Next Section

Previous Section

 
 DRICKAS.............1
alt i hoop ska drickas opp. S.V En Suputhz förswar
 
 DRICKEN.............1
ty dricken nu med skrijk och skråhl S.I En sulten swarter mager kar
 
 DRICKENS............2
stäcker drickens liufwa fart, S.V En Suputhz förswar
drickens liufhet långsamt ränna, S.V En Suputhz förswar
 
 DRICKER.............5
ock iag som dricker gråt och äter tårebröd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Äter och dricker hos Bonden och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
dricker godt ööl och äter god Maat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Dricker upp winsten körer och qwäder trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Du dricker bra kan iag och see E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 DRIFWA..............4
Hwad till Klagan mig månd drifwa, I Mer än wackra min herdinna
Lijka med henne Kring dahlarne drifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Först skall hon eij någon drifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så hwijter som en drifwa snöö S.I En sulten swarter mager kar
 
 DRIFWEN.............1
Jagh lunckar dijt iag måst, iag går hwart iag blijr drifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DRIFWER.............3
fast och troget som eij drifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag dig nu ifrån mig drifwer, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jntet annat skiälmerij drifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 DRIFWES.............2
slås omkull och drifwes bårt. F.I Contre La Fortune
Hwad ther drifwes eller giöres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 DRIFZ...............2
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DRIJFWA.............1
Swäria Slås och otucht drijfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DRIJFWAS............1
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DRIJFWAT............1
förjagat, fösat, drijfwat, II Herdinna säij
 
 DRIJFWER............1
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 DRIJFWES............1
Drijfwes upp, och åter nehr, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 DRILLA..............1
D’enfaldiga drilla X Farwähl med din plåga
 
 DRISTAR.............1
Om du dristar dig därtill. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DRISTAT.............2
mot dem som sig dristat slås. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sig har dristat til at tåga, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 DRISTIG.............1
Wara dristig, swärja, dundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DRISTIGT............1
att han grijper dristigt tell S.V En Suputhz förswar
 
 DROG................2
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 DROGOS..............1
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 DROPP...............2
Ett drypand dropp kan hårda stenar wäckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När himlens steela dropp som sölf på Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DROPPA..............2
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 DROPPAN.............1
Steenen kan af droppan weekas F.I Contre La Fortune
 
 DROTT...............1
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 DRUCKEN.............2
drucken blj ia, drucken wa ia, S.V En Suputhz förswar
drucken blj ia, drucken wa ia, S.V En Suputhz förswar
 
 DRUCKI..............1
dricka ska ia, drucki ha ia; S.V En Suputhz förswar
 
 DRUFWE..............1
Lort och Rusin drufwe-Grenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DRUKNA..............1
när den drukna eij gå kan, F.III En Krigsmans wijsa
 
 DRUNCKNAR...........2
Till dhes iagh druncknar sidst uthj min tåresiö XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ty druncknar iag i fläske B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 DRUNKNAR............1
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DRYCK...............2
en smaklig maath med en god dryck S.I En sulten swarter mager kar
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 DRYCKEN.............1
der som drycken nederflyter, S.V En Suputhz förswar
 
 DRYCKER.............1
uppå drycker föllier Krycker, F.III En Krigsmans wijsa
 
 DRYGE...............1
knaphåls dryge, silfwer smidde, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 DRYKER..............1
Hwad är wijn och starka dryker? F.III En Krigsmans wijsa
 
 DRYPA...............1
får man wijnet lijte drypa S.V En Suputhz förswar
 
 DRYPAND.............1
Ett drypand dropp kan hårda stenar wäckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 DRYPER..............1
hon dryper alla daar. B.IX Klagedicht
 
 DRÄCHT..............1
till at bära samma drächt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DRÄCHTEN............1
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DRÄCK...............1
und schnaubt einen dürren dräck. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 DRÄNG...............5
En Butter bonde-dräng som intet krusa kan, XXIX A la plus aimable Bergere
så måst’ iag arma stackars dräng S.I En sulten swarter mager kar
länge ha Ehr dräng fåt stådt der S.II Kårf-giästbod
När Spectens poike, Lindmans dräng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Pompe Kongens trogne dräng E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 DRÄNGAR.............6
Kom Drängar kom Pijgor kom D.II En nylustig och begärlig WISA
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
Alla drängar tiena braa B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Alla drängar tiufwar bli, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Vnckarrar Frijska drängar, B.IX Klagedicht
ha ha drängar, B.IX Klagedicht
 
 DRÄNGER.............2
Jag arma stackars dränger, B.IX Klagedicht
Men betänk min stackars dränger, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
 
 DRÄNGH..............1
en så oduglig drängh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DRÄNGIAR............1
annat än som lata drängiar F.III En Krigsmans wijsa
 
 DRÄNGJAR............1
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 DRÄPA...............1
Dräpa löß och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DRÅPPA..............1
men här och där en dråppa F.VI Contre le Mariage
 
 DRÖG................1
drög eij för länge, ty då händer wißerliga E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 DRÖIJA..............1
at de dröija som ha hast XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DRÖMDE..............1
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 DRÖMEN..............1
säkra drömen faßlig är, F.I Contre La Fortune
 
 DRÖMMA..............3
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
all sin mootgång, fuller drömma S.V En Suputhz förswar
 
 DRÖMMEN.............2
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DRÖMMER.............1
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DU..................325
Du har giort att iag måst lijda, I Mer än wackra min herdinna
Doch må du dig eij inbilla, I Mer än wackra min herdinna
Du må wäl et hierta åga, I Mer än wackra min herdinna
Troo du fritt min Skiöna flicka, I Mer än wackra min herdinna
du intet meij? II Herdinna säij
Så måst du det wähl skiöta, II Herdinna säij
du går det elliest qwitt; II Herdinna säij
Men om du will, II Herdinna säij
du som så härligt speelar III. O Nechtergaal
du Lilla fogell snäll III. O Nechtergaal
Bort Astrild bort, du måste nu fort, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Du måste förjagas uhr werlden sin koos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty du med dina arga funder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Pijnar och plågar den du hyses hoos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort bort, du måste din koos. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Så skyndar du deij från meij nu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Att du lijkwähl will unna meij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Sen hiertat delt du med dig får, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Du aldrig nånsin af mig glömd. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Vtj mit minne ska du boo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men illa ty du med dig taar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Fast du mig lemnar utj twångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Du synes wähl wara, X Farwähl med din plåga
Hur’ du kan, X Farwähl med din plåga
J Bröstet du åger X Farwähl med din plåga
du har Skiähl, X Farwähl med din plåga
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
hwarföre plågar du din trähl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Will du alldrigh digh omwända, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Effter du migh eij will hööra, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Du ända på alt på ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Haar du wähl hierta mig lembna allena, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
När du mig biur far wähl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
allena du har meij behaga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men har du lust din herde aflijfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
mercker du eij min förtreeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
kan du hwarcken see ell röna XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när du åth min iemmer leer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
gifwit digh att du med dhem XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
måste du och mina plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
att du älskas af hwar man XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när du dock will hatat blifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Om du kundhe digh inbilla XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Skulle du dhen lyckligh skatta XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
När du hör dit hiertta picka, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Att du giör naturen harm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Fast du dig än undan drager, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Bindz du doch, när han behagar, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
har du afwund tänckt’ iag ängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
seer du eij deß kedior skiöna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Du måst’ eij deß hotan ackta; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Effter du slår kull mitt hopp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det du täncker giöra smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det du storma, sprängia will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om du dristar dig därtill. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Har du lust det nu at åga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så kom an om du will wåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fräls du mig från den belägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
du är där redan inne XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har du wunnit, winn och så XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som du i mitt hierta tändt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om du tänckt där boo utj, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du lär sielf där intet trifwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lätt fördenskull du din nåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wacker är du, war ock blijd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Aldrig nånsin ska du finna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Alt hwad du skådar på, hälst hwem du ser och känner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så måste du eij heller aldrig lijda, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så får du see att när iagh lär’ förödas, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
betrachtadt noga först, så lärer du få sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men lembna dig i fredh, sen du ifrån mig kom, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch har du förr för nögdt min Glädie kunnat höra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så måst min Sorgetohn du och till goda taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det nöije iag har hafft, att du mig kunnat lijda, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men när iag nämbre kom så war det intet du, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du will allena Rå om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
me glims, nå såßom du kan, XXVIII Vppå ett Conterfait
Om du med mildheet nu undfår allenast mig, XXIX A la plus aimable Bergere
Derföre effter du wår bygdelefnad älskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
Den Ryan som du seer är och från deße landen, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
Du willa haaf med dina wågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sten-Stranden du swalkar och sköllier, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Du Fogell som på qwisten sitter, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Berätta du min mehr än Skiöna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach grymma lycka ach! hur har du moth mig handlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du har min frögd i gråth, min lust i pust förwandlat, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då när du oförtient tillskynda mig förtreet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och när du ändtlig dig på wilda hafwet wågar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Haar du så offta giordt dhet digh ingen omba XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men Ach du kommer eij, hwar blijr du rädda dödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Din lija fruchtar du kant intet genom skiära XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Wreda Himmel will du strijda F.I Contre La Fortune
Sij då hwem du manar uth, F.I Contre La Fortune
ty du då mäst frögdar digh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Du för migh moth lyckans Skiächta, F.II Wreda lycka och Oblijda
Frisk men du kan, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Du äst en man som reesa ska S.I En sulten swarter mager kar
men hwar till fanners ska du dra? S.I En sulten swarter mager kar
så suur och trumpen som du äst, S.I En sulten swarter mager kar
herrör’ deraf at du äst kiär, S.I En sulten swarter mager kar
deß mehra bör du skynda deij S.I En sulten swarter mager kar
så får du tröst, så får du råå. S.I En sulten swarter mager kar
så får du tröst, så får du råå. S.I En sulten swarter mager kar
men för din ögon stedz hwem du dem kastar på S.I En sulten swarter mager kar
när du macktlöös, hungrig ähr; S.II Kårf-giästbod
wänder du den op och neer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du några Stats-affairer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du några älskos griller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
hwar med du din tijdh förspiller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
så förnöijer du din saak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Har du mootgång i din lycka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
rätta du dig effter funcken, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Är du och en petit maistre S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
men will du intriguer bruka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
edla safft, du söta wätska S.V En Suputhz förswar
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
Så har du wäl något att wänta, D.III Ängelska Schique
du kalla’n sielf din D.III Ängelska Schique
du sätten i borgen, D.III Ängelska Schique
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
Låtz du seen du wille då saker D.III Ängelska Schique
Låtz du seen du wille då saker D.III Ängelska Schique
så frampt du på honom eij wakar. D.III Ängelska Schique
men håll du för öra, D.III Ängelska Schique
doch honom du icke bedröfwa, D.III Ängelska Schique
gack du min wän D.III Ängelska Schique
min ord du må korta D.III Ängelska Schique
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
du bed’n och sedan att sittia, D.III Ängelska Schique
och kyßen du sedan, D.III Ängelska Schique
Tiggiare-stafwen fly om du är kloker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
då får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Wist ä du en din leeda krycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Gå på Slåttet hwar du will; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du som fast du hårdt om hulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du som fast du hårdt om hulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du får oförtient den heder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du har oförskylt fått låf B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du får gå i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hur du lunsar fählas fram, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som en hwalp plä du där ählas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Giöra illa hwar du fählas, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wijsa hwad du äst för diur B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som du giorde här om dagen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som iag tror, wist war du full B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När du slog bläckhornet kull, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som du giol din plumpa koo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Så att du ditt muhle barn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och dig sielf, om du äst klook B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Skiämmer du eij denne book, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du sielf will hafwa frijd, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du törs förtreta meij; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Will du äntlig nambnet weta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jag är wiß att du, dem känner, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Nekar du eij meer där till, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att du knapt töör röra dig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Huru skräcklig rädd du blef B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att du upp i fönstret klef, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du låter dig förblinda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
uthaf lyckan som du giort B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att hielpa när du fäls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men om du dig wettig ställer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
West du hwad min wähn för nytt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Twij deij du gambla haspa, B.IX Klagedicht
Du narra meij mit took, B.IX Klagedicht
Det har dig gådt som du förtient FA.I Det war en gång en unger katt
Ty när du fångar slika diur FA.I Det war en gång en unger katt
Då måst’ du straxt så knipa dem FA.I Det war en gång en unger katt
Dem får du eij hwar tijma fatt. FA.I Det war en gång en unger katt
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Du, som en pil i luften far, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Så får du sij hur han måst skumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
Du ska’ en wacker hustru få: SP.II Dig will jag önska nu och spå
Och mera, som du sielf får sij; SP.II Dig will jag önska nu och spå
Den du will ha’ och dig will ta’. SP.III En fråga mig, om jag och kan
Hwad du en gång för man skall få SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Så seer du nu at iag lel kan SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Dig säija hwad du får för Man. SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Hur’ du och din hustru blij SP.V J din panna kan iag sij
at bå hon och du lär brå SP.V J din panna kan iag sij
Du på Farn, hon på Morn SP.V J din panna kan iag sij
giffter du dig får du horn. SP.V J din panna kan iag sij
giffter du dig får du horn. SP.V J din panna kan iag sij
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hwad med din hustru du lär få SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Jag will, will du meij litet bee SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Hwad det då blir du säckert får. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Will du see, hur’ den seer uth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Blunda; kan du då nå’n sij, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Men gier du intet i min hand som är utsträckt SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
gräf eij du din ungdom neer, E.III Liuset täres men det brinner
gammal årkar du eij meer. E.III Liuset täres men det brinner
Du har ännu många daa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Som du än kan lefwa på, E.IV Ästu unger war man glaa’r
At du dig wäl frögda må. E.IV Ästu unger war man glaa’r
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Nu bruckar du wäl mycket kruus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Har du någon trogen wän E.XII Har du någon trogen wän
eliest lärer du få sij: E.XII Har du någon trogen wän
Derför har du någe fådt E.XIV Jnte wetstu hur det går
Om du will frias från beswär, E.XV Om du will frias från beswär
Änn du; ty det går dig då slätt; E.XV Om du will frias från beswär
Will du hetas wara klook E.XVI Will du hetas wara klook
laga då at du äst took, E.XVI Will du hetas wara klook
då så kommer du i roope, E.XVI Will du hetas wara klook
altid håls du då för took. E.XVI Will du hetas wara klook
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl
för dhet du hördt och sagdt, men eij förswara kan. E.XVII Tagh digh till wara wähl
Du sijr uppå Jungfruns kruus E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
Du äter giärna goda mål E.XXVI Du äter giärna goda mål
Du dricker bra kan iag och see E.XXVI Du äter giärna goda mål
Men aldra hälst giör du beskied E.XXVI Du äter giärna goda mål
tänck om du det töres ta E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
hur’ du Wänne-gnabb skal wäija, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
du måst’ stiäla dig der till. E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
Du äst en liten hiertetyf E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
När du får andra hiertan stiäla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Men tro mig frit du hiertetyfwer E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Du en gång sielf tyfstulen blifwer. E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Om du åstundar wara frij E.XLII Om du åstundar wara frij
Så blunda när som du får sij E.XLII Om du åstundar wara frij
Par skiöna ögon blir du Frij. E.XLII Om du åstundar wara frij
Tar du dig en kiäring för Pengar, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
goda dagar kan du få, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
Som du och den tu håller ’tåf. E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Giffter du dig, giör du wäl E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Giffter du dig, giör du wäl E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
blijr du ogifft giör du bätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
blijr du ogifft giör du bätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
hur’ du eij nånsin skall få neij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
at du eij får ell skall begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
West du hwad en Ungkarl will E.L West du hwad en Ungkarl will
Will du giffta dig ditt took, E.L West du hwad en Ungkarl will
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Du lär blij så lam af rijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
at du nappast årckar gåå. E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
Tar du dig en gammal Man E.LV Tar du dig en gammal Man
Den du intet älska kan E.LV Tar du dig en gammal Man
Derför war du eij så dull E.LV Tar du dig en gammal Man
du för din stinna pung E.LV Tar du dig en gammal Man
Pengar, för det du fådt ta’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
Har du inga, Gud nåd’ deij! E.LIX iör dig lustig, war man glad

Next Section

Top of Section