Next Section

Previous Section

 
 ÄRA.................3
Dig ewigt ära men dig älska får iag inte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
doch hur’ ringa dhe och ära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 ÄRE.................8
Men wij som äre Små, V J går blef iag mäd spee
Wij, fast wij äre små, V J går blef iag mäd spee
Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
som tillijka budne äre S.III Madammoiselle
som der äre, när dhe sij S.V En Suputhz förswar
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
Som bland hundar äre Resar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ÄREN................1
J ären rätt ett willsinnat Fää D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 ÄRFWA...............1
Barnen få eij mycket ärfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÄRLIG...............3
Ett troget hiertelag en ärlig wänligheet, XXIX A la plus aimable Bergere
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 ÄRLIGT..............1
ärligt sätt ta hennes Muus. E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 ÄRN.................1
ärn släter om sin truut, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÄRO.................1
Din kinder äro röd’ med hwijta lillior prydde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ÄST.................15
Som äst tusend hiertan wärd. I Mer än wackra min herdinna
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Neij du äst rädder att min mothgångh smittar digh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Du äst en man som reesa ska S.I En sulten swarter mager kar
så suur och trumpen som du äst, S.I En sulten swarter mager kar
herrör’ deraf at du äst kiär, S.I En sulten swarter mager kar
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Wijsa hwad du äst för diur B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Och dig sielf, om du äst klook B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Altså, o Wandringsman, hwartil du ej äst fallen, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Elin äst min Såcker dåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
laga då at du äst took, E.XVI Will du hetas wara klook
Du äst en liten hiertetyf E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 ÄSTU................9
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
ästu tokut hur ää fatt, XXVIII Vppå ett Conterfait
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hwarför’ ästu migh emoth, F.II Wreda lycka och Oblijda
Ästu altijdh lijka wreder, F.II Wreda lycka och Oblijda
Ästu unger war man glaa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Ästu gammal war förnögd, E.IV Ästu unger war man glaa’r
ästu för dig sielfwer klook E.XVI Will du hetas wara klook
Ästu ogifft sen som förr E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 ÄTA.................10
äta gräs i grönan beet, F.III En Krigsmans wijsa
När han eij mera äta kan. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
kneckter som man äta kan S.II Kårf-giästbod
till at äta Eder skåhl S.II Kårf-giästbod
lär eij stort för mig op äta, S.III Madammoiselle
Fattigt folck måst äta löß, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
at äta sådan mater B.XIII Sidst om en mårgon goo
Äta Spijsbröd Strömmingz Nackar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Äta såfwa, fijsa, siunga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dricka lagom äta godt E.XIX Dricka lagom äta godt
 
 ÄTER................8
ock iag som dricker gråt och äter tårebröd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den maat man altijdh äter F.VI Contre le Mariage
Äter och dricker hos Bonden och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
dricker godt ööl och äter god Maat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Dig äter intet skade diur; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Om warg eller Hök oß äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Fast än han spanmåhl lästtahls äter G.IX En blinder häst förutan fötter
Du äter giärna goda mål E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 Ä’..................1
hens bröst dhe ä’ heel leena B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 Ä’KI................1
ä’ki det en wacker Karl[?] B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÄÄ..................3
ästu tokut hur ää fatt, XXVIII Vppå ett Conterfait
ää min wärja, skiöld och spiuut. F.I Contre La Fortune
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 Å...................2
Ett lamb stod wid en Å, och drack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Å iag skull taga utet E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 ÅDROR...............1
Stinna Ådror Grofwa leder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÅF..................2
Ty rätt som iag drog åf blef hela herdeskaran, XXIX A la plus aimable Bergere
Efter Ryttarne dra åf, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 ÅFF.................1
Skrijker han doch som Armen wor’ åff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ÅFFTA...............1
Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÅFTA................1
Hur’ Åfta du och Jag förnögde hafwa ledt. XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÅFWANPÅ.............1
Åfwanpå som flåttet swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÅGA.................8
Du må wäl et hierta åga, I Mer än wackra min herdinna
Men frijheeten åga, X Farwähl med din plåga
till åga, X Farwähl med din plåga
Har du lust det nu at åga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alt de nöije iag will åga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag tänkt man ett åhr åga B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
den had’ iag lust at åga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Den som ingen ting fått åga E.VII Den som ingen ting fått åga
 
 ÅGER................1
J Bröstet du åger X Farwähl med din plåga
 
 ÅHR.................4
Tryckt i detta Åhr. D.II En nylustig och begärlig WISA
Jag tänkt man ett åhr åga B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sexton åhr och aldrig mehra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 ÅHRE................2
wij hafwe en Juhl man om åhre D.II En nylustig och begärlig WISA
twå tree gångor man om åhre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 ÅHRET...............1
Lijte nogh har hon om åhret, VI Jag weet En liten Pijga
 
 ÅKA.................1
Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÅKARE...............1
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa

Next Section

Top of Section