Next Section

Previous Section

 
 DERAF...............4
Fast Jag blir deraf förtärd, I Mer än wackra min herdinna
Ty käns deraf nån pijna, II Herdinna säij
blef deraf ingen siuka qwar. XXVI A L’aimable Bergere
herrör’ deraf at du äst kiär, S.I En sulten swarter mager kar
 
 DERANG..............1
min Musick tra derang dan dong F.III En Krigsmans wijsa
 
 DERAS...............12
effter deras glantz och prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag såg deras ängsligheet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
deras fängsle war nåt rämnat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at wij kumme deras prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Deras spåskhet när de röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
deras Wredhe, harm och Hoot. F.I Contre La Fortune
Löna med döden deras Trähl. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
All deras Taal är lapperij bewänt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Att och deras minsta tand B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Deras hiskeliga gaap B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Altijd deras låckar laga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DERFRÅN.............1
Måste derfrån skeelögdh gåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 DERFÖR..............5
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Derför iag mig och förklarar B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Derför har du någe fådt E.XIV Jnte wetstu hur det går
Derför war du eij så dull E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 DERFÖRE.............11
Derföre skall iag och olyckan till förtreet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Derföre får Jag intet klaga, XIX Ödemark i willa Skougar
Derföre iag mig undergifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Derföre effter du wår bygdelefnad älskar, XXIX A la plus aimable Bergere
derföre iag eij läsa kan, F.III En Krigsmans wijsa
Derföre will iag blifwa F.VI Contre le Mariage
Derföre lät migh man siunga och qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Derföre will och iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Derföre ta paß på begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 DERFÖR’.............7
Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Du hatar derför’ mig at iag har hållit kiär, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
derför’ beer iag om pardon, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
derför’ måste iag iu gråta F.I Contre La Fortune
derför’ kyßer iag dhe händer S.II Kårf-giästbod
derför’ iag och wärdelig S.II Kårf-giästbod
förgäfwes derför’ fäcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 DERHOOS.............2
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
beer derhoos, hon will och taga S.III Madammoiselle
 
 DERHOS..............1
Men war också derhos af grofwa plumpa seder: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DERI................1
hafwa tändt den Eld deri XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 DERIBLAND...........1
Är din åminnelße lell altidh deribland, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 DERIFRÅN............1
Gick sedan Leedsen derifrån. XXVI A L’aimable Bergere
 
 DERMED..............3
Dermed nu den Bofwen lilla, I Mer än wackra min herdinna
Så far då dermed wähl min skiöna herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DEROM...............1
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DERPÅ...............5
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så bred’na uth och lät din fingrar derpå springa, XXIX A la plus aimable Bergere
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 DERTIL..............1
Ty winets starka kraft war orsaken dertil, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DERUPPÅ.............3
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta eij wår math, men smaka deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 DERUTAF.............1
derutaf det Ordspråk kom, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DERUTAN.............1
ingen slapp derutan lyte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DERUTHAF............1
Så att man deruthaf, heehl skiähligdt kunde pröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DERÖFWER............2
Och det man wakande deröfwer nödgas sörja, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 DES.................45
Till des fagra skiöna blomma, VII Contre L’amour
Och des mitt Ryckte kräncka, XI Jag swor en gång
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
till des iag i mina tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
Till des Jämmer sorg och qwida, XIX Ödemark i willa Skougar
när Naturen giordt des hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lijtet andhål, at des snöö XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
i des sköna kärleekz häär. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som des fägring eij förlohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När han giord des wackra hand XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Eij inskränckias skall des wandell XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock des frija kiärlekz handell, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och skiönhet haa des boo i dina fagra leder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag blir doch stedz des trogna trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jcke heller kan des dygdh, XXVIII Vppå ett Conterfait
Är från des herdeskar till dig min flicka sänder, XXIX A la plus aimable Bergere
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
Och will förwißa dig att all des herdeskara XXIX A la plus aimable Bergere
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Och oförskräckt stå moth des hooth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och Jorden dragit an des gröna heldagz kläder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
des styrman Ödet är, olycka är des nampn XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
des styrman Ödet är, olycka är des nampn XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
så frommer som des Mamma fromma, S.I En sulten swarter mager kar
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
des wåta näsa stygger, B.IX Klagedicht
Och på des strupa satter B.IX Klagedicht
Des Halße-Senor pruncka B.IX Klagedicht
Des bröst som syltetampar, B.IX Klagedicht
till des hon bättre blir, B.IX Klagedicht
Lät hon migh en gång få kyßa des Näfwar B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka

Next Section

Top of Section