Next Section

Previous Section

 
 ÖFWERGÅR............1
Att någon digh i nåder Öfwergår, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 ÖFWERMAN............1
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 ÖFWERMÅTTAN.........1
Ett öfwermåttan dygdigt Sinne, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 ÖFWERSKIÖLLIER......1
Och många Wippe slott med wågar öfwerskiöllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÖFWERSKRIFFT[.......1
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÖFWERSWALLAS........1
som med mootgång öfwerswallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÖFWERSÄNDER.........1
at iag Ehr nu öfwersänder XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 ÖFWERTALT...........1
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÖFWERTYGA...........1
Din egen redligheet lär dig doch öfwertyga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÖFWERWUNNEN.........1
och mig öfwerwunnen see? F.III En Krigsmans wijsa
 
 ÖGA.................6
som nåns öga nånsin sedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt Öga är en Sohl som glimmar men doch bränner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Hwad seer mitt Öga då när det eij mer kan see, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mit Öga skall eij mehr hwad fagert är betrachta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kasta tiufgodz i sitt Öga, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Dit öga är en byxsäcksklåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 ÖGAT................2
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÖGNBRYN.............1
Medels swarta ögnbryn jämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÖGNEBLECK...........1
Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÖGNESTEEN...........1
Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ÖGON................36
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
Till theß min Ögon läggas till. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
När mine Ögon eij få blifwa hoos mig qwar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Doch är det intet nog, min Ögon från mig röfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Sluta sorgzne ögon till, XIX Ödemark i willa Skougar
när iagh dina ögon seer XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
med sin ögon skåda fåhr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
mina galna ögon runda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hennes skiöna ögon båda, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
mina ögon till at lända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sade mina Ögon både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Slijka ögon ha wij både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skiönste ögon med wårt wett XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När iag mina ögon skickar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och Qwinfolck Cronan sin med Glade Ögon see. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Han måst min macht med harmsne ögon see, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men sij dennes Ögon skiöhna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Min ögon uthaf gråth som tåhrefloder rinna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som Skiönste ögon din, så härligt icke Pråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
mina sorgse ögon wåta F.I Contre La Fortune
Och med wåta Ögon beder, F.II Wreda lycka och Oblijda
par ögon fulla med en qwicker eeld och låga S.I En sulten swarter mager kar
för hennes wackra ögon blå S.I En sulten swarter mager kar
den fierde sa han war tåf dina ögon bränder, S.I En sulten swarter mager kar
men för din ögon stedz hwem du dem kastar på S.I En sulten swarter mager kar
och skyla sin ögon, D.III Ängelska Schique
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad färg hans Ögon hafwa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Att det är dina ögon skiöna: G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Dina ögon ä Demanter E.V Dina ögon ä Demanter
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Par skiöna ögon blir du Frij. E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 ÖGONEN..............1
Öfwer ögonen på twären, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÖGONS...............4
Vtaf dina Ögons stråhlar, I Mer än wackra min herdinna
dina ögons fyhr wärck’rij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Tre wackra bruna Ögons skål. E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 ÖHL.................5
der ska öhl ock winet in, S.V En Suputhz förswar
Gier den en god dryck öhl som skaffar Eder malt. S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Medan som gott öhl, och wijn kan wancka, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
med en kan Öhl ell’ Twå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÖHLET...............1
sleka up Öhlet och sparka kull Kannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 ÖHM.................1
Blir han omsider i Tänderen öhm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ÖHRON...............1
Jag suckar, men för öhron som eij höra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 ÖKA.................2
Bäckarne Öka sig af mina tåhrar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
skulle öka Tyrcis plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 ÖKER................2
Och den mig ynka skall Öker min smärta, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Lumber eller hwadh som nöijet öker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 ÖL..................1
Åt Student Öl, tobak kiöpa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÖLET................1
Ölet det slår ey uti min Panna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ÖMNIG...............1
Må blij så ömnig som min pust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 ÖMS.................1
som på knäna öms-om slänger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 ÖMSA................1
Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÖNSKA...............6
Dig önska stedz att fara wähl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Städz önska aldrig få, dens mesta nöije är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och Önska sig hwad aldrig nånsin skier. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
D’är fåfängt Önska sig, hwad man doch eij kan fåå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Dig will jag önska nu och spå, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 ÖNSKADE.............1
Önskade som Pompe Lefwa E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 ÖNSKAN..............3
Min Önskan slår mig felt. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
men sällan effter önskan går S.I En sulten swarter mager kar
 
 ÖNSKAR..............12
Jag önskar att din frögd och lust, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Dijt man wähl önskar sig, men doch eij komma kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
önskar iag och dijt, dijt iag kan aldrig hinna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
önskar iag och det, som iag doch aldrig fåhr. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
den sigh önskar ont, han älskar eij en ann. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Eij nå’n är som intet önskar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
önskar han eij wara till; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Den önskar iag och säckert spår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får

Next Section

Top of Section