Next Section

Previous Section

 
 ÄLSKAS..............3
att du älskas af hwar man XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÄLSKAT..............2
Jagh har älskat dhen, som alla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Kärlek och Krijg har iag mäst älskat öfwer alt S.I En sulten swarter mager kar
 
 ÄLSKOG..............3
Jag älskar men tör min älskog eij nembna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
älskog tohr’ iag då eij öfwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lag och älskog stridde här; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ÄLSKOGH.............1
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 ÄLSKOGZ.............1
war han sielf en älskogz brand, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÄLSKOS..............1
Har du några älskos griller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 ÄLSKOUG.............3
Att ingen älskoug kan förutan plåga wara, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ÄLSKOUGZ............1
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 ÄMNA................2
har naturen tror iag ämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det hinner alldrig dijt, som det sig tänckt at ämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 ÄN..................127
Mer än wackra min herdinna, I Mer än wackra min herdinna
mehr än nånsin någon ann. VI Jag weet En liten Pijga
Än som nånsin glader wara, VII Contre L’amour
Ach hwem har mera sorg än Jagh? VIII Så skyndar du deij från meij nu
Doch har iag än större X Farwähl med din plåga
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Doch Lyckan war mig aldrig än så huld, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
heller döö än lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Än een lefnadh full med ängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Får iagh tahla än ett Ordh; XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den himblen mera gunst mehr godt än mig förunner, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som redan fast mer än halfdöder är, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
och wähl än i dhenne dagh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Fast du dig än undan drager, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Doo wist förr, än han blef född. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
förr än dhe mit hierta see XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
rödar’ än som drake blod, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hwijtar’ än som Elphenbeen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som mig tycks än med förtreet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
wärre än en Tysker topp: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men ännu det mer än mästa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre än det aldrabästa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig nånsin än beskåde, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som än fägre därför syns XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
än det så snart öfwergee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mehr än det iag kan förtällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre det än brand och mord, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och gier din fägring än ett dubbelt skiönt behag. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch är den mindre än mitt qwahl och min förtreet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag lider mer än iag det säija weet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Än den som wißpar med hwart währ. XXVI A L’aimable Bergere
Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Än förliefder fiollot sittia, XXVIII Vppå ett Conterfait
Än hoos mången lefwand twär, XXVIII Vppå ett Conterfait
Än som den bland loo och Krut, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
Men förr än han fick see sig om, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Berätta du min mehr än Skiöna, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Än att iag altijd trogen är, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En wän som mera wärd än som min wänskap är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij glömma dig för än jag lägs i mull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min lefnadh annat eij än som een långsam dödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty dhe eij giöra än, begråta min förtreet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att inthet ständigdt ähr än obeständigheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
skelm som geer mehr än han har, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lenare än silkes wadtt, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Fast än alla moth mig strijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will intet haa än lust; F.III En Krigsmans wijsa
annat än som döda stenar F.III En Krigsmans wijsa
at dhe skada mehr än hielpa, F.III En Krigsmans wijsa
annat än et skiört Cristall, F.III En Krigsmans wijsa
annat än som lata drängiar F.III En Krigsmans wijsa
än som Bacchus hela bahn, F.III En Krigsmans wijsa
Är klokare än de wijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Fast Än han har, F.V Lustig frisk opp
Än som mitt lijf, F.V Lustig frisk opp
hwad lyckan mig än sänder till S.I En sulten swarter mager kar
han hinner intet mehr än bara see och höra. S.I En sulten swarter mager kar
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
för än iag ha hitta på S.II Kårf-giästbod
mehr än någon kårf på tårge, S.II Kårf-giästbod
än men bara at hustr Anna S.II Kårf-giästbod
wille än i denne qwäll S.III Madammoiselle
heller än som någon ahn, S.III Madammoiselle
med sit fölgie och än flere S.III Madammoiselle
än i affton denne daan S.III Madammoiselle
det iag fåt ell’ får än Erfwa, S.V En Suputhz förswar
hwadh kan fägna mer, än som förtrolighet S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Suttit har än som wår Tappre Carol är S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
än at j så sittja i wrå D.II En nylustig och begärlig WISA
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
Då gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fast en Famn länger än som din Arm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Förr än dee din biörne päls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Den älskar honom sen fast mer än dunebädd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Än en Wexel i Paris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kiärngen än med skwaller far, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Fast mer än brenwijns kohsa, B.IX Klagedicht
än lefwa länge så, B.IX Klagedicht
Än höra henne kielta, B.IX Klagedicht
Förr än den gamble döör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
har iag eij än fått see, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Wårt bohl än som min sängh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Än om iag sluppe deij. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Förr än denne kierlekz Siukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Mer än någon tommer bonde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Förr än Elin iag förlåter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Willia mehr än andra weta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Än man pengar åth sig draga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Som brinner än i liusan låga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Ja mindre än den minsta dwärg, G.IV Hwem är som detta gißa kan
Fast än han fählas som en Pijhl G.IX En blinder häst förutan fötter
Fast än han spanmåhl lästtahls äter G.IX En blinder häst förutan fötter
Som du än kan lefwa på, E.IV Ästu unger war man glaa’r
Mer än man kan hinna ta. E.IX Många fara effter Gulle
och fast mindre än få sij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
än bå Natt och dag blij trähl. E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Der mången slöt contract förr än han godzet kiände; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
fast det då sämmre är, än det förr rosat war; E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Derföre achta deij förr än du der med hastar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
förr än som han gier sig fan E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section