Next Section

Previous Section

 
 DETH................1
Deth måste iag alt Lija B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DETT................14
Ähr dett då ditt, II Herdinna säij
Dett tåhl iag eij mehra, X Farwähl med din plåga
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Alt dett mitt är, F.V Lustig frisk opp
Alt dett mitt är, F.V Lustig frisk opp
Dett tandelösa gapet B.IX Klagedicht
dett testament hon giordt. B.IX Klagedicht
Dett är ett fahrli Vnder, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att iag dett helt gierna seer, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
dett är bönders proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är pigors proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är Spelmäns proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är flickors proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dett är ammors Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DETTA...............28
Och förmerar detta qwahl. I Mer än wackra min herdinna
Detta liufwa Oket dra, I Mer än wackra min herdinna
Hon kallar detta Glam och Grundelösa skiähl, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Uppå detta sidsta ohlet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Detta kan man och besanna, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alla togh wijd detta råde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta detta eij fast det af ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Att detta kommit är ifrån din trogna herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Som iag har tårar fält på detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
först meij eij detta tryter, man, S.I En sulten swarter mager kar
utj detta kårfwemåhl. S.II Kårf-giästbod
iag bekräfftar ochså detta S.V En Suputhz förswar
tröst’ då wijn alt detta giöra S.V En Suputhz förswar
Tryckt i detta Åhr. D.II En nylustig och begärlig WISA
hwad detta alt war D.III Ängelska Schique
Detta har mig orsak gifwit B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Detta länder mig till goda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Detta alt är mycke nytt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Sidst och detta nya är B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Hwems är detta proprium? B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwems är detta proprium? B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Han swara’ oß, på detta glamm: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Hwem är som detta gißa kan G.IV Hwem är som detta gißa kan
Hwem detta ur min spåpung får SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 DEß.................17
iembner war deß tand och reen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
seer du eij deß kedior skiöna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Du måst’ eij deß hotan ackta; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
och med deß Qwittrandhe Sylvanders dödh begrete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
är deß plåga eij så kårt, F.III En Krigsmans wijsa
har deß hugnad uhr dem rifwit F.III En Krigsmans wijsa
och eij brinna i deß glödh, F.III En Krigsmans wijsa
deß mehra bör du skynda deij S.I En sulten swarter mager kar
till deß wij bättre kände blifwa, S.I En sulten swarter mager kar
till deß iag tog på besinna S.II Kårf-giästbod
för deß art och stora dygd S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
till deß han en kyß har fått, S.V En Suputhz förswar
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
och leka till deß wij bli warma. D.III Ängelska Schique
deß dhe åter till oß flyttia, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 DEßE................24
Vppå grafwen deße raar, I Mer än wackra min herdinna
Till att fånga deße små, V J går blef iag mäd spee
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
hielp meij någ’t i deße stycker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har hoos deße ingen mackt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
brust’ så uth i deße ord: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
d’andra at dhe deße fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hur’ måst’ deße wara då XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
skåda dierfft på deße saker, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bäst iag såg på deße skattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Haa’ Helena deße bägge XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Deße tiender mig qwällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Deße Brecher som här synnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Den Ryan som du seer är och från deße landen, XXIX A la plus aimable Bergere
Så lääs med tåhlamod och deße fyra raar; XXIX A la plus aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
wålar deße hanskar bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Alla alla deße lära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lääs bara deße rader twå S.I En sulten swarter mager kar
och iag deße daa’r fått fatt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Som intet har med deße krig! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 DEßLIJKEST..........1
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 DHE.................43
förr än dhe mit hierta see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
thes dhe fasna wed’n Magnet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när dhe hennes kinder see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
doch dhe kunde dem eij stilla, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
effter dhe så fohre illa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
d’andra at dhe deße fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
effter dhe eij skådas få, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
att dhe wore i sitt slag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty dhe woro små och trinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad för råd dhe kunna gee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
smöge dhe sig lustigt mä XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe kunna ingens modh ell sin osorg att lämbna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ty dhe eij giöra än, begråta min förtreet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min Hy dhen bleknar bordt, min kinder dhe förfallna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som dheße foglar små dhe sönge dhenne gångh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
doch hur’ ringa dhe och ära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
doch iag menar dhe som bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
at dhe skada mehr än hielpa, F.III En Krigsmans wijsa
at dhe sina herrar stielpa, F.III En Krigsmans wijsa
eij som dhe andre diuren F.VI Contre le Mariage
ehuru dhe och måhla seij S.I En sulten swarter mager kar
derför’ kyßer iag dhe händer S.II Kårf-giästbod
hwad dhe wille, iag lell’ wåga; S.II Kårf-giästbod
men dhe swara intet annat S.II Kårf-giästbod
ty dhe måst’ nu genast wijka, S.II Kårf-giästbod
som der äre, när dhe sij S.V En Suputhz förswar
med dhe andra och alarma, S.V En Suputhz förswar
dhe må seija hwad dhe willia S.V En Suputhz förswar
dhe må seija hwad dhe willia S.V En Suputhz förswar
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
seen komma dhe heem brawera och studsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Dhe förmå dig Nalle täma, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty dhe trösta dig så kläma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Alla låås dhe ha god fiär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
at dhe sku gee noga ackt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
af dhe hemman wij besittia B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
deß dhe åter till oß flyttia, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hur’ sku dhe wähl hinna mä B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
fast dhe reedo lijk som marar B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
hens bröst dhe ä’ heel leena B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section