Next Section

Previous Section

 
 DEDICERAR...........1
Och dig dedicerar, tänck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 DEE.................9
Ty dee frögdas i sin dödh, F.II Wreda lycka och Oblijda
dee största hundar morra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee intet töras kny, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee deij lär sööla neer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Dee ä ochså mina wänner B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När som dee förlusta sig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Förr än dee din biörne päls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Dee skaldra och de knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DEELA...............1
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 DEHL................2
En dehl der af att kalla mitt, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 DEHLA...............1
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 DEHLEN..............1
Den största dehlen med tig tar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 DEIJ................24
Och intet plågar deij, II Herdinna säij
hwarföre skall Jag älska deij II Herdinna säij
deij skall iag stedz berömma III. O Nechtergaal
Så skyndar du deij från meij nu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Doch Jag är nögd och tackar deij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Skiönste iagh ber deij war eij så snar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Att det med mycken skiähl kund lämpas in på deij. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och fast mera hugna deij, XXVIII Vppå ett Conterfait
deß mehra bör du skynda deij S.I En sulten swarter mager kar
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
Naturen har sielf smincka deij. S.I En sulten swarter mager kar
huru ska iag roosa deij S.V En Suputhz förswar
Till att wähl betahla deij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han är karl för deij och fleer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att slåß med deij din koo; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att dee deij lär sööla neer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Twij deij du gambla haspa, B.IX Klagedicht
Men twij deij ditt gambla skrälle B.IX Klagedicht
Ach Gud gie iag fick see deij B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Än om iag sluppe deij. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ta’ med deij en swarter katt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Har du inga, Gud nåd’ deij! E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 DEIJLIG.............1
som är deijlig till mit qwahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 DEIJLIGHEETENS......1
Jag kråßa deijligheetens snara, XXVI A L’aimable Bergere
 
 DELICATER...........1
iag är för delicater B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 DELT................2
Sen hiertat delt du med dig får, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och utj småtter delt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 DEM.................69
Dem som brännes af hans lågar, VII Contre L’amour
Föllia dem som älska åth. VII Contre L’amour
Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det lilla Goda som dem himlen sänder till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När lyckan hatar dem som haa hwar andra kiär, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
iag fick see dem dansa, rasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som dem änthelig åth sig sleet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at man dem så hade fängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
doch dhe kunde dem eij stilla, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at iag snart haa låßa dem XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uthaf dem som wachter är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu iag seer dem återkomma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hon förfölgde dem så fort XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som ett hår med dem inbrutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som dem stor förundran gedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som dem snart till fångar fått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den de ment dem komma till. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
nåt som dem kan lijknas wee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Kunne Wij dem eij beskrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at eij smink uppå dem fins. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
intet hölt och tugga dem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Effter man dem hade fängzlat XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dem kan man det prijset gifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mot dem som sig dristat slås. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
gå till dem uhr skantzen ned XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dem som tappert sig bewijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utj Strijden dem ock de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dem sielf naturen sådt och på ditt kindbeen strödde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
Altijd man dem lijka finner, XXVIII Vppå ett Conterfait
utan mening klappa dem, XXVIII Vppå ett Conterfait
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty hoppas iag att du dem och nu eij försmår. XXIX A la plus aimable Bergere
Lätt flyta, lätt dem föllias åth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
föra dem åt mund till byß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
gifwa dem en hiertlig kyß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
emoot dem som slå emoot F.I Contre La Fortune
dem siön har till steenar giordt, F.III En Krigsmans wijsa
har deß hugnad uhr dem rifwit F.III En Krigsmans wijsa
och iag håller dem ogill. F.III En Krigsmans wijsa
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
men för din ögon stedz hwem du dem kastar på S.I En sulten swarter mager kar
utaf dem som här wed bohle S.I En sulten swarter mager kar
fråga iag dem så med flijt, S.II Kårf-giästbod
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
klappa dem sakta på låre. D.II En nylustig och begärlig WISA
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jag är wiß att du, dem känner, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om man iag, dem nämbna will B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men dem wählförtient berömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och dem till sin syßlor hålla. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Då måst’ du straxt så knipa dem FA.I Det war en gång en unger katt
Dem får du eij hwar tijma fatt. FA.I Det war en gång en unger katt
Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp: G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Som mot dem är skiördt som glas. E.V Dina ögon ä Demanter
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta

Next Section

Top of Section