Next Section

Previous Section

 
 ÄHRAN...............3
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
och ähran den fick, D.III Ängelska Schique
Gie bort Siählen, gee bort ähran, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 ÄHRAR...............2
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Att hwar hund, den hunden ährar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ÄHRAS...............1
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 ÄHRBART.............1
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 ÄHRE................2
Ähre ålia på min Låga, I Mer än wackra min herdinna
der till wähl förordna ähre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 ÄHREDICHT...........1
En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 ÄHRESKRIFFT.........1
En ähreskrifft XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ÄHRLIG..............1
Fins knapt någon ährlig mera, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 ÄLEN................2
Älen Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älen hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 ÄLEND’..............1
sitt älend’ sielf och lee, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 ÄLENN...............5
Älenn! hwar blef då hans wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar ähr nu min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Öfwergier sin wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 ÄLLSKA..............5
Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Ällska lär Jag, ällska har Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
Ällska lär Jag, ällska har Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
ällska will Jag, ällska skal Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
ällska will Jag, ällska skal Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
 
 ÄLLSKAR.............1
Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 ÄLLSKAS.............1
Som prijsas, wördas bör, och ällskas tusendfallt. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 ÄLLSKEN.............1
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 ÄLSKA...............54
Älska dig är ingen plåga, I Mer än wackra min herdinna
Den som älska sin herdinna, I Mer än wackra min herdinna
hwarföre skall Jag älska deij II Herdinna säij
Föllia dem som älska åth. VII Contre L’amour
Älska Jngen ähra alla, VII Contre L’amour
Jag skall doch älska den iagh wil. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och älskar den iagh älska wil, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
till aldrig mera älska, XI Jag swor en gång
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älska nu och måst, som förr derhoos erfahrij, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så föllier ofehlbahrt, på älska grååth och låth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och skall och älska dig utj min nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hwilar den som altijdh älska måst och lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Der weet att älska den som hwar och en begierar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ähr då älska sådan last XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
älska när hon hålles kier XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dig ewigt ära men dig älska får iag inte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den iag intet älska töör, XIX Ödemark i willa Skougar
Ock sielf inthet älska kan. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
och sielf älska lijk som iagh. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Den som lefde och eij älska, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
see och älska fölgs här åth; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
älska det en ann’ har kiär; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tijga älska i sit sinn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
älska det som wackert ähr. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
see ock älska fölgz här åth. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Andra flere som iag älska XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älska wähl men aldrig långa stunder, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag älska förr men utan plåga, XXVI A L’aimable Bergere
Och älska när Jag hade Lust, XXVI A L’aimable Bergere
Jagh låfwa titt att ewigt älska, XXVI A L’aimable Bergere
Det älska femb, ja sex på raa, XXVI A L’aimable Bergere
Tröstu älska lijda smärta, XXVIII Vppå ett Conterfait
Älska, fägna hwad hon gier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
när som iag tänckte at älska war frögd B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Hon älska migh fuller men mera sin hund. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Älska lijksom barnen Bröd, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
den iag eij älska kan B.XIII Sidst om en mårgon goo
Om älska är en dygd som det och säckert är E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Den du intet älska kan E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 ÄLSKAD..............2
Så är jag wißer på at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 ÄLSKANDE............1
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 ÄLSKANDHE...........1
som till älskandhe ähr böijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 ÄLSKAR..............28
Och älskar den iagh älska wil, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Då troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och wijd skiönheeten sielf att iag eij älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldri mer, ty iag har nu erfari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som många håller kier, iag älskar aldrig mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älska är en plåga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh älskar aldrig mer, ty älska är en längtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men altijd ängzle full, iag älskar aldrig meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar aldrig mehr, ty älskoug är en smärta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Fast iag skiönt älskar den, som mig kan skie eij hatar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Som älskar dig som iagh, doch mera lyklig är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag älskar men tör min älskog eij nembna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag haatar min lefnadt och älskar min graf, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar nu och kan eij återwända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den som rätt älskar utaf hierta, XXVI A L’aimable Bergere
Jag älskar och är skild från den iag håller kiär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag älskar endast digh och skiöter ingen an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Derföre effter du wår bygdelefnad älskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag älskar endast dig, och aldrig någon ann, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh älskar frij att lefwa, F.VI Contre le Mariage
den sigh önskar ont, han älskar eij en ann. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Den älskar honom sen fast mer än dunebädd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Elin älskar iag rätt mycke, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Som älskar dig, som hund giör haren, SP.II Dig will jag önska nu och spå

Next Section

Top of Section