNEBÄDD............1
Den älskar honom sen fast mer än dunebädd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DU’T................1
hon är bunden kan du’t röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 DWÄRG...............1
Ja mindre än den minsta dwärg, G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 DY..................3
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
dy de undandraga sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 DYGD................7
Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
för deß art och stora dygd S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Om älska är en dygd som det och säckert är E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 DYGDEN..............4
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
Och intet dig så kiert, som sielfwa dygden är, XXIX A la plus aimable Bergere
Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
ty min tobak har den dygden S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 DYGDH...............1
Jcke heller kan des dygdh, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 DYGDIGSTE...........1
så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 DYGDIGT.............1
Ett öfwermåttan dygdigt Sinne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 DYGN................1
Ty på ett dygn så war iag siuk och sunder. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 DYRA................1
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 DYRBAR..............1
i hwar ring en dyrbar skatt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 DYRT................2
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
för dyrt betahlar han, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 D’..................1
i Corps d’ gardet, som iag har S.II Kårf-giästbod
 
 D’ANDRA.............1
d’andra at dhe deße fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 D’ENFALDIGA.........1
D’enfaldiga drilla X Farwähl med din plåga
 
 D’ESTRE.............1
pour paroistre, plus qve D’estre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 D’ÄR................5
D’är sant att han ibland, V J går blef iag mäd spee
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
d’är swårt sig så att nähra, B.IX Klagedicht
d’är samma som emellan koon och qwigan E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Din Nästas hustru d’är hans ähra E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 DÄDAN...............2
dädan och tillbaka fijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Eij will han dädan flyttia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DÄLDER..............1
Eekar och linder i blomstrande dälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 DÄMP................1
dämp ock skingra denne plåga. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DÄMPA...............3
till at dämpa denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hon skall modet wårt eij dämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bee om nådh kan åter dämpa F.I Contre La Fortune
 
 DÄMPAR..............1
wijnet dämpar sorg och smärta, S.V En Suputhz förswar
 
 DÄMPT...............1
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DÄR.................36
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Troheet som där Commenderar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Frijheet Commendant där blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
med sin skiönheet eij där in XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Weet där hoos min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de där få storma på. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at där syns i Fiends läger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aller kom där en igen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
där som hennes troupper stå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad för prächtigheet där lyste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad där fans för slagz gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Där som swarta håret möter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty där har sig alt i sänder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Wij där sågo, måst läll wijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthur hiertat som där blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
boo där fritt föruthan meen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fast hon där Schütz herre blitt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nå du är där redan inne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om du tänckt där boo utj, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du lär sielf där intet trifwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Stå eij längre där och snugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men där de föllias trägit åth, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
men här och där en dråppa F.VI Contre le Mariage
det är ey där med giort D.II En nylustig och begärlig WISA
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Som en hwalp plä du där ählas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Där i intet pluttrar, skrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han där till order geer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Nekar du eij meer där till, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Twå där till will iag eij glömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
En fisk, som då där bred’wid samm, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Had’ han, står där, herre dar E.L West du hwad en Ungkarl will
föruthan aldt beröm, som iagh har lefwat där. E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
ty huru mången finnes inte där E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad

Next Section

Top of Section