Next Section

Previous Section

 
 ÅKAREMÄRR...........1
Een åkareMärr till Siös E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 ÅKARHÄST............2
lijk som en halfdöd åkarhäst, S.I En sulten swarter mager kar
Lijksom en åkarhäst, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÅKER................2
Sin åker åkerman, så måst eij heller swälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 ÅKERMAN.............1
Sin åker åkerman, så måst eij heller swälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 ÅKREN...............3
åkren han giör minsta mödan B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
men den åkren mellan låhren B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Bon kiör i Åkren sinn. B.IX Klagedicht
 
 ÅLDER...............1
Lijka ålder, lijka seder E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 ÅLDERN..............1
men åldern digh är blijd, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 ÅLDREN..............1
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 ÅLIA................1
Ähre ålia på min Låga, I Mer än wackra min herdinna
 
 ÅLLÄNNINGARNES......1
Ållänningarnes Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÅMINNELßE...........3
Ska din åminnelße blij gömd, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Är din åminnelße lell altidh deribland, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Läär des åminnelße blij lagdt i Glömskans Graf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÅNGER...............1
ånger blygd har den som spände bälte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 ÅNGEST..............4
uthj sorgh och ångest swäfwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ångest och jemmer mitt hierta belägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
aldrig utur ångest slippa F.I Contre La Fortune
och min ångest Hennes roo; F.I Contre La Fortune
 
 ÅNGRA...............1
Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÅNGREN..............1
Tro fritt i ångren Ehr. B.IX Klagedicht
 
 ÅNGST...............3
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Natten min medh ångst begynnes F.I Contre La Fortune
Mörckret är min ångst och mahra F.I Contre La Fortune
 
 ÅPP.................1
den kan eij altijdh bulla åpp S.I En sulten swarter mager kar
 
 ÅR..................3
år Naturens mästerstycke XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
d. 17. Septemb. år 1703. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Sehn af år och resor trötter E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 ÅRCKAR..............1
at du nappast årckar gåå. E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 ÅRCKELÖSA...........1
Årckelösa Gubbe gråå E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 ÅREN................1
Mot sina Grannar fächtar med Åren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ÅRKA................1
At de eij mera årka hem, FA.I Det war en gång en unger katt
 
 ÅRKAR...............3
Alt men hiertat årkar picka, I Mer än wackra min herdinna
Jag kan intet mehra iag årkar eij qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
gammal årkar du eij meer. E.III Liuset täres men det brinner
 
 ÅSKIAN..............2
Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ÅSKIE...............2
Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Rätt som ett åskie dunder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÅSTUNDAR............2
när man det åstundar D.III Ängelska Schique
Om du åstundar wara frij E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 ÅSYN................2
Och dig min wackra wän utur min åsyn röfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 ÅT..................6
föra dem åt mund till byß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
åt någon skiön Tyran, F.VI Contre le Mariage
Men åt sig gerna mätt och drack sig gerna fuller. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
åt det grundlösa träske, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Åt Student Öl, tobak kiöpa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Han åt den ungas ofäl log FA.I Det war en gång en unger katt
 
 ÅTANCKAN............1
Åtanckan din min högsta roo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 ÅTBÖRD..............1
Din åtbörd och ditt Tahl, din Vppsyn och ditt löije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 ÅTER................6
Men när åter den tager en ända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Drijfwes upp, och åter nehr, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
qwekna till, wart åter döder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bee om nådh kan åter dämpa F.I Contre La Fortune
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
deß dhe åter till oß flyttia, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 ÅTERFÅ..............1
Min Glädie iag har mist kan iag eij återfå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÅTERGÅ..............1
Det skall som säijes fram, men icke återgå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÅTERKOMMA...........1
Nu iag seer dem återkomma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÅTERRESAN...........1
wijd återresan mig inbillat galna Tingh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÅTERSÄNNA...........1
Taa hiertat mitt igen, och dig ditt återsänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÅTERTAGA............1
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 ÅTERWÄNDA...........3
Att den förliefdes qwahl lär nånsin återwända, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Min sörriande pust skall eij återwända, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Jag älskar nu och kan eij återwända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 ÅTH.................20
Föllia dem som älska åth. VII Contre L’amour
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hon ler der sielfwer åth, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
när du åth min iemmer leer. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som dem änthelig åth sig sleet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see och älska fölgs här åth; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see ock älska fölgz här åth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Lätt flyta, lätt dem föllias åth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lyckan åth min jämmer leer. F.I Contre La Fortune
Men lell åth min Ofärd lehr. F.II Wreda lycka och Oblijda
Men där de föllias trägit åth, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
åth honom förtro, D.III Ängelska Schique
Då lär alla åth dig skratta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Henne lijkwähl åth sig ryckia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Än man pengar åth sig draga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gambla kläder åth sig sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 ÅTHBÖRD.............1
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ÅTHER...............2
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död

Next Section

Top of Section