Next Section

Previous Section

 
 ÖNSKAT..............1
som mången önskat sig, men iag allena nått. S.I En sulten swarter mager kar
 
 ÖNSKELIGE...........1
Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÖPNAR...............1
Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÖPNAS...............1
som öpnas kan bå natt och dar, G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 ÖPPEN...............1
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 ÖRA.................4
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
men håll du för öra, D.III Ängelska Schique
och fråga hwem war det slok-öra. D.III Ängelska Schique
Han klår sig i morgon bakom öra, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 ÖRAT................1
Ring uti Örat och fläckar på Kind D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ÖRBROO..............1
Från Örbroo så blef Ehr skrifwit S.V En Suputhz förswar
 
 ÖRN.................1
Jfrån högden med en örn B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ÖRNEKLOO............1
Twåhla till Pehr Örnekloo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ÖRONEN..............1
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique
 
 ÖRTENS..............1
Då blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ÖSAS................1
alt ska ösas i min kropp S.V En Suputhz förswar
 
 ÖSES................1
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 ÖÖL.................1
dricker godt ööl och äter god Maat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ÖÖLTOKER............1
Wälkommen heem min hiertans ööltoker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ÖÖSA................1
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere


Made with Concordance