Next Section

Previous Section

 
 DOCK................22
Dock i hafwen alla spordt, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Wreda Wän dock kiära Skiähl, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Dock omsunst ähr att iagh beer XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dock naturen låther märckia XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när du dock will hatat blifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
tiugu stycken, men dock wachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dock medföra lijten fromma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock det intet hoos digh båtar, F.II Wreda lycka och Oblijda
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
Hans slägt är nog bekant; dock sen den döder är, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Dock har hon sådan seder B.IX Klagedicht
Och dock löpa lika tom B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
styfwer Långer men dock trinner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Dhen ondt giör blir een gångh dock sielfwer eij förskont E.II Vppå en Trägårdzmestare
och det hålles dock för raart. E.XIII Herregunst och Aprilwäder
Sådant krijg mig dock behagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 DOCKA...............2
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Lener som en docka lijn, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 DOCKOR..............1
Som barnen med sin dockor leeka, XXVI A L’aimable Bergere
 
 DOG.................1
Så osnygg som han war och faslig förrn han dog, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DOMB................1
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 DOMMARE.............1
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 DOMMEN..............1
Ynka mig nu ty dommen är fälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 DONG................1
min Musick tra derang dan dong F.III En Krigsmans wijsa
 
 DOO.................2
Doo wist förr, än han blef född. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
see’n rätta bonden doo. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 DOPPA...............1
stedz i en brädd at doppa F.VI Contre le Mariage
 
 DOPPATT.............1
Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DOSA................4
Sachta, sackta! med min dosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
wijß din dosa, gee dig air S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Snustobaks-Dosa och tree litzer baak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
ty det är en tobacks dosa. G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 DOTTER..............1
af hustr Anna Päders dotter, S.II Kårf-giästbod
 
 DRA.................9
Detta liufwa Oket dra, I Mer än wackra min herdinna
Och ingen hielper meij det swåra Oket dra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Då då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
men hwar till fanners ska du dra? S.I En sulten swarter mager kar
Efter Ryttarne dra åf, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Tå the dra thur theras gåhl, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 DRAAR...............1
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 DRAAS...............1
Som iag draas med hwar qwälle, B.IX Klagedicht
 
 DRABANTEN...........1
Af Drabanten sig förtient, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 DRACK...............3
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ett lamb stod wid en Å, och drack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 DRAF................1
Draf, och egen träck förtära, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DRAGA...............2
Än man pengar åth sig draga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 DRAGER..............3
Fast du dig än undan drager, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jag på min rygg nu drager, F.V Lustig frisk opp
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 DRAGIT..............1
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 DRAKAR..............1
döde skriffter, lögne drakar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 DRAKE...............3
rödar’ än som drake blod, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ha ha drake, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Som en Drake dag och natt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 DRAKEBLOD...........1
illröd lijk som drakeblod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DRAKEN..............1
som draken på gull plä, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DRAR................3
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Han laßet drar som bäst. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DRA’R...............1
När jag dra’r bårt: den intet har, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 DREF................1
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 DREFWS..............1
Och då för noveller drefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 DRICKA..............19
har iag tänckt i affton dricka, S.III Madammoiselle
pläg’n wähl och gee’n man dricka S.V En Suputhz förswar
gee’n man dricka, lär han glömma S.V En Suputhz förswar
utan dundra, dricka, swärma, S.V En Suputhz förswar
dricka ska ia, drucki ha ia; S.V En Suputhz förswar
dricka är min bästa skatt, S.V En Suputhz förswar
dricka ska iag dag och natt, S.V En Suputhz förswar
dricka ska min glädie wara, S.V En Suputhz förswar
dricka är min enda roo, S.V En Suputhz förswar
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Hwadh för Swänsk är det som, den eij dricka tåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
at dricka watnet kalla, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Dricka, slumra, såfwa, spehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
dricka Brenwijn wara kaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dricka hela Natten om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dricka lagom äta godt E.XIX Dricka lagom äta godt

Next Section

Top of Section