Next Section

Previous Section

 
 DENNA...............20
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så bli på denna orth XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty den i denna dag F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh F.VI Contre le Mariage
Med denna versen iag förstår S.I En sulten swarter mager kar
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Ty Jag skall dantza i denna natt, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ett sällsamt Kreatur fins under denna sten. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
som denna Jungfruus död så högelig beklaga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
i denna grafwen gått. E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
och så undslippa denna sorgen E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
Uppå denna Masquerad’; E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 DENNE...............22
Att denne Kierleek sku betahla all förtreet, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
effter denne sorge påsten XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Blijr förtrodd i denne fästning, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utj denne guarnizon, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
denne fästning ock seen säija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at dämpa denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dämp ock skingra denne plåga. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldramäst i denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utaf denne Kiärlekz ohrten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at nu denne trogne hytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
utaf denne skiöna mund, XXVIII Vppå ett Conterfait
när iag hörde denne wijsa S.II Kårf-giästbod
wille än i denne qwäll S.III Madammoiselle
än i affton denne daan S.III Madammoiselle
Denne boken till en skänck. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Skiämmer du eij denne book, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Förr än denne kierlekz Siukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
wäl utj denne hagen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 DENNES..............2
Men sij dennes Ögon skiöhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Men sij dennes hand och arm, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 DENS................4
Städz önska aldrig få, dens mesta nöije är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 DEPUTAT.............1
lär blij hennes deputat. S.III Madammoiselle
 
 DER.................120
Och på hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Och der de Fouglar små, V J går blef iag mäd spee
Små håll der de säkre sittia, V J går blef iag mäd spee
Der som bößa kruuth och kuhla, V J går blef iag mäd spee
Der töör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der tör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der töhr intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Der med tienar hon sig pengar, VI Jag weet En liten Pijga
Der Skiöna blommor blomma, VII Contre L’amour
Men näßlor der iblandh, VII Contre L’amour
Der Olyckor altijdh Groo, VII Contre L’amour
En dehl der af att kalla mitt, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Der ingen hwem han är, sig rätt förnöijder seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och slår när det der effter Gladlynt taar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Der ingen mothgång grijper honom an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Der weet att älska den som hwar och en begierar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Har endast iag fådt måhl, att iag der med måst qwida, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och sökia säker hambn der säkerheet eij fans, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hon ler der sielfwer åth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Der som ängzlan walt sitt boo, XIX Ödemark i willa Skougar
Kom iag in der glädie wanka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Skiönheeten som fördelt iag här och der förr seedt, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Der han ett liufligdt läger fant. XXVI A L’aimable Bergere
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der nöije, Glädie, frögd, der löije, skratt och lust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der som dit Conterfey lifachtigt är i slagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag der mera nöije finner XXVIII Vppå ett Conterfait
Brukar hon der med att sticka, XXVIII Vppå ett Conterfait
Står der större fahra uth, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
Så hördes der en ynklig lååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der dygd och Erligheet har wahlt des liufwa boo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
gif Eij honom der till låf, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
då han tijtt der faller neer, F.I Contre La Fortune
lijf, när fången der om beer? F.I Contre La Fortune
Der med hon mig stöter nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
der är diefwuls heeta lågor, F.III En Krigsmans wijsa
man är sällan der förnögder, F.III En Krigsmans wijsa
som nöije der finner, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Der intet war, F.V Lustig frisk opp
der han så wähl eij faar, F.VI Contre le Mariage
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
länge ha Ehr dräng fåt stådt der S.II Kårf-giästbod
kyßa handen som der fritt S.II Kårf-giästbod
som der hungrig går med sorger, S.II Kårf-giästbod
Titt humeur seer man der strax S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
fasthier in der gantzen weldt. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Weil der wurm ist eingerißen S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Con Licentza sagdt der gäck S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at iag fuller der har blifwit S.V En Suputhz förswar
lägger det ännu der till S.V En Suputhz förswar
der som drycken nederflyter, S.V En Suputhz förswar
sam der kring lijksom en fisk S.V En Suputhz förswar
der man all sin sorg aftwättar S.V En Suputhz förswar
der Naturen hiertat lade, S.V En Suputhz förswar
der om will iag intet röra, S.V En Suputhz förswar
der beschämt den meister nicht, S.V En Suputhz förswar
som der äre, när dhe sij S.V En Suputhz förswar
der ska öhl ock winet in, S.V En Suputhz förswar
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
der som Eenighet och sämmia sittia främst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
der wij godt wijn kunne få D.II En nylustig och begärlig WISA
der som hon gick, D.III Ängelska Schique
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
Mena sigh der med lefwa ala francesse D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Keine Hure in der nackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
der till wähl förordna ähre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
wäxten man der ymnogt sijr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Der man mister arm och been, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Om iag der uhr skull nappa, B.IX Klagedicht
der gammal math uhr luchtar, B.IX Klagedicht
Då håls der under näsan B.IX Klagedicht
Der halme Stubben bara, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Der med plä han sig roa B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En Bränwijns slurk der på. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
seen kom Mäster Anders med’n iagh war der inne B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
kom all den sorg der wankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
alt ogräs som der är B.XIII Sidst om en mårgon goo
der med in på mig hasta, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Han wist eij hwa han skull’ der med FA.I Det war en gång en unger katt
En gammal katt som der på såg FA.I Det war en gång en unger katt
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
När iag skull tända eld derG.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Litet rödt, men der omkring G.III Litet rödt, men der omkring
De andra husen stå der i. G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
allom står der fritt i nosa G.VIII En aflång book med twänne blar
skrif der med på et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
tör Jag seijat, der som man E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
der som twå sig sammanpara, E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
du måst’ stiäla dig der till. E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
Der wijsaren går rundt omkring E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Men intet fins der minnes ja, E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
så at min finger som der in E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger

Next Section

Top of Section