Next Section

Previous Section

 
 COLLEGIUM...........1
mit Collegium är full skiäcktor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 COMMENDANT..........1
Frijheet Commendant där blifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 COMMENDANTEN........1
Commendanten mig nu säger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 COMMENDERA..........2
hur hon Commendera wijste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men den han plä Commendera B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 COMMENDERAR.........1
Troheet som där Commenderar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 COMOEDIANTER........1
Hafwa spelt Comoedianter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 COMPAGNIET..........1
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
 
 COMPASSET...........1
Compasset är förrykt, min stierna sig fördöllier, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 CON.................1
Con Licentza sagdt der gäck S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 CONFIRMERAT.........1
will eij confirmerat blifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 CONFONIUM...........1
Plutra bort Confonium, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 CONTERFAIT..........1
Vppå ett Conterfait. XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 CONTERFEIJ..........1
Hoos ett lijflöst Conterfeij, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 CONTERFEY...........1
Der som dit Conterfey lifachtigt är i slagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 CONTRACT............1
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 CONTRAINT...........1
Men Contraint nu alla skrifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 CONTRE..............3
Contre L’amour. VII Contre L’amour
Contre La Fortune F.I Contre La Fortune
Contre le Mariage F.VI Contre le Mariage
 
 CORPRAL.............1
Ett stort Corpral skiägg bär han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 CORPS...............2
i Corps d’ gardet, som iag har S.II Kårf-giästbod
Jnt’ i Corps de Garde går, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 CORTSERA............1
Så att den som will Cortsera, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 COURAGE.............1
När hon mit Courage sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 CREATUR.............2
et wackert Creatur rätt täckt, S.I En sulten swarter mager kar
Ett oskiähligt Creatur, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 CREDIT..............1
credit: Tro man meij, E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 CRISTALL............1
annat än et skiört Cristall, F.III En Krigsmans wijsa
 
 CRONA...............1
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 CRONAN..............1
Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 CUPIDO..............5
Har Cupido Elden Länt, I Mer än wackra min herdinna
Cupido har det lämna, II Herdinna säij
Cupido din låga X Farwähl med din plåga
Cupido sielf kund eij mit hierta såhra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 CUPIDONS............1
Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 CUPIDOS.............1
snärde i Cupidos band, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 CUR.................1
tåål, lät toback blj din Cur, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 CURRE...............1
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 D...................10
af d. 30 Januarii 1699. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Upsala d. 24 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Strengnæs d. 20 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stockholm d. 30 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Westeråhs d. 18 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Arboga och Köping d. 16. Jan. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kongsör d. 28 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stockholm d. 5 Novembr 1699. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Nykiöping d: 5 Septembr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
d. 17. Septemb. år 1703. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 DA..................1
Uti sitt huushåld natt och da SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 DAA.................1
arbetar både natt och daa S.I En sulten swarter mager kar
 
 DAAN................5
Som liuset altijdh daan, som heetan sohlen föllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag plä om daan en ewig kierlek låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
iag sörrier eij för mårron daan, S.I En sulten swarter mager kar
än i affton denne daan S.III Madammoiselle
Heela daan på wattnet fijka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 DAAR................10
Blij frij i all min daar, XI Jag swor en gång
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När mig i hogen ran de förre liufwa daar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Alla daar och hwarie natt, XXVIII Vppå ett Conterfait
har slätta nätter goda daar S.I En sulten swarter mager kar
som iag hafft i mina daar S.V En Suputhz förswar
eller hafft i sina daar, S.V En Suputhz förswar
hon dryper alla daar. B.IX Klagedicht
i stugan alla daar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 DAA’R...............2
och iag deße daa’r fått fatt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Du har ännu många daa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 DAG.................14
underkastar mig i dag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En dag förutan sken, en Natt förutan Roo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag är en Soldat i dag. F.III En Krigsmans wijsa
Ty den i denna dag F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
ifrån munnen natt och dag S.V En Suputhz förswar
dricka ska iag dag och natt, S.V En Suputhz förswar
Min Man som går hwar Dag uppå Krogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
en Bröllopz dag för meij, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
iag skull’ min sidsta dag B.XIII Sidst om en mårgon goo
Som en Drake dag och natt, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Men lickwäl hwar dag Nå nytt, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
än bå Natt och dag blij trähl. E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 DAGA................3
Din frånwaru tar din herde af daga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 DAGAR...............3
Skall Jag i alla mina dagar, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Gudh gif frid i wåra dagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
goda dagar kan du få, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
 
 DAGEN...............9
När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Dagen får eij lysa här, XIX Ödemark i willa Skougar
bådar dagen gladelig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
dagen ändas medh beswär F.I Contre La Fortune
Som du giorde här om dagen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Wända Natt i dagen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
ta katten andra dagen fast. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå

Next Section

Top of Section