Next Section

Previous Section

 
 DAGENS..............1
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 DAGH................7
Hwar dagh X Farwähl med din plåga
Goo dagh. X Farwähl med din plåga
och wähl än i dhenne dagh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh F.VI Contre le Mariage
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 DAGLIG..............1
På det som daglig skier eij nånsin någon undrar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 DAHL................1
J grönan dahl III. O Nechtergaal
 
 DAHLARNE............1
Lijka med henne Kring dahlarne drifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 DAHLER..............1
fempton tusend nya dahler, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 DAM.................2
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
en dam som har en snöhwijt panna S.I En sulten swarter mager kar
 
 DAMB................1
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 DAME................1
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DAMES...............1
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 DAMOR...............1
lät man Damor sig bemåhla, F.III En Krigsmans wijsa
 
 DAN.................1
min Musick tra derang dan dong F.III En Krigsmans wijsa
 
 DANMANS.............1
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 DANS................1
Lijk som det ginge alt för dem i Dans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 DANSA...............4
iag fick see dem dansa, rasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwar weeth hur’ wähl hon dansa kan, S.I En sulten swarter mager kar
spring och dansa op i taak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 DANTZ...............3
Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lustige med dantz och speel. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Lijk som dhet ginge alt för dem i dantz D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 DANTZA..............8
Och dantza samma dantz, som fouglen nyligst qwad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Ty Jag skall dantza i denna natt, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
seen dantza wij Engliske Gicquer, D.II En nylustig och begärlig WISA
när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza D.III Ängelska Schique
 
 DANTZANDE...........1
sig och uti dantzande öfwa. D.III Ängelska Schique
 
 DANTZAR.............3
Då herdehoopen all och dantzar friskt omkring, XXIX A la plus aimable Bergere
Och dantzar i ringh, F.V Lustig frisk opp
Skiämmer Gavotter och dantzar den kryckian D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 DANTZARE............1
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
 
 DANTZAS.............1
dantzas här fritt stubbe stätta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 DANTZEN.............2
sedan qwarn-dantzen fort D.II En nylustig och begärlig WISA
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
 
 DANßA...............1
Skratta, danßa, gå, spaßera, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DAR.................4
och det innan några dar, S.II Kårf-giästbod
som öpnas kan bå natt och dar, G.VIII En aflång book med twänne blar
Had’ han, står där, herre dar E.L West du hwad en Ungkarl will
at han öfwer åtta dar E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 DARRA...............2
Hans swaga länder darra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha darra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 DARRANDE............1
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 DA’.................1
Som nu så mången natt och da’ E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 DA’R................1
Så går med oß i wåra da’r, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 DE..................113
Men de måst wara små, II Herdinna säij
Eij den de läggas på; II Herdinna säij
Och der de Fouglar små, V J går blef iag mäd spee
Lell så kunna de wähl hitta, V J går blef iag mäd spee
Små håll der de säkre sittia, V J går blef iag mäd spee
Ty de Oß så gierna höra, V J går blef iag mäd spee
Boo J de förliefdas hierta, VII Contre L’amour
Jbland de willas skahra, VII Contre L’amour
Att andra de taga, X Farwähl med din plåga
Min frijheet och mitt hopp de gifwa tapft. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
De hata sielf hwar an och qwällia både migh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
De måst Jagas här ifrån, XIX Ödemark i willa Skougar
Suckar och Sorjer de hyses hoos meij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Effter de undraga sig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de där få storma på. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de dröija som ha hast XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wißli ha de faßna fast. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tusend till de tusend, men XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
seen de slippa först till dig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de kundskap hafwa må XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
de berätta hwad de sedt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
de berätta hwad de sedt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
de bland hennes Trouppar stådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty sa de hon är så fager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at de blonda öfwergee XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Deras spåskhet när de röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den de ment dem komma till. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
sku de lickwäl nämbde blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty de wille wara frij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
saa de, som plä utaf dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
dy de undandraga sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De som skulle mig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som de skulle strijda med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De lär wijsa henne wägen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
är nån geenwäg wist lär de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nycklen ha de med till Porten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty de fölgde eij tilbaka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utj Strijden dem ock de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och de rämnor som här finnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De lefwa liufft i hoop och glamma med hwar an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att de spåtska wijsar seij; XXVIII Vppå ett Conterfait
Nånsin tåhla att de blekna, XXVIII Vppå ett Conterfait
För de skåßor, skråmor flera, XXVIII Vppå ett Conterfait
Alt de nöije iag will åga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta intet dem de komma från din herde, XXIX A la plus aimable Bergere
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
Sur l’absence de l’aimable Bergere. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
För mig bland de dödas skara, F.II Wreda lycka och Oblijda
de kunna eij hielpa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Men där de föllias trägit åth, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Så kunna de fullwähl F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Är klokare än de wijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar D.III Ängelska Schique
så märker man altid i hofwet de hurtiga sinnen D.III Ängelska Schique
som stinka som de woro willa. D.III Ängelska Schique
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
Med stor esprit de tala François, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Spisen de ha til sitt Element, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Hwarest de blåsa [fl]asa och glamma D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Nappa de straxt om Wägen kans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jnt’ i Corps de Garde går, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Swar uppå de Nya Tidningar. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Ja de gå här alla trinda B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Lijksom de wattufåhrar, B.IX Klagedicht
de slincka hijt och dijt, B.IX Klagedicht
Dee skaldra och de knarra, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Ty de ä altijd wååta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fast de intet ha’ att föra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
J kaijutan klå de rumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
At de eij mera årka hem, FA.I Det war en gång en unger katt
De tände sig då sielfwa op G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
De see alt hwad i werlden är; G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
De som hwar annan aldrig see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
De andra husen stå der i. G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
De klappa då på Cammar dörra; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Ty han wäl wet, att de då will’ SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
wara galen med de mästa, E.XVI Will du hetas wara klook
så räcknar iag mig bland de dygdigste i Norden E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
mig tycks de är nöth bå twå. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
De paßa sig så wäl ihoop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
När de komma, som will ha’, E.LIX iör dig lustig, war man glad
När de hwarannan biu’ god natt, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig

Next Section

Top of Section