Next Section

Previous Section

 
 ÄNDA................27
Tar mitt Lijf een ända. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men när åter den tager en ända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Du ända på alt på ondt och på godt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ända mitt Lijf min Jämmer och Qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ända mig och mitt beswär, XIX Ödemark i willa Skougar
Ända sidst mitt usla Lijf, XIX Ödemark i willa Skougar
tes lijfwet ända taar. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hielp, tar troheet min en ända; XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
ända sigh hans liufwa löije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
O dödh som alldrigh döör giör då med migh een ända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
mina plågor få eij ända F.I Contre La Fortune
Sohlskijn måste måhlnet ända, F.II Wreda lycka och Oblijda
soolskijn måste målnet ända, F.III En Krigsmans wijsa
ända nehr till fotebla, S.V En Suputhz förswar
men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, D.III Ängelska Schique
rätt ända i topp, D.III Ängelska Schique
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Rett som Acten fick en ända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Lijk-som en Brandstaakz ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Lijksom hans Lijf wor’ ända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sidst en skamlig ända taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÄNDAN...............2
Men hin satt nol wid ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 ÄNDAR...............2
Sluter min lefnad och ändar min sorgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
som wid kårfwens bägge ändar S.II Kårf-giästbod
 
 ÄNDAS...............3
ändas eij min Nödh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
ändas på en gång ens Lijf och all ens Nöö, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
dagen ändas medh beswär F.I Contre La Fortune
 
 ÄNDAT...............1
Här har ändat lijf och pina, I Mer än wackra min herdinna
 
 ÄNDEMÅHL............1
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
 
 ÄNDRA...............1
Som skyller mig för det iag intet ändra kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÄNDRAS..............2
All ting ändras, all ting skifftas F.I Contre La Fortune
ändras, spricka lijka snart E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 ÄNDTLIG.............5
Som ändtlig hafwa will det han doch eij kan få; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
at ändtlig öfwergie, den iag doch eij kan glömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
tänckt ändtlig giöra ett fullkombligdt Mesterstycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och när du ändtlig dig på wilda hafwet wågar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
den hielper lyckan ändtlig Opp. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 ÄNDÅ................4
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men ändå iag skall nu lefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Och ändå wäl blifwit glömbd. E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 ÄNG.................1
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÄNGELSKA............1
Ängelska Schique. D.III Ängelska Schique
 
 ÄNGSLAN.............3
bort med ängslan bort med trängtan, F.III En Krigsmans wijsa
då slås ängslan uhr mit sinne, S.V En Suputhz förswar
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 ÄNGSLAS.............1
den som ängslas utj hierta S.V En Suputhz förswar
 
 ÄNGSLAT.............2
och med fiskbeens fängsell ängslat, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
har du afwund tänckt’ iag ängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ÄNGSLIGHEET.........1
iag såg deras ängsligheet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ÄNGSLIGT............1
ynkligt qwijda, ängsligt låta F.I Contre La Fortune
 
 ÄNGZLAN.............29
O! aldraliufste Kiärlekz ängzlan, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Tillskyndar lell ängzlan, X Farwähl med din plåga
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Än een lefnadh full med ängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
suckan sorgh och ängzlan. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der som ängzlan walt sitt boo, XIX Ödemark i willa Skougar
J ängzlan och i qwahl, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
i hwad ängzlan i hwad fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men Nu då den det mist, i ängzlan sitter qwar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och lembnar mig här qwar i ängzlan och i pust. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach! mist’ iag alt med ett min ängzlan och mit lijf. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
det sin last medh ängzlan bär F.I Contre La Fortune
ängzlan qwäfwer fast mitt bröst: F.I Contre La Fortune
Ett fambntag ängzlan gifwer, F.VI Contre le Mariage
 
 ÄNGZLANS............2
Och utj ängzlans böllior siunker nid, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Een Phoenix, som sigh sielf med ängzlans Eld förtär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÄNGZLAR.............2
hwad är som ängzlar meij? II Herdinna säij
Som ängzlar sinne mitt och tärer fast min kropp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit

Next Section

Top of Section