Next Section

Previous Section

 
 AFBILLD.............1
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 AFF.................7
Kringfluthen och omwälfd aff een miölckhwijter flodh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara F.VI Contre le Mariage
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Fast om han wore halffdödh aff hunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Din Barn och iag aff hungers nödh döö D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
fick iagh see Skuggan aff Phillis min Dåcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Ty nu har iagh sluppit aff Kärlekens Snara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 AFFAIRER............1
Har du några Stats-affairer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 AFFERD..............1
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 AFFTON..............4
Sidst en affton moth min tanka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
har iag tänckt i affton dricka, S.III Madammoiselle
än i affton denne daan S.III Madammoiselle
 
 AFLIJFWA............1
Men har du lust din herde aflijfwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 AFLÅNG..............2
aflång, miuker, rund och trinner, G.VI Jbland tomer, ibland stinner
En aflång book med twänne blar G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 AFSKED..............1
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 AFSKEEDH............1
Måst iag et ymkligdt afskeedh taa, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 AFSKIED.............1
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 AFSKIEDH............1
Doch kan iag icke dig det sidsta afskiedh gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 AFTORCKA............1
Aftorcka, som altijdh olyckans hårdheet sårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 AFTWÄTTAR...........1
der man all sin sorg aftwättar S.V En Suputhz förswar
 
 AFWEL...............1
En ringa afwel af min lilla fåre hiord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 AFWIGHEET...........1
Onda hiertans afwigheet; XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 AFWUND..............1
har du afwund tänckt’ iag ängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 AFWUNDZSIUKA........1
mångens afwundzsiuka hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 AGA.................1
att hålla sig sielfwa i aga. D.III Ängelska Schique
 
 AGAR................1
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 AGERA...............1
agera, citera, och skämma bort laga-processer, D.III Ängelska Schique
 
 AHN.................7
när han togs i himblen ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see eij henne längre ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
så tog Mars mig sielfwer ahn. F.III En Krigsmans wijsa
heller än som någon ahn, S.III Madammoiselle
hwarför’ klagas iag då ahn S.V En Suputhz förswar
som ingen ahn paß på. B.XIII Sidst om en mårgon goo
det unnar iag en ahn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 AIMABLE.............1
A la plus aimable Bergere. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 AIR.................1
wijß din dosa, gee dig air S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 ALA.................1
Mena sigh der med lefwa ala francesse D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ALABASTER...........1
en marmor hwijter hals, et alabaster bröst S.I En sulten swarter mager kar
 
 ALAMODE.............1
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
 
 ALARMA..............1
med dhe andra och alarma, S.V En Suputhz förswar
 
 ALBASTER............1
som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ALDRA...............1
Men aldra hälst giör du beskied E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 ALDRABÄSTA..........3
bättre än det aldrabästa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wijn det aldrabästa ähr, S.V En Suputhz förswar
Sij så är det aldrabästa E.XVI Will du hetas wara klook
 
 ALDRALIUFSTE........1
O! aldraliufste Kiärlekz ängzlan, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 ALDRAMÄST...........1
aldramäst i denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ALDRASKIÖNSTE.......2
som den aldraskiönste krijta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hennes aldraskiönste tycke XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ALDRASKÖNSTE........1
Den aldraskönste war. XI Jag swor en gång
 
 ALDRASTÖRSTA........2
Min aldrastörsta roo är ingen roo att niuta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Med den aldrastörsta hoopen E.XVI Will du hetas wara klook
 
 ALDRI...............1
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ALDRIG..............91
Ty han är Ehr doch aldrig trogen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty han är Ehr doch aldrig godh. IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Aldrig är den förnögd, VII Contre L’amour
Du aldrig nånsin af mig glömd. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och aldrig sig wåga X Farwähl med din plåga
till aldrig mera älska, XI Jag swor en gång
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men som det aldrig skier så lär eij heller hända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Städz önska aldrig få, dens mesta nöije är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som många håller kier, iag älskar aldrig mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fins på din hårdheet aldrig någon booth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och aldrig nånsin mera nå din Gunst. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Doch Lyckan war mig aldrig än så huld, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper aldrig någon trogen böön, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och den ostadig är blir aldrig rätt förnögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som iag aldrig warit till. XIX Ödemark i willa Skougar
aldrig wist’ iag hwad iag giohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
kom för lagen aldrig inn; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
aldrig nånsin än beskåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig heller lär wij see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den iag aldrig släcka hinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Aldrig nånsin ska du finna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älska wähl men aldrig långa stunder, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Som aldrig weetz utaf min Qwahl och smärta. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så måste du eij heller aldrig lijda, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och det får aldrig flyga mehr, XXVI A L’aimable Bergere
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Aldrig kan iag heller Röhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Aldrig såg iag hennes Kinner XXVIII Vppå ett Conterfait
Mun är aldrig nånsin fräck, XXVIII Vppå ett Conterfait
Aldrig fick iag heller bannor, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall hon aldrig mehr få giöra mig förnögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så önskar iag och dijt, dijt iag kan aldrig hinna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Så önskar iag och det, som iag doch aldrig fåhr. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
aldrig utur ångest slippa F.I Contre La Fortune
taar förändring aldrig ij, F.I Contre La Fortune
iag får aldrig glädias meer, F.I Contre La Fortune
Är då aldrig på ditt hooth, F.II Wreda lycka och Oblijda
Som sig aldrig nånsin geer. F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will aldrig blij et swijn. F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig i Ehr leeta F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig Kärleek öfwa, F.III En Krigsmans wijsa
Ty iag wil aldrig mer gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ty änn såg aldrig iag F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Will aldrig blij en trähl, F.VI Contre le Mariage
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
och nyfijken aldrig nappar S.V En Suputhz förswar
qwäder då som aldrig qwad. S.V En Suputhz förswar
Henne aldrig rörer wijd B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Det bjud då aldrig til, då går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Jag tog’na aldrig mer, B.IX Klagedicht
Och aldrig större lycka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Giordt blir aldrig ogiordt mehr, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
så står iag aldrig opp. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Altijd flåsa, aldrig stilla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Sexton åhr och aldrig mehra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig see i kiöket om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Lijtet Skiehla aldrig glömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Arg och Elak aldrig from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Aldrig klä sig som en ann, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De som hwar annan aldrig see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Som aldrig nånsin blifwer trötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Är altid mager aldrig feter G.IX En blinder häst förutan fötter
aldrig går jag meer med staaf. SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg

Next Section

Top of Section