Next Section

Previous Section

 
 ÅTHÄFWOR............1
Lustig är han i all sin åthäfwor D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ÅTSKILLIA...........1
Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÅTSKILLNAD..........1
Hwad för åtskillnad wara må E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 ÅTTA................4
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
at han öfwer åtta dar E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 ÅTTI................1
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 ÖDE.................5
Så låter iag mitt Öde fahra, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Söhla bårt Parnassi öde, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hans öde war så godt, som få det ha på jorden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
det eij nå’t blijr öde lagdt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 ÖDEMARK.............1
Ödemark i willa Skougar, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 ÖDES................4
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
et ödes hem upplöija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 ÖDET................12
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ödet förachtar mit sorgbundna tahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Vnna den som Ödet sårar, XIX Ödemark i willa Skougar
Med troheet will Jag ödet möta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
des styrman Ödet är, olycka är des nampn XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett ynckligt ingenting, som ödet sielf förföllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
ödet sig doch widrigt teer; F.I Contre La Fortune
 
 ÖDETT...............1
Fast Ödett will mitt hopp kullstöta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 ÖDETZ...............3
Men hwem kan ödetz mening weta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Sielf Ödetz stora macht kan eij mitt qwahl förändra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När Ödetz hårda handh, förhårdt förtrycker migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÖDMIUK..............2
när man ödmiuk sig beteer F.I Contre La Fortune
war ödmiuk som badstufwu-Kitta. D.III Ängelska Schique
 
 ÖDMIUKAR............1
Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 ÖDMIUKELIG..........2
Komma fram ödmiukelig XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
tackar Frun ödmiukelig S.II Kårf-giästbod
 
 ÖDMIUKHEET..........4
Och Ödmiukheet utj min Nödh, XXVI A L’aimable Bergere
Är det som iag dig nu i Ödmiukheet förähr, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty togh iagh och så på ödmiukheet att ijdka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och menthe iagh då att, een tåhligh ödmiukheet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÖDMIUKT.............1
Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ÖFRIGA..............1
Det Öfriga af min Elendes tijdh, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 ÖFWA................4
älskog tohr’ iag då eij öfwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
men moot fångar öfwa nåd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iag will aldrig Kärleek öfwa, F.III En Krigsmans wijsa
sig och uti dantzande öfwa. D.III Ängelska Schique
 
 ÖFWAR...............1
Moth fienden man wrede Öfwar, XXVI A L’aimable Bergere
 
 ÖFWER...............27
Öfwer alt i werden war. I Mer än wackra min herdinna
Som Öfwer alt Lysinde håller kiär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Himmelen hugnar sig öfwer mit qwahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
öfwer en mycket waker fru XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som är öfwer mit förstånd, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
klaga öfwer sådant mord XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
flög han från mig öfwer bohlet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uth på backen öfwer reen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Så stämmer öfwer den iag sielf en sårgSång ann. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
öfwer alt cham’rera råckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
öfwer dörar utj skänckar, S.V En Suputhz förswar
Nu fort med den leken iag drog öfwer hafwet det salta D.II En nylustig och begärlig WISA
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Öfwer Biörkös grymma fiähl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
öfwer kärngens penningeskatt, B.IX Klagedicht
Öfwer sådan Swanesångh. B.IX Klagedicht
Öfwer ögonen på twären, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Blef med List min Öfwer man, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Håll ditt hufwud öfwer skålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
at han öfwer åtta dar E.LV Tar du dig en gammal Man
Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 ÖFWERDÅDIGT.........1
alt för öfwerdådigt willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 ÖFWERFLÖDH..........1
Men den i öfwerflödh F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 ÖFWERGEE............3
Och hiertat öfwergee, som tänckte lefwa fritt. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
at de blonda öfwergee XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
än det så snart öfwergee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÖFWERGEER...........1
förän han sig öfwergeer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÖFWERGIE............2
Det måst iag öfwergie den iag så högdt har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
at ändtlig öfwergie, den iag doch eij kan glömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÖFWERGIEE...........1
Och Saaklöst Öfwergiee den man förr hållit kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÖFWERGIER...........2
Älenn! Öfwergier sin wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ty öfwergier och iag hermed all frögd och lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ÖFWERGIFWA..........4
Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
will iag wärlden öfwergifwa XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som eij förwandlas will, och öfwergifwa migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död

Next Section

Top of Section